Nieuwsbrief Oktober 2019

Inhoud

PERIDOS
1. ! Inloggen Peridos per 26 november a.s. enkel nog via Zorgportaal mogelijk

ALGEMEEN
2. Counselen en verrichten van SEO’s zonder kwaliteitsovereenkomst
3. Evaluatie Regiobijeenkomst 16 september jl.

COUNSELING
4. Kwaliteitseisen counseling
5. TrainTool
6. Digitale audit counselingspraktijken

NIPT
7. Kosten en vergoeding NIPT
8. TRIDENT-studie verlengd tot 1 april 2023

ECHO
9. Nieuwe SEO-leidraad
10. Audit Echocentra en beeldbeoordeling 2020

PERIDOS
1. Inloggen via Zorgportaal

Medio juli is in onze regio gestart met de nieuwe en veiliger manier van inloggen. Gebruikers krijgen bij het inloggen in Peridos via Zorgportaal de vraag om een extra code in te vullen. Deze code kan eenvoudig worden gegenereerd met de gratis app “Topicus KeyHub” op uw smartphone. Als u deze app niet kunt of wilt gebruiken, kunt u een hardware token aanschaffen.
Een token is persoonsgebonden en kost eenmalig €40 (betreft kosten token en administratiekosten). De tokens zijn te bestellen via http://www.peridos.nl/hardware_token De bronsystemen Vrumun en Orfeus zijn al aangesloten bij Zorgportaal. Gebruikers van deze bronsystemen kunnen vanuit hun eigen systeem direct naar Peridos zonder opnieuw te hoeven inloggen (single-sign-on).

Voor meer informatie over Zorgportaal en waarom dit noodzakelijk is: www.peridos.nl/zorgportaal.
Voor vragen kunt u terecht bij de Peridos-helpdesk via www.peridos.nl/helpdesk of stuur een e-mail
naar helpdesk@peridos.nl.

Graag wijzen wij u erop dat een Peridosaccount strikt persoonlijk is. Wij merken dat er nog steeds zorgverleners en praktijkondersteuners zijn die gezamenlijk gebruik maken van één Peridos account.
Dit is niet toegestaan omdat u hiermee het risico op datalekken vergroot. Ook het gebruik van een hardware token om in te loggen in Peridos is strikt persoonlijk.

ALGEMEEN
2. Counselen en verrichten van SEO’s zonder kwaliteitsovereenkomst

Het komt nog regelmatig voor dat zorgverleners al beginnen met counselen of het maken van SEO’s zonder dat een kwaliteitsovereenkomst is afgesloten met een regionaal centrum. Wij maken u erop attent dat de zorgverlener pas mag starten met counselen of uitvoeren van SEO’s als het regionaal centrum de complete aanvraag voor een kwaliteitsovereenkomst heeft ontvangen en er een kwaliteitsovereenkomst is aangemaakt. De overeenkomst is pas geldig nadat deze door de zorgverlener online is geaccordeerd (digitale handtekening) in Peridos.

Begint de zorgverlener zonder kwaliteitsovereenkomst dan is dit een overtreding van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Het is mede de verantwoordelijkheid van de praktijkeigenaar dat de zorgverlener gewezen wordt op deze verplichting.
Aanvragen van een kwaliteitsovereenkomst kan uitsluitend door de zorgverlener worden gedaan via de website SPSRM: aanvraag counselingsovereenkomst of aanvraag echo-overeenkomst. Wijzigingen in de personele bezetting kunt u doorgeven via info@spsrm.nl

3. Evaluatie Regiobijeenkomst 16 september 2019
Op maandagmiddag 16 september jl. hebben 146 zorgverleners de regiobijeenkomst van de SPS Randstad-Midden bezocht. Door 77% van de aanwezigen is het evaluatieformulier ingevuld. De meerderheid beoordeelt deze bijeenkomst als goed. Echter uit de evaluatie is een heel aantal bruikbare suggesties gekomen. Wij gaan hiermee aan de slag. Een belangrijk punt dat met regelmaat terugkomt is het loskoppelen van de counseling en de echoscopie. Dit heeft onze speciale aandacht.
Dit punt maar ook andere suggesties zullen wij bespreken met de Contractantenraad.
De volgende regiobijeenkomsten staan gepland op maandag 23 maart en
maandag 21 september 2020. Er worden overigens geen certificaten meer uitgegeven. De accreditatiepunten zijn inmiddels bij de betreffende beroepsverenigingen en in Peridos bijgeschreven.

