Nieuwsbrief Juni 2019

REGIONAAL

 1. Team SPSRM
 2. Wijziging datum Regiobijeenkomst naar 16 september 2019
 3. Terugkoppeling Contractantenraad
 4. Stand van zaken bezwaarschriften prenatale counseling in onze regio
 5. Evaluatie kwaliteitseisen counselors 2017-2018 en normaantal 2018
 6. Opvragen Zorgverlenersrapportages
 7. Nieuwe website SPSRM
 8. Digitale audit counselingspraktijken

LANDELIJK

 1. Jaarbericht CvB
 2. Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool
 3. Basiscursus Counseling
 4. Commerciële aanbieder NIPT
 5. Wijziging cijfers NIPT
 6. 13-wekenecho – Rapport Verkenning gereed
 7. Nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom
  en de 20 wekenecho

PERIDOS

 1. Inloggen via Zorgportaal

 

REGIONAAL

1. Team SPSRM

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de SPSRM sinds 1 juni 2019 een nieuwe bestuurder heeft in de persoon van Stefan zum Vörde sive Vörding, MBA.

Stefan is van huis uit verloskundige (1985). Sinds enkele jaren is hij als zelfstandig adviseur werkzaam in de gezondheidszorg en werkt hij onder andere voor de “Meijer Consulting Group” als consultant en bij een aansprakelijkheidsverzekeraar voor zorginstellingen “MediRisk” als projectleider geboortezorg.

Stefan heeft veel ervaring in zorg en beleidsvraagstukken. Hij was onder andere directeur/bestuurder a.i. bij Regionaal Centrum prenatale screening van het VU medisch centrum in Amsterdam. In 2017 heeft hij hier de implementatie NIPT en de transitie van commissie RCPS VUmc naar een onafhankelijke stichting RCPSNH vormgegeven en uitgevoerd.

Met veel plezier zal Stefan zich de komende jaren inzetten voor de regio SPSRM en ziet hij uit naar een constructieve samenwerking met de contractanten uit onze regio.

Monique Haak blijft verbonden aan de SPSRM in de rol van medisch adviseur. Op deze manier kunnen wij van haar expertise gebruik blijven maken.

Met ingang van 8 juli 2019 verwelkomen wij onze nieuwe collega Anna Cijsouw. Zij gaat ons team versterken in de functie van management assistent.

2. Wijziging datum regiobijeenkomst SPSRM naar 16 september 2019

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat onze regiobijeenkomst zal plaatsvinden op 23 september. Bij nader inzien is deze datum niet haalbaar en moeten we uitwijken naar een andere dag. Reden hiervoor is de bestuurswisseling die onlangs plaatsvond binnen het regionaal centrum.

De nieuwe datum voor de regiobijeenkomst van de SPSRM is maandag 16 september 2019 vanaf 13.30 uur, locatie Poortgebouw Leiden.
We realiseren ons dat sommige zorgverleners al tijd in hun agenda hadden gereserveerd en dat nu moeten omzetten. Hiervoor onze excuses.

3. Terugkoppeling Contractantenraad

Naar aanleiding van onze oproep voor kandidaten voor onze Contractantenraad hebben wij voldoende reacties ontvangen en is er een goede balans van vertegenwoordigers uit de regio. De SPSRM vindt contact met en feedback vanuit ‘het veld’ belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Contractantenraad van de SPSRM dit najaar voor de eerste keer bijeen komen. Over de samenstelling van de Contractantenraad en de vergaderplanning maken we binnenkort meer bekend.

4. Stand van zaken bezwaarschriften prenatale counseling in onze regio

De SPSRM heeft meerdere bezwaarschriften ontvangen ten aanzien van de gestelde counselingseisen voor 2018 en 2019, met name de Traintool en de minimale norm van 50 counselingsgesprekken.

Het bestuur van de SPSRM wil hierover graag in gesprek gaan. Op korte termijn wordt een bijeenkomst gepland met de bezwaarmakers uit de regio. Doel van het gesprek is om ieders positie en rol te verduidelijken en met elkaar een constructieve vervolgstap te zetten.

5. Evaluatie kwaliteitseisen counselors 2017-2018 en normaantal 2018

In onderstaande grafiek ziet u de resultaten van de onlangs gehouden toets op de normaantallen 2018 en de bij- en nascholingseisen 2017-2018 van zorgverleners met een counselingsovereenkomst in de regio Randstad Midden.

