SPSRM zoekt voorzitter Raad van Toezicht

Vacature voorzitter Raad van Toezicht

‘Teamspeler met hart voor bevolkingsonderzoek en prenatale screening’

Organisatie
De Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM) is één van de 8 regionale centra voor prenatale screening. Deze regionale centra coördineren de uitvoering van de prenatale screening en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging hiervan. De SPSRM is een zelfstandige, kleine, efficiënte en vriendelijke organisatie. De SPSRM staat voor een optimale kwaliteit van de uit te voeren counseling en echo-onderzoeken in het kader van prenatale screening naar aangeboren foetale afwijkingen in de regio Leiden – Den Haag. De SPSRM hecht hierbij aan de goede relatie met haar contractanten. De SPSRM heeft naast een bestuurder thans drie medewerkers. De Raad van Toezicht bestaat uit 2 leden en 1 voorzitter. Door vertrek van de huidige voorzitter ontstaat in de zomer 2020 een vacature voor een nieuwe voorzitter.

Taken Raad van Toezicht/ De Raad
De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het besturen en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. De Raad vervult de werkgeversrol voor de bestuurder en zorgt door benoeming, evaluatie en ontslag zodat de Stichting is voorzien van een capabel bestuur.

De Raad toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.

De Raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De financiële verslaglegging;
 • De kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden;
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht).

De Raad ziet erop toe dat de uitvoering van het beleid strookt met en wordt uitgevoerd overeenkomstig de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, de wettelijke bepalingen en de statuten.

De Raad bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht als onderdeel van het Kwaliteitsverslag van de Stichting.

Profiel raad van toezicht
Het profiel van de Raad is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is. Ten minste één lid van de Raad beschikt over voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel- economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden, commerciële dienstverlening, sociaal beleid, bestuurlijke expertise, juridische expertise;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Profiel lid van de raad van toezicht
Een lid van de Raad bevat ten minste de volgende kwaliteiten:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Relevant relatienetwerk;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Een lid van de Raad zal zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en is zelf maatschappelijk actief.

Profiel voorzitter van de raad van toezicht
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets van de leden van de Raad, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient zij/hij:

 • Een samenbindend vermogen te hebben, gericht op het bereiken van consensus en besluitvaardigheid;
 • Richting te kunnen geven aan een doelmatige mening- en besluitvorming van de Raad;
 • Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad en de Raad van Bestuur;
 • Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

Bij het uitoefenen van het toezicht laat de Raad zich leiden door de Governance code zorg.

De Raad vergadert circa driemaal per jaar. Honorering van de leden van de Raad vindt plaats overeenkomstig de richtlijnen van de WNT en de adviezen van de NVTZ.

Aanbod
Interessante nevenfunctie in het toezicht op borging van kwaliteit van prenatale screening in regio Randstad Midden. De SPSRM verwacht -en geeft ruimte voor- professionalisering en teambuilding van haar toezichthoudend team.

Informatie en sollicitatie
Voor aanvullende vragen en informatie over vacature en procedure kunt u telefonisch contact met opnemen met Stefan zum Vörde, bestuurder SPSRM via 0617068979

Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 27 april 2020, t.a.v. dhr. Stefan zum Vörde per email: s.zumvorde@spsrm.nl

In verband met de Coronarichtlijnen worden de selectiegesprekken middels een videoverbinding gevoerd. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in week 19 (04-08 mei 2020).

versie 7 april 2020

 

Geplubliceerd op 9 april 2020