Nieuwsbrief Juli 2018

REGIONAAL

 1. Nieuwe medewerker
 2. Visitatie echocentra en beeldbeoordeling NT- en SEO-echoscopisten
 3. Normaantal counselors
 4. Regionaal plan NT-metingen na 01-09-2018
 5. Regiobijeenkomst SPSRM op 01-10-2018
 6. Contactgegevens SPS Randstad-Midden

LANDELIJK

 1. Bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing
 2. Verplichte vaardigheidstraining en kwaliteitseisen counselors
 3. Inloggen Peridos via Zorgportaal
 4. Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zorginstellingen
 5. Peridos meldingenscherm

NIPT

 1. Trident-1 verlengd
 2. NIPT uitslagen: wijziging standaardtekst bij conclusie
 3. Nieuw toestemmingsformulier Trident-2

REGIONAAL

Nieuwe kwaliteitsmedewerker SPSRM

Graag stel ik mij aan u voor: ik ben Mireille Mensink. Sinds 1 juni 2018 ben ik bij de SPSRM werkzaam als kwaliteitsmedewerker voor 3 dagen per week. Ik zie ernaar uit nader kennis te maken!

Visitatie echocentra en beeldbeoordeling

Conform landelijke afspraken wordt ieder echocentrum waarmee de SPSRM een contract heeft, één keer per twee jaar gevisiteerd door vertegenwoordigers van het Regionaal Centrum. In verband met extra werkzaamheden rondom de invoering van de NIPT als eerste screeningstest en de bestuurlijke veranderingen bij het Regionaal Centrum zijn er in onze regio in 2017 geen visitaties uitgevoerd. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe ronde, waarbij de eerste visitatie inmiddels heeft plaatsgevonden. De komende periode zullen wij de contactpersoon van het echocentrum benaderen om een datum voor de visitatie te plannen.

Ten tijde van de visitatie zal ook de individuele kwaliteitsbeoordeling NT en SEO plaatsvinden van de echoscopisten werkzaam in het te visiteren centrum.

Zeer recent is door de Programmacommissie het besluit genomen om aanpassingen door te voeren in het huidige scoringssysteem bij de SEO-beeldbeoordeling. Dit vanwege het feit dat de situatie bestond dat beeldbeoordelaars een algemene indruk hadden dat er geen sprake was van een onvoldoende kwaliteit, terwijl het puntensysteem wel tot een voldoende beoordeling leidde. Wij zullen de SEO-echoscopisten werkzaam binnen onze regio hier binnenkort nader over informeren.

Binnen onze regio is besloten om geen NT-beoordeling uit te voeren bij echoscopisten die na 1 september 2018 stoppen met het uitvoeren van NT-metingen. Wij  verzoeken de NT-echoscopisten werkzaam in onze regio ons per e-mail te laten weten of zij al of niet doorgaan met het uitvoeren van NT-metingen. Belangrijk hierbij is of het NT-contract van het echocentrum waar u werkzaam bent wordt voortgezet na 1 september 2018.

Normaantal counselors 2017

In de komende periode zal op basis van de aangeleverde counselingsgegevens in Peridos een inventarisatie van de data plaatsvinden. Gekeken wordt naar de gegevens per praktijk en per individuele counselor. Na afronding van de analyse ontvangt u van ons bericht.

Regionaal plan NT-metingen na 01-09-2018

Zoals wij eerder hebben bericht zal vanaf 1 september 2018 de norm voor het aantal NT-metingen worden verlaagd naar minimaal 50 per jaar. In verband hiermee hebben wij aan de NT-echocentra  gevraagd om op basis van de huidige stand van zaken mee te denken en een voorkeur te geven voor een regionaal plan. Inmiddels hebben wij van alle centra antwoord ontvangen, waarvoor onze dank. Deze week ontvangen de NT-centra van ons bericht of het NT-contract zal worden voortgezet dan wel beëindigd. Naar welk NT-echocentrum in onze regio u de zwangeren kunt verwijzen na 1 september 2018, maken wij binnenkort bekend.

Regiobijeenkomst

De volgende regiobijeenkomst is gepland op maandagmiddag 1 oktober, locatie Poortgebouw te Leiden. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Contactgegevens SPSRM

Wij verzoeken om voortaan onze nieuwe contactgegevens en telefoonnummer te gebruiken. Vanwege technische problemen ontvangt u deze nieuwsbrief  nog vanuit ons oude mailadres, waarvoor onze excuses.

Bezoekadres:
Poortgebouw-Zuid, Z0-4-45
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
Telefoon:
071 200 1220 / 06 86 889 659
E-mail:
Algemeen:                        info@spsrm.nl
Bestuur:                            mc.haak@spsrm.nl
Kwaliteitsmedewerker:    m.mensink@spsrm.nl
Regiocoördinator:            a.vanrooden@spsrm.nl

LANDELIJK

Bezwaarprocedure

De Regionale Centra Prenatale Screening hebben in de vergadering van het Platform een algemene bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de regionale centra. Regionale Centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (zorginstellingen counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen. Dit is ook vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met hun regionaal centrum. De regionale centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het regionaal centrum, en onderling overleg hierover tussen regionaal centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het regionaal centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen.