Aan zorgverleners met minder dan het aantal verplichte counselingen is gevraagd naar een mogelijk achterliggende reden (bijv. ziekte of zwangerschapsverlof).

Nieuwsbrief Juni 2019 Normaantal 2018 Bij En Nacholingseisen Spsrm

Met ingang van 2020 wordt 1 april het vaste ijkmoment waarop de regionale centra het aantal verrichtingen van de zorgverleners in kaart brengen over het afgelopen jaar. Verrichtingen die in een andere regio zijn uitgevoerd worden daar ook in meegenomen.

Op peildatum 31-12-2018 waren in de regio Randstad Midden 276 counselors met een actieve counselingsovereenkomst.
Na de eerste controle op deelname aan de verplichte vaardigheidstraining (vóór 1 april 2019) is bij 24 counselors de overeenkomst beëindigd vanwege niet-deelname.

Van de 252 actieve counselors die overbleven heeft 88% de norm van minimaal 50 counselingen in 2018 behaald.
Er zijn 10 overeenkomsten beëindigd vanwege het niet halen van de norm.
Bij 9 zorgverleners is dispensatie verleend in verband met ziekte/zwangerschap.
Er is dispensatie verleend aan 21 counselors vanwege uiteenlopende redenen waarbij de meest voorkomende een foute registratie in het bronsysteem de oorzaak was voor het niet halen van de norm.

In de voortzetting van de overeenkomst hebben wij rekening gehouden met het aantal te verwachten counselingen in 2019.
Gebleken is dat 10 zorgverleners de 2 punten miste op gebied van relevante nascholing. Met hen is afgesproken dat zij in 2019 alsnog deze punten kunnen halen.

De DIN 2.1. is door alle counselors gedaan.

Wij danken u voor uw inzet en constructieve bijdrage!

Overzicht verplichte bij-en nascholing 2019-2020
Wat
Frequentie
Aantal accreditatie-punten per scholing
Reguliere bijscholing prenatale counseling

 • Counselingvaardigheden1

Nog vast te stellen
E-learning prenatale screening voor counselors1 keer/2 jaar3
Toets counselingsvaardigheden (nieuwe per 2019)1 keer/2 jaar2
Scholing op het gebied van counseling (bv themabijeenkomsten georganiseerd door het RC)In 2 jaar2
Totaal7 + deel nog vast te stellen1
1Begin 2019 vindt er een evaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de vaardigheidstraining vorm te geven in 2020.

6. Opvragen zorgverlenersrapportages

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen (counseling, NT en SEO) in de opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd op naam van de zorgverlener. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners van de organisatie.

Houdt u er rekening mee dat:

 • als u de meest actuele aantallen wil zien, de gegevens door de zorginstellingsbeheerder van de praktijk zijn aangeleverd in Peridos,
 • na aanleveren van de gegevens moet het Regionaal Centrum de gegevens vervolgens importeren in Peridos en controleren op fouten,
 • zodra dit gedaan is worden de gegevens pas de volgende dag verwerkt in de zorgverlenerrapportages.

Een beschrijving is te vinden op https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2018/10/20170405-_Handleiding-zorgverlenersrapportages.pdf.

Nieuwe website SPSRM

Op 1 juli 2019 gaat de nieuwe website van de SPSRM live. Hiermee wordt de overgang naar een nieuwe huisstijl voor de SPSRM afgerond.
Onze nieuwe website heeft een modernere uitstraling gekregen. De informatie op de website is uitgebreid en bevat voortaan meer actuele zaken.

Wij zijn benieuwd naar de feedback van onze bezoekers en waarderen het als u ons laat weten wanneer u (na 1 juli) iets mist op onze website www.spsrandstadmidden.nl.

8. Digitale audit Counseling

Momenteel wordt hard gewerkt aan de digitalisering van het auditproces met betrekking tot de counseling. Conform landelijke afspraken zullen wij later dit jaar bij de gecontracteerde counselingspraktijken in onze regio de digitale audit gaan uitvoeren.

Iedere praktijk dient hiervoor een contactpersoon aan te wijzen die, op een persoonlijk e-mailadres aangeschreven zal worden voor de audit. De contactpersoon ontvangt notificaties vanuit Peridos met betrekking tot de audit en is verantwoordelijk voor de uit te voeren acties door de zorginstelling.

De rol ‘contactpersoon audit counseling’ kan uitsluitend aan één persoon binnen de zorginstelling toegewezen worden en deze persoon moet een Peridosaccount hebben. Een algemeen e-mailadres of meerdere personen hiervoor aanwijzen is niet mogelijk.

