Nieuwsbrief Maart 2019

REGIONAAL

 1. Regiobijeenkomst
  – evaluatie 18 maart 2019
  – certificaten
 2. Doorgeven langdurige afwezigheid

LANDELIJK

 1. Info vanuit het landelijk laboratorium Star-SHL
 2. NIPT – Artikel het dilemma van de keuze nevenbevindingen
 3. Nieuwe NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek
 4. Counseling – Aankondiging toets counselingsvaardigheden / Traintool
 5. Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling

PERIDOS

 1. Informatiebeveiliging
 2. Peridos niet beschikbaar op maandag 15 april 18-24 uur
 3. Helpdesk
 4. Anonimiseren cliënt
 5. Registratie Onatal
 6. Digitaal aanleveren gegevens NIPT-labaanvraag vanuit Onatal

 

REGIONAAL

1. Evaluatie Regiobijeenkomst 18 maart 2019

Op maandagmiddag 18 maart jl. hebben 190 zorgverleners de regiobijeenkomst van de SPS Randstad-Midden bezocht. Door 79% van de aanwezigen is het evaluatieformulier ingevuld.

Wij danken u voor de tips en adviezen die wij ontvingen. Wij vinden het belangrijk om een goed en laagdrempelig contact te hebben met de zorgverleners uit onze regio. Als u vragen of opmerkingen heeft of u heeft suggesties voor het programma van de regiobijeenkomst dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

De volgende regiobijeenkomst is gepland op maandag 23 september 2019.

Certificaten regiobijeenkomst

Zoals ook aangekondigd tijdens de regiobijeenkomst, worden er voortaan geen certificaten meer toegestuurd. De accreditatiepunten worden bij de betreffende beroepsverenigingen en in Peridos bijgeschreven. Wanneer u toch prijs stelt op een certificaat, laat het ons dan even weten per e-mail aan info@spsrm.nl .

2. Doorgeven langdurige afwezigheid

Bij het bepalen of een contractant in aanmerking komt voor uitstel van bij voorbeeld Traintool, dispensatie bij nascholing of het behalen van het normaantal, is het belangrijk dat de SPSRM op de hoogte is van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, zwangerschap of andere redenen). Wij vragen u daarom ons hiervan altijd op de hoogte te brengen per mail aan info@spsrm.nl met daarin (indien bekend) de begin- en einddatum van uw afwezigheid.

LANDELIJK

3. Combinatietest – Info vanuit het landelijk laboratorium Star-SHL

In de praktijk blijkt dat de procedure ten aanzien van de herberekening bij centrale kansberekening niet voor iedereen duidelijk is. Om herberekening te voorkomen adviseert het Star-SHL om bij het aanleveren van de NT-meting via Peridos, de à terme datum te vermelden die bepaald is ten tijde van de NT-meting.

4. NIPT- Artikel het dilemma van de keuze nevenbevindingen

Counseling over nevenbevindingen bij NIPT wordt niet door iedereen eenvoudig gevonden. De eerste resultaten uit een landelijke vragenlijststudie (publicatie volgt nog) laat zien dat veel counselors het moeilijk vinden dit onderwerp goed uit te leggen aan de zwangere. Toch wordt de zwangere geacht hierin een keuze te maken als zij kiest voor NIPT. In het Tijdschrift voor Verloskundigen verscheen in januari 2019 een artikel dat nogmaals duidelijk uitlegt wat nevenbevindingen inhouden.

https://tvv.knov.nl/artikelen/detail/608/het-dilemma-van-de-keuze-nevenbevindingen-bij-de-nipt.

5. Nieuwe NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek

Op 7 februari 2019 is de nieuwe NVOG Leidraad Indicatiestelling Prenatale Diagnostiek gepubliceerd. Deze zal leidend zijn voor de indicatiestellingen in de centra voor prenatale diagnostiek in Nederland. De oude NVOG richtlijn uit 1999 is hiermee komen te vervallen.

De nieuwe leidraad beschrijft de indicatiestelling voor zowel de invasieve prenatale diagnostiek als de indicaties voor GUO1 en GUO2 en bevat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van de richtlijn uit 1999. De leidraad is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en sluit meer aan op de huidige mogelijkheden binnen de prenatale diagnostiek en prenatale screening in Nederland.

Enkele voorbeelden van de wijzigingen:

 • ICSI is GEEN indicatie meer voor GUO1
 • afwijkende placentatie is een nieuwe indicatie voor GUO2
 • afwijkende biometrie < p2,3 tot 32 weken amenorroe is een indicatie voor GUO2
 • te grote biometrie is GEEN indicatie voor een GUO-2.

De indicatiestelling m.b.t. afwijkende biometrie is conform het NVOG protocol foetale biometrie van 2018 en de (concept)leidraad structureel echoscopisch onderzoek (SEO). De volledige richtlijn is te vinden op de NVOG website https://www.nvog.nl/kwaliteitsdocumenten/leidraden/attachment/definitief-nvog-leidraad-indicatiestelling-pnd-versie-feb-2019/.

Als u vragen heeft dan kunt u uiteraard contact opnemen met het verwijscentrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.