Klik hier voor de presentatie van dr. Lidewij Henneman – Update resultaten en voortgang TRIDENT-2.

COUNSELING

4. Kwaliteitseisen counseling
Er zijn diverse recente ontwikkelingen binnen de counseling prenatale screening:
– er heeft een procesevaluatie plaatsgevonden,
– er zijn bezwaarbrieven ontvangen,
– de verwachte implementatie van de 13-wekenecho.
Het signaal is dat veel counselors de huidige eisen van de prenatale screening (te) veel vinden en in de praktijk lastig uitvoerbaar. Het RIVM, de Regionale Centra en de betrokken beroepsgroepen nemen deze signalen serieus. Op korte termijn worden er wijzigingen doorgevoerd voor de ronde 2019-2020. Met afgevaardigden van de betrokken beroepsgroepen en organisaties wordt besproken welke kwaliteitseisen verplicht blijven, waar meer keuzevrijheid komt, het aantal accreditatiepunten en de organisatorische eisen (norm van 50 gesprekken en een apart counselingsgesprek). Het doel is de kwaliteit van de counseling en de praktische uitvoerbaarheid te verbeteren. Wij verwachten in het najaar de uitkomsten van de procesevaluatie en de wijzigingen te communiceren.

5. TrainTool

De nieuwe toets counselingsvaardigheden is in april van start gegaan. Van alle genodigde counselors heeft tot nu toe 63% de toets in één keer gemaakt.

Wat vinden de deelnemers van de toets?
Deelnemers krijgen op 2 momenten de vraag hoe ze de toets ervaren hebben. Er worden ook vragen gesteld over de leerzaamheid van het programma, hoe ze de feedback van de coach beoordelen en hoe de beleving bij de deelnemer is over het maken van de toets. Ongeveer 35% van de deelnemers geeft feedback over de toets. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat zij TrainTool beoordelen met een gemiddeld cijfer van 5,1 (schaal 1-10). De feedback van de coaches wordt als zeer prettig en nuttig ervaren. De coaches krijgen gemiddeld een 7,4 (schaal 1-10) van de deelnemers.
Daarnaast blijkt dat:
• 75% tevreden is over de informatie die voorafgaand aan de toets is ontvangen over het maken van de toets en de bijbehorende tijdslijnen
• deelnemers gemiddeld 60 tot 75 minuten bezig zijn met de toets
• deelnemers het grotendeels eens zijn met de stelling dat in de oefeningen situaties worden getoond die lijken op wat zij in de praktijk meemaken
• de meerderheid van de deelnemers positief is over de feedback die zij hebben ontvangen van de beoordelaars. Deze feedback wordt als zeer prettig en nuttig ervaren. Zij kunnen deze feedback gebruiken in de praktijk en als input bij een volgende vaardigheidstraining
• de toets als relatief moeilijk wordt ervaren (3,75 op een schaal van 5)
• deelnemers het grotendeels oneens zijn met de stelling dat ze het idee hebben dat ze hebben laten zien wat ze kunnen

Ervaringen van coaches
Ook aan de coaches is gevraagd wat de ervaringen zijn tot nu toe. De coaches ervaren hun werk als nuttig. Diverse coaches die de toets beoordelen geven aan dat bij een deel van de counselors verbetering nodig is, zowel op het gebied van vaardigheden als op het gebied van kennis. Zij zien tijdens de beoordelingen de noodzaak voor scholing.