Binnenkort ontvangen de contactpersonen van de counselingspraktijken van ons een e-mail met het verzoek ons te laten weten aan wie wij, binnen de zorginstelling, deze rol kunnen toewijzen.

LANDELIJK

9. Jaarbericht CvB

In ‘De kracht van verbinding‘ blikt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM terug op 2018. Een jaar met hoogtepunten en mooie resultaten, waarvoor samenwerking met onze ketenpartners van het grootste belang is. In ‘De kracht van verbinding 2018’ leest u meer over de bevolkingsonderzoeken en screeningen: de ontwikkelingen, vernieuwingen en een vooruitblik op de komende periode.

10. Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool

Inmiddels zijn er drie uitnodigingsronden voor TrainTool geweest. Hierbij valt het op dat niet alle uitnodigingen bij de counselor in de ‘inbox’ terecht komen. Mogelijk belandt de uitnodiging in uw spambox. Vriendelijk verzoek om met enige regelmaat ook uw spambox te controleren.

Overzicht afspraken
 • De vaardigheidstoets (TrainTool) wordt uitgevoerd in de periode 2019-2020.
 • Uiterlijk 1 maand voor de uitnodiging voor deelname aan de toets ontvangt de counselor per mail een vooraankondiging. U heeft dan de gelegenheid om uitstel aan te vragen.
 • Wanneer u geen uitstel heeft aangevraagd, ontvangt u, ook per mail, een uitnodiging om de toets te maken. U heeft 4 weken (28 dagen) de tijd om de toets te maken.
 • Wanneer u niet ingaat op de uitnodiging, wordt u nog éénmaal uitgenodigd de toets te maken. Als u daar ook niet op ingaat, wordt uw kwaliteitsovereenkomst beëindigd.
 • Afspraken voor afgestudeerden in 2017 en 2018:
  • Voor counselors die in 2017 zijn afgestudeerd geldt dat zij wél in deze ronde mee moeten doen, maar uitstel voor deelname krijgen tot in 2020. Zij krijgen vanaf 2020 een uitnodiging om deel te nemen aan de toets.
  • Afgestudeerden in 2018 zijn vrijgesteld van de vaardigheidstoets in deze ronde en zullen pas in een volgende ronde de vaardigheidstoets hoeven maken.

11. Basiscursus Counseling

In het Amsterdam UMC wordt in 2019 een basiscursus counseling prenatale screening aangeboden op 25 november. Aanmelden is mogelijk via de website van de SPSAO: https://www.spsao.nl/basiscursus-counselen-over-pren-screening-25-november-2019/

12. Commerciële aanbieder NIPT

We hebben gemerkt dat een commerciële partij per e-mail actief cliënten werft bij Nederlandse verloskundig zorgverleners. In hun reclame wordt de TRIDENT-2 studie op belangrijke punten onjuist benoemd. Van de meeste zaken, zoals doorlooptijden, weet u inmiddels uit ervaring dat de beweringen niet kloppen, daar gaan we nu niet verder op in. We willen wel een korte reactie geven op het volgende punt.
De e-mail stelt dat als een zwangere in Nederland meedoet aan de TRIDENT studie, en zij opteert voor het niet-analyseren van nevenbevindingen, deze toch worden geanalyseerd en beschikbaar blijven in het lab zonder dat ze aan de zwangere worden meegedeeld.
Dit is pertinent niet waar. Het klopt dat altijd het hele genoom wordt gesequenced, maar als de zwangere niet kiest voor nevenbevindingen beperkt de analyse zich tot de chromosomen 21, 18 en 13. De andere chromosomen worden ook door de medewerkers van het laboratorium niet gezien.

Daarnaast willen we u erop wijzen dat er geen wettelijke grondslag is om zwangeren actief te verwijzen naar commerciële partijen die NIPT aanbieden.

NIPT mag in Nederland alleen verricht worden door centra die een vergunning hebben voor klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering, op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen. Alleen de universitaire centra hebben een dergelijke vergunning.

Tenslotte is screening op foetaal geslacht in Nederland niet toegestaan. Wij adviseren u dan ook stellig om niet te verwijzen naar een partij die dit toch aanbiedt.