6. Counseling – Aankondiging toets counselingsvaardigheden / Traintool

De eerste counselors hebben onlangs een aankondiging ontvangen dat zij geselecteerd zijn voor het maken van de toets counselingsvaardigheden in de daaropvolgende maand. Mocht het maken van de toets u in de volgende maand echt niet uitkomen, dan kunt u dit bij het ontvangen van de aankondiging per mail aangeven bij de SPSRM (info@spsrm.nl). Belangrijk is dat u dit binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging doet. Daarna is hiervoor namelijk geen mogelijkheid meer.

Wanneer de toets is afgerond ontvangt de counselor een persoonlijke terugkoppeling in de vorm van een verslag. In Peridos wordt uw deelname aan de toets geregistreerd.

Counselors die de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd of zij die de basiscursus counseling hebben afgerond, hoeven deze ronde (2019-2020) de toets counselingsvaardigheden niet te maken.

7. Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling

Het extern en onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw heeft van het RIVM-CvB opdracht gekregen een procesevaluatie uit te voeren door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om na te gaan of de juiste eisen aan de counseling prenatale screening gesteld zijn en in hoeverre deze haalbaar zijn in de praktijk.

De counselors uit onze regio hebben op 8 maart jl. een e-mail ontvangen van de SPSRM met het verzoek mee te doen aan het kwalitatieve onderzoek met een interview. Het aantal interviews dat wordt uitgevoerd, is beperkt. Het onderzoek richt zich op verschillende typen beroepsgroepen, in verschillende regio’s en zorginstellingen/praktijken. Wanneer er voldoende gesprekken zijn gepland in uw functiegroep of regio, kan het zijn dat u niet uitgenodigd wordt.

In een later stadium worden alle counselors nogmaals benaderd met het verzoek een online vragenlijst in te vullen.

PERIDOS

8. Informatiebeveiliging

Met de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 2018 zijn de eisen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt. In de uitvoering van uw werk als zorgverlener bent u dagelijks bezig met verwerken en versturen van persoonsgegevens; de nieuwe wet vergt verdere bewustwording ten aanzien van het veilig omgaan met persoonsgegevens.

Wij vragen u alert te zijn om geen gegevens naar het regionaal centrum te mailen waarin identificerende cliëntgegevens staan. Regionale centra verlenen geen zorg en hebben dus geen recht om deze gegevens in te zien.

9. Peridos niet beschikbaar op maandag 15 april 2019 van 18-24 uur

Om Peridos en de infrastructuur waar Peridos op draait veilig en toekomstbestendig te houden, moeten er een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. De leverancier heeft ervoor gekozen om deze werkzaamheden te combineren en daarmee de overlast voor gebruikers zo klein mogelijk te houden. Vanwege deze werkzaamheden zal Peridos op maandagavond 15 april van 18 – 24 uur niet beschikbaar zijn. Het is dan niet mogelijk om in te loggen, ook het aanleveren van ZorgMail of HL7v3 berichten is niet mogelijk.

Vanaf dinsdagochtend 16 april zal Peridos weer beschikbaar zijn. Op de website van Peridos (https://www.peridos.nl/) zal ook worden gemeld als de applicatie weer beschikbaar is. Mochten er onverhoopt problemen optreden dan zal dit tevens worden vermeld op de website van Peridos.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de Peridos helpdesk: helpdesk@peridos.nl

10. Peridos helpdesk

Een half jaar geleden is de nieuwe helpdesk van Peridos in gebruik genomen. Vanaf 31 maart 2019 zullen meldingen in de oude helpdesk (Spicework) niet meer doorgestuurd worden naar de nieuwe helpdesk. Gebruikers die nu nog via het oude e-mailadres meldingen indienen vragen wij om dit voortaan via helpdesk@peridos.nl te doen.

11. Peridos anonimiseren cliënt

Het proces voor een aanvraag tot anonimiseren van zwangerschapsgegevens op verzoek van de zwangere is gewijzigd. In Peridos kunt u de aanvraag tot anonimiseren indienen via het tabblad Beheer, Optie Cliënt. Het anonimiseren zal vervolgens één dag na de à terme datum plaatsvinden. In de nieuwe handleiding anonimiseren cliëntgegevens vindt u hierover meer informatie.

12. Peridos – registratie in Onatal

Onatal gebruikers in verschillende regio’s geven soms aan dat het aantal counselingsgesprekken in Peridos lager is dan in werkelijkheid. De oorzaak kan zijn dat het zogenaamde ‘toestemmingsvinkje’ ontbreekt. Als de toestemming niet is aangevinkt, komen de gegevens niet in Peridos. Een screenshot van het scherm waar de toestemming moet worden aangevinkt, vindt u in de handleiding op https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-excel/onatal/

13. Peridos – digitaal aanleveren gegevens NIPT-labaanvraag vanuit Onatal

Sinds kort is het voor Onatal gebruikers mogelijk om gegevens voor de NIPT labaanvraag digitaal naar Peridos te sturen via Zorgmail. Onatal heeft een beschrijving gemaakt hiervoor. Vervolgens kan in Peridos de labaanvraag verder worden aangevuld en geprint. Ook hiervoor is een handleiding gemaakt.

Geplubliceerd op 26 maart 2019