Nieuwsbrief mei 2017

In deze nieuwsbrief:

  1. Uitstel beleidsreactie 13-weken echo
  2. Draaiboek
  3. NT-metingen
  4. Wijziging landelijke kwaliteitseisen

 

1. Uitstel beleidsreactie 13-weken echo

Op 22 december 2016 is het advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening (29323-107) verschenen. Er zal voorlopig geen reactie van VWS komen over het advies van de GR over de 13-wekenecho. In de procedurevergadering van 5 april jl. is dit advies tot controversieel onderwerp verklaard. Daarom zal in afwijking van wat de minister eerder toezegde de beleidsreactie op het advies niet in april 2017 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze beleidsreactie is aan het volgende kabinet.

2. Draaiboek

Teksten in het draaiboek zijn aangepast na de introductie van de TRIDENT-2 per 1 april 2017. Daarnaast is onder meer de rol van de Programmacommissie Prenatale Screening beschreven. Er is een sterker onderscheid gemaakt tussen operationele informatie (in het draaiboek) en achtergrondinformatie (hiervoor wordt verwezen naar de DIN 2.1). Een nieuwe versie van het draaiboek is te vinden op de website van het RIVM (versie 7.0, april 2017).

 

3. NT-metingen

De verwachting is dat het aantal zwangeren dat kiest voor de combinatietest zal afnemen na de invoering van de TRIDENT-2 studie. Hierdoor zullen minder NT-echoscopisten de norm voor het minimum aantal echo’s per jaar halen. Op landelijk niveau is afgesproken de aantallen te monitoren en later in het jaar te evalueren en waar nodig beleidsafspraken te wijzigen.

 

4. Wijziging landelijke kwaliteitseisen

Door de invoering van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landelijke kwaliteitseisen. Dit heeft hier en daar ook geleid tot andere (tekstuele) wijzigingen:

  • De inleiding is overal aangepast/aangescherpt.
  • Algemene teksten zijn gelijk getrokken over de verschillende kwaliteitseisen heen.
  • De nieuwe naam van het programma is overal doorgevoerd.
  • De verandering van Centraal Orgaan naar Programma Commissie is overal doorgevoerd.

 

Onderstaand een overzicht in hoofdlijnen van de wijzigingen in de kwaliteitseisen. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM PNS voor professionals:

1 . Kwaliteitseisen counselor prenatale screening

‐ Het doel om de kwaliteit van de counseling te verbeteren heeft tot een aantal wijzigingen in de kwaliteitseisen geleid; aankaarten van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, tijdsslot counselingsgesprek minimaal 30 minuten, los van intake, counseling prenatale screening op down‐, edwards‐ en patausyndroom en het SEO in één gesprek en wijziging in bijscholing en vaardigheden van de counselors.

2. Kwaliteitseisen informed consent en privacy

‐ Het Toestemmingsformulier Prenatale screening met NIPT als voorwaarde voor deelname aan de TRIDENT‐2 studie is toegevoegd.

3. Kwaliteitseisen (algemeen) voor het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

‐ De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor een verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek met GUO‐II faciliteiten, niet de counselor. Ditzelfde geldt voor het stellen van een indicatie voor GUO‐I.

‐ Indien de zwangere ondanks dat er een indicatie is voor een GUO‐I, toch kiest voor een SEO, dient de counselor deze afwijkende gang van zaken met toelichting van reden te noteren in het dossier.

4. Kwaliteitseisen SEOechoscopist

‐ Voorwaarden zijn toegevoegd voor een SEO‐echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio.

‐ De paragraaf over verwijzing en verantwoordelijkheden zijn verwijderd omdat dit deel ook in de kwaliteitseisen voor het SEO staat.

5. Kwaliteitseisen NTechoscopist

‐ Voorwaarden zijn toegevoegd voor een NT‐echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio.

 

 

 

Geplubliceerd op 7 mei 2017