Wilt u meer weten over nevenbevindingen bij de NIPT?
Website: https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen
Artikel in het Tijdschrift voor Verloskundigen: https://tvv.knov.nl/artikelen/detail/608/het-dilemma-van-de-keuze-nevenbevindingen-bij-de-nipt

13. Wijziging cijfers NIPT

De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT zijn verbeterd. De NIPT ontdekt ongeveer 97 van de 100 foetussen met downsyndroom, 90 van de 100 foetussen met edwardssyndroom en 90 van de 100 foetussen met patausyndroom. Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

Deze tekst is vanaf eind juni aangepast op de websites en in de nieuwe folders over prenatale screening:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo

14. 13-wekenecho – Rapport Verkenning gereed

Het RIVM-CVB heeft het rapport Verkenning 13 wekenecho opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Dit rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een projectgroep waarin de volgende partijen vertegenwoordigd zijn: BEN, KNOV, NVOG, VKGN, de Regionale Centra en de NIPT-Kerngroep. In de Verkenning staat beschreven welke stappen moeten worden gezet om een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 13 wekenecho in te voeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan met de 20 wekenecho en de NIPT-studies (Trident-1 en Trident-2).

Tevens is een voorlopige planning opgenomen voor de implementatie. In de Verkenning wordt geconcludeerd dat het haalbaar is om eind 2020 de 13 wekenecho in onderzoekssetting in te voeren, als de benodigde voorbereiding zonder vertraging verloopt.

Daarnaast wordt er geadviseerd de 13 wekenecho toegankelijk te maken voor alle zwangeren en hiervoor geen eigen bijdrage te vragen.
Vrijdag 24 mei heeft de staatssecretaris van het Ministerie van VWS de Verkenning 13 wekenecho aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan het rapport zijn begeleidende brieven toegevoegd van de verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen.

Het hele document is te vinden op https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-13-wekenecho

15. Nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho

De folder ‘Informatie over de 20 wekenecho’ van december 2017 en ‘Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom’ van maart 2018 zijn aangepast. In de nieuwe folders zijn de meest recente cijfers opgenomen van de sensitiviteit en specificiteit van de NIPT, het hoofdstuk ‘Gebruik van uw gegevens’ is geactualiseerd en de teksten zijn qua leesbaarheid geschikt gemaakt voor een nog bredere doelgroep. Daarbij is ook rekening gehouden met de aanbevelingen van onderzoeksbureau SAMR (dit bureau heeft de bestaande folders voorgelegd aan de doelgroep zwangeren). De folders zijn meer in lijn gebracht met elkaar en met www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook is nieuw en eigentijds beeldmateriaal ontwikkeld.

Verwacht wordt dat de nieuwe folders vanaf eind juni beschikbaar zijn. De oude folders kunnen vanaf dat moment vernietigd worden. We willen u vragen om bij het bestellen van folders rekening hiermee te houden en uw voorraad niet onnodig aan te vullen. Er komen later in het jaar ook vertalingen van de nieuwe folder in het Arabisch, Engels, Pools en Turks.

PERIDOS

16. Peridos – Aankondiging inloggen via Zorgportaal

Inmiddels bevat Peridos gegevens van ongeveer 6000 zorgverleners en meer dan 1,5 miljoen zwangerschappen. Om deze gegevens optimaal te beveiligen wordt voor Peridos een veiligere manier van inloggen geïntroduceerd.

Gebruikers van Vrumun en Orfeus kunnen al enige tijd rechtstreeks vanuit hun eigen systeem Peridos opstarten zonder opnieuw in te hoeven loggen. Een aantal van deze gebruikers doet dat reeds.
Andere Peridos gebruikers zullen gebruik gaan maken van zogenaamde twee factor authenticatie via Zorgportaal. Als gevolg hiervan is het niet meer mogelijk om met inloggegevens van een collega in te loggen in Peridos. Alle Peridos gebruikers zullen de komende periode uitgenodigd worden om op een veiligere manier in Peridos te gaan inloggen.

Let op: Peridos gebruikers werkzaam in de regio Randstad Midden zullen vanaf woensdag 17 juli a.s. een uitnodigingsmail en een instructie ontvangen voor de te nemen stappen.
Deze mail is dan afkomstig van het adres no-reply@clbps.nl.

Documentatie en informatie is beschikbaar op https://www.peridos.nl/zorgportaal.

Vragen of problemen?

Meer informatie over een aantal bekende vragen en problemen vindt u op de pagina met veelgestelde vragen. Vindt u daar niet het antwoord wat u zoekt, neem dan contact op met de Peridos helpdesk via helpdesk@peridos.nl of via het beveiligde webformulier.

Geplubliceerd op 25 juni 2019