6. Digitale audit counselingspraktijken

De auditfunctionaliteit voor counselingspraktijken in Peridos is opgeleverd. Momenteel loopt in verschillende regio’s een pilot met een aantal praktijken. Verwacht wordt dat de pilot op korte termijn zal worden afgerond. De SPSRM is voornemens om in november van dit jaar in onze regio te gaan starten met deze vorm van auditeren.

Het is de bedoeling dat iedere counselingspraktijk een contactpersoon aanwijst, die op een persoonlijk
e-mailadres aangeschreven zal worden voor de audit. De contactpersoon ontvangt notificaties vanuit Peridos met betrekking tot de audit en is verantwoordelijk voor de uit te voeren acties door de zorginstelling. De rol ‘contactpersoon audit counseling’ kan uitsluitend aan één persoon binnen de zorginstelling toegewezen worden en deze persoon moet een Peridosaccount hebben. Een algemeen e-mailadres of meerdere personen hiervoor aanwijzen is niet mogelijk. De contactpersonen van de counselingspraktijken hebben op 3 juli jl. een e-mail ontvangen met het verzoek ons te laten weten aan wie wij, binnen de zorginstelling, deze rol kunnen toewijzen.
Nog niet alle praktijken hebben gereageerd op ons verzoek. Wilt u ons z.s.m. per mail (a.vanrooden@spsrm.nl) laten weten aan wie wij de rol ‘contactpersoon audit counseling’ kunnen toewijzen?

NIPT

7. Kosten en vergoeding NIPT

Geregeld ontvangen de NIPT-laboratoria en de helpdesk van NIPTbetalen.nl vragen over de kosten van de NIPT en de vergoeding door de zorgverzekeraar.
• Voor NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie moet de zwangere een deel zelf betalen van
€ 175,-. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed ook niet met een aanvullende verzekering.
• Deelname aan TRIDENT-1 (bijvoorbeeld zwangeren met een verhoogd risico op trisomie 13, 18 of 21) valt onder de vergoeding van de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico voor zover deze nog niet verbruikt is. Afhankelijk van de hoogte van het eigen risico kan het dus zijn dat de zwangeren de kosten van de NIPT alsnog geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.
Graag uw aandacht hiervoor bij de NIPT-voorlichting, want als NIPT eenmaal in één van de twee TRIDENT studies is aangevraagd, kan dit niet meer worden veranderd. Adviseer de zwangere daarom altijd om de polis van hun zorgverzekering te raadplegen om onverwachte financiële gevolgen te voorkomen.

Bovenstaande informatie is ook te vinden op:
www.NIPTbetalen.nl / www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/kosten / https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/kosten en www.meerovernipt.nl/veelgestelde-vragen#23

8. TRIDENT-studie verlengd tot 1 april 2023

De TRIDENT-studie, die de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 onderzoekt, wordt verlengd. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de vergunning voor TRIDENT-2 verlengd met 3 jaar tot 1 april 2023.

ECHO

9. Nieuwe SEO-leidraad

Op 23 juli 2019 plaatste de NVOG de nieuwe SEO-leidraad online Leidraad SEO 2019, deze vervangt het modelprotocol SEO uit 2012. De regionale centra zullen in overleg met de werkgroep kwaliteit, het RIVM-CvB en de beroepsgroepen dit document bespreken. We verwachten eind 2019 uitgebreider te kunnen toelichten wat de wijzigingen betreffen en hoe dit het beste in het screeningsprogramma geïmplementeerd kan worden. Tot die tijd dient u tenminste aan het modelprotocol SEO 2012 te voldoen.

10. Audit Echocentra en beeldbeoordeling 2020

In 2020 start de SPSRM met een nieuwe auditronde van echocentra en de beeldbeoordeling van
NT-en SEO-echoscopisten uit onze regio. Binnenkort ontvangen de centra met een echocontract een aankondiging van ons auditbezoek.

Geplubliceerd op 1 oktober 2019