Nieuwsbrief oktober 2017

 

In deze nieuwsbrief

 

ALGEMEEN

 1. Kwaliteitsverslag 2016 RCNZH online

2. Gegevenslevering Peridos

3. Tarieven 2018

COUNSELING

4. Verplichte scholing vaardigheid prenatale counseling

COMBINATIETEST

5. Afname CT-labs en herinrichting werkwijze

NIPT

6. Bedankbrief van de minister

7. Notificatie geen bloed ontvangen

8. Advies Zorginstituut over financiering NIPT

 

ALGEMEEN

1. Kwaliteitsverslag 2016 RCNZH

Het kwaliteitsverslag 2016 van het RCNZH is gepubliceerd en kunt u hier downloaden.

 

2. Gegevenslevering Peridos

Volgens de WBO-vergunning en de landelijke kwaliteitseisen is de zorgverlener verplicht alle data die genoemd worden in de Peridos-berichtenset aan te leveren. In deze berichtenset worden sinds juni 2017 behalve de counseling-, combinatietest- en SEO-gegevens ook de uitkomstgegevens van de zwangerschap genoemd. Wij verzoeken alle zorginstellingen die nog geen gegevens over de uitkomst aanleveren aan Peridos, dit vanaf nu te gaan doen. Op dit moment kunnen vanuit de volgende bronsystemen de uitkomstgegevens aangeleverd worden: Chipsoft HiX, Mosos, Vrumun, Onatal (alleen via HL7v3) en Orfeus (alleen via HL7v3).

De komende maanden zullen wij meer aandacht gaan vragen voor de aanlevering van de zwangerschapsuitkomst. Daarnaast wordt een landelijk project opgezet om de aanlevering van deze gegevens te verbeteren en te optimaliseren.

Omdat HL7-berichten vanuit het bronsysteem altijd via een handmatige actie verstuurd moeten worden, hebben wij gemerkt dat gegevens niet altijd compleet zijn. Daarom vragen wij de HL7-praktijken om ook regelmatig via een Excelbestand een upload te doen in Peridos.

3. Tarieven prenatale screening 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor prenatale screening 2018 vastgesteld. De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:

 • counseling € 44,20
 • combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 170,13
 • combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 103,11
 • SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 148,89
 • SEO bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 148,89

Toelichting

In het tarief voor de SEO zit tot en met 2017 een opslag verwerkt voor de financiering van de Regionale Centra voor Prenatale Screening. Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiële afdracht meer hoeven te doen aan de regionale centra.

Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium.

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175.

 

COUNSELING

4. Verplichte scholing vaardigheid counseling

Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de bijscholing “vaardigheid prenatale counseling” te volgen bij een erkend opleidingsinstituut.

In onze regio bieden de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen vanaf het najaar 2017 deze nascholing aan. De scholing is ontwikkeld in samenspraak met de andere opleidingsinstituten en wordt gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek “Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling”.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de opleidingsinstituten.

AVAG

AVM

De Academie Verloskunde Maastricht biedt de cursus ook op offertebasis aan. Counselors stellen zelf een groep samen en de cursus wordt dan op locatie gegeven.

 

COMBINATIETEST

5. Afname CT-labs en herinrichting werkwijze

De regio noordelijk Zuid-Holland gaat vanaf 6 november a.s. over naar het Star-SHL en als gevolg daarvan naar een nieuwe werkwijze voor de procedure van de combinatietest. Een centrale rol bij de nieuwe werkwijze is weggelegd voor de NT-echocentra. Gecontracteerde praktijken en zorgverleners uit onze regio hebben hier op 29 september j.l. een e-mail van ons over ontvangen.

Belangrijke veranderingen:

 • Aanvraag en uitslag alleen nog digitaal mogelijk via Peridos (m.u.v. zwangeren zonder BSN)
 • NT-echocentra hebben een centrale rol in het proces
 • Uitsluitend centrale kansberekening bij gemelli en vanishing twin door Star-SHL.
 • Wat moet de zorgverlener geregeld hebben om toegang te hebben tot de digitale labworkflow CT:
 • U heeft een counselings- en/of NT-overeenkomst
 • U kunt inloggen in Peridos
 • U heeft de juiste rol in Peridos
 • U bent aan de juiste praktijk(en) gekoppeld in Peridos.

Zorginstellingsbeheerder:

 • Om gereedstaande uitslagen te kunnen ontvangen dient het veld
 • e-mailadres labworkflow combinatietest’ te worden ingevuld bij de zorginstellingsgegevens.
 • Het zorgverlenersbestand van de praktijk is actueel.

Wij adviseren betrokkenen om zich goed in te lezen in de nieuwe werkwijze. Actuele handleidingen zijn te vinden op http://www.peridos.nl/combinatietest/

LET OP:

Het is beslist NIET de bedoeling om eerder dan 6 november a.s. een digitale lab.aanvraag voor de combinatietest in Peridos te doen (m.u.v. de praktijken die dit nu al doen in onze regio )

 

NIPT

6. NIPT- bedankbrief van de minister

Via deze link treft u een bedankbrief van de minister van VWS aan allen die betrokken zijn geweest bij de implementatie van de NIPT als eerste test in onderzoekssetting.

7. NIPT- notificatie geen bloed ontvangen

Sinds begin augustus krijgen counselingpraktijken via Peridos een notificatie per e-mail als het NIPT-laboratorium 14 dagen na de aanvraag geen bloed heeft ontvangen. Als de zwangere na het printen van de aanvraag toch geen bloed voor NIPT laat afnemen, kunt u in Peridos via het overzicht ‘labaanvragen’ de aanvraag openen en op ‘intrekken’ klikken.

Gebruik de optie ‘aanvraag intrekken’ alleen in deze situatie en niet om foutief ingevoerde gegevens te corrigeren! Meer informatie is te vinden in de handleidingen op www.peridos.nl.

Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere bloed is geprikt? Neem dan contact op met het NIPT-laboratorium in Rotterdam

E: ervo@erasmusmc.nl o.v.v.’ NIPT’, de Peridoscode en de geboortedatum van de zwangere.

T: 010- 70 36 915 (menu keuze 2-1)

8. Advies Zorginstituut over financiering NIPT

In de media zijn berichten verschenen dat het ZorgInstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie van VWS heeft geadviseerd om de NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle zwangere vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de zwangere. ZIN adviseert ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de Zorgverzekeringswet (en daarmee uit het basispakket) te halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de prenatale screening zelf betaalt. Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de wijze van financiering van de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de financiering van NIPT gedurende de twee Trident-studies niet zal wijzigen.

Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl.

 

Geplubliceerd op 3 oktober 2017