Vaardigheidstraining counselors

Volgens de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening is een zorgverlener met een counselingsovereenkomst verplicht om één keer in de twee jaar de ‘Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening’ te volgen. Aan deze verplichte bijscholing moet u vóór eind 2018 hebben deelgenomen. Dit geldt niet voor counselors die in 2017 en 2018 een basiscounselingscursus hebben gevolgd.

In onze regio worden de vaardigheidstrainingen verzorgd door de AVAG (Amsterdam/Groningen) en de Academie Verloskunde Maastricht. Het staat de zorgverlener vrij om ook elders de vaardigheidstraining te volgen, mits deze erkend is. De vaardigheidstraining kunt u ook volgen in Utrecht of Rotterdam.

Voor een volledige lijst met data en locaties verwijzen wij u naar de websites van de betreffende academies.  De academies bieden de cursus ook op offertebasis aan. Hierbij stellen de counselors zelf een groep samen, de cursus wordt dan op een locatie naar keuze gegeven.

Heeft u vragen over de training? Dan verzoeken wij u om met een van bovenstaande instituten contact op te nemen.

Voor een volledig overzicht van de bij- en nascholing voor counselors verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Inloggen Peridos via Zorgportaal

Al eerder hebben wij aangekondigd dat de manier van inloggen in Peridos zal wijzigen ten gevolge van de verscherpte veiligheidsprocedures voor gegevensverwerking. Nu wordt nog ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord. Voor registraties met bijzondere persoonsgegevens zoals Peridos is echter een zogenaamde twee-factor authenticatie vereist. In september a.s. krijgen alle gebruikers van Peridos daar meer informatie over.

Gebruikers van Vrumun en Orfeus kunnen zich in overleg met hun softwareleverancier nu al aanmelden voor inloggen via Zorgportaal.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zorginstelling

Eerder informeerden wij u over de aanpassing van samenwerkingsovereenkomsten met de praktijk voor counseling, NT en SEO. Op dinsdag 15 mei zijn de nieuwe overeenkomsten in Peridos online gezet, met als ingangsdatum 1-1-2018. De nieuwe contracten dienen geaccordeerd te worden door de daartoe bevoegde persoon bij uw zorginstelling, dat is degene met de rol ‘gemachtigde contracten’. Indien deze vertegenwoordiger niet regelmatig inlogt, wilt u haar/hem er dan a.u.b. op wijzen dat het contract op korte termijn geaccordeerd dient te worden.

Peridos meldingenscherm

In Peridos is een meldingenscherm toegevoegd. In dit meldingenscherm worden berichten opgenomen over de NIPT, de combinatietest en het gegevensoverzicht. U wordt voortaan met een algemene e-mail geattendeerd als er voor uw organisatie een nieuwe melding is. Vervolgens kunt u deze melding in het meldingenscherm opzoeken en de detail-informatie behorende bij de melding openen. Een beschrijving van het meldingenscherm vindt u op www.peridos.nl.

NIPT

Trident-1 vergunning verlengd

Het ministerie van VWS heeft de Wbo-vergunning voor de Trident-1 studie verlengd tot 1 april 2020. Tot die datum loopt ook de Wbo-vergunning voor de Trident-2 studie.

NIPT-uitslagen

Naar aanleiding van een terugkerend misverstand bij verloskundig zorgverleners over de rapportage van afwijkende uitslagen T21, T18 en T13, heeft de Kerngroep NIPT-consortium besloten om een kleine aanpassing te doen aan de standaard conclusietekst voor code 2, 3, en 4.

De aanpassing is in rood onderstreept en zijn doorgevoerd in Peridos.

Code 2 aanwijzing trisomie 21:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie 21. Er is geen aanwijzing voor trisomie 18 of 13. Trisomie 21 veroorzaakt downsyndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.

Code 3 aanwijzing trisomie 18:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie 18. Er is geen aanwijzing voor trisomie 13 of 21. Trisomie 18 veroorzaakt edwardssyndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.

Code 4 aanwijzing trisomie 13:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie 13. Er is geen aanwijzing voor trisomie 18 of 21. Trisomie 13 veroorzaakt patausyndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.

Nieuw toestemmingsformulier TRIDENT-2

Mede in het kader van de nieuwe privacywetgeving is het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 studie op enkele punten aangescherpt. Ook de studiewebsite www.meeroverNIPT.nl wordt hierop aangepast. Een eventuele voorraad met lege ‘oude’ formulieren dient vernietigd te worden, en zo snel mogelijk, uiterlijk voor 15 juli 2018, vervangen te worden door de nieuwe formulieren. Een zwangere die een ‘oud’ formulier  heeft getekend, hoeft niet opnieuw te tekenen. De getekende formulieren blijven (digitaal) bewaard bij de verloskundig zorgverlener.

Geplubliceerd op 19 juli 2018