Nieuwsbrief juli 2017

In deze nieuwsbrief:

ALGEMEEN

 1. Combinatietest – herinrichting
 2. 13-weken echo: besluit invoering uitgesteld
 3. Folder down-, edwards- en patausyndroom beschikbaar in 10 talen
 4. Gegevenslevering Peridos en controle daarop door de praktijk
 5. NIPT: Actuele informatie
 6. Overzicht aanvragen NIPT nu in Peridos
 7. Peridos: inloggen bij de juiste praktijk
 8. Verplichte nascholing NIPT
 9. Toestemmingsformulier: digitaal bewaren en Engelse versie
 10. Wijziging kwaliteitseisen counseling en counselor
 11. Website ‘onderzoekvanmijnongeborenkind.nl’ beschikbaar
 12. Voorlichtingsfilm voor zwangeren
 13. Resultaten na 10 jaar SEO
 14. Kwaliteitsaudit echocentra

 

 

ALGEMEEN

 1. Combinatietest – herinrichting

Het aantal combinatietesten is door de invoering van de NIPT drastisch afgenomen. Landelijk bedraagt het aantal combinatietesten ca. 110 per week. Dit is ongeveer 10% van het gemiddeld aantal CT’s per week in eerdere jaren. Om de combinatietest kwalitatief goed en efficiënt uit te kunnen blijven voeren zijn een aantal wijzigingen noodzakelijk.

 • Het RIVM-IDS analyseert alleen nog op maandag de bloedmonsters.
 • Het aantal laboratoria zal worden teruggebracht van 7 naar 1 laboratorium. In de kwaliteitseisen is een minimum van 5000 analyses per jaar gesteld.
 • De procesinrichting dient landelijk zoveel mogelijk uniform te zijn. Dit betekent dat er zo min mogelijk regio-specifieke werkwijzen kunnen worden gehanteerd.
 • Voor de hele workflow zal gebruikt gemaakt worden van Peridos: lab.aanvraag, invoer van de NT-meting en de uitslag zullen (net als bij de NIPT) digitaal plaatsvinden.
 • De referentiefunctie van het laboratorium met de kwaliteit controlerende taak wordt gescheiden van het uitvoerend laboratorium.

De overgang van de regio’s naar het nieuwe laboratorium wordt gefaseerd uitgevoerd. Het voornemen is dat medio november alle regio’s over zijn. Vanuit het regionaal centrum zullen wij de counselingspraktijken en echocentra zo snel mogelijk informeren over de veranderingen.

En verder: weinig NT-echoscopisten zullen dit jaar de norm voor het aantal NT-metingen halen. Op landelijk niveau is afgesproken de aantallen te monitoren en te evalueren en waar nodig de beleidsafspraken te wijzigen.

 

2. 13-weken echo: besluit invoering uitgesteld

Op 22 december 2016 heeft de Gezondheidsraad een advies aan de minister aangeboden over de Prenatale Screening in Nederland. Hierin adviseert de commissie een landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar opname in het programma van een echo vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap. Er wordt nog gewacht op een besluit van de minister hierover. Het ziet ernaar uit dat het besluit van de minister nog enige tijd op zich laat wachten, omdat dit thema controversieel is verklaard. Dit betekent dat een nieuw kabinet hierover een besluit moet nemen. Tot er een besluit is genomen, is het niet toegestaan een 13 wekenecho uit te voeren, zoals beschreven in het advies van de Gezondheidsraad. Hiervoor is geen WBO-vergunning afgegeven. Daarnaast geldt nog steeds dat als een zwangere kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) ze niet óók nog een NT-meting krijgt aangeboden. Een NT-meting heeft bij de NIPT geen toegevoegde waarde voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Bovendien is er geen WBO-vergunning voor een losse NT-meting.

 

3. Folder down-, edwards- en patausyndroom beschikbaar in 10 talen

Afbeeldingsresultaat voor folder prenatale screeningOp de website van het RIVM staan vanaf nu alle vertaalde versies van de folder Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. De vertaalde folders zijn online beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans, Papiamento, Frans, Pools, Portugees, Turks, Arabisch en Chinees. Lees meer

 

 

 

4. Gegevenslevering Peridos en controle daarop door de praktijk

Afbeeldingsresultaat voor peridos

Wij verzoeken de counselingspraktijken en echocentra om de screeningsgegevens van het 1e halfjaar 2017 aan te leveren in Peridos.

Daarnaast vragen wij de praktijken om regelmatig de aangeleverde gegevens te controleren en zo nodig te verbeteren. Een hulpmiddel hierbij is de handleiding ‘Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door de zorginstelling’ De handleiding kunt u downloaden via de website van Peridos www.peridos.nl.

 

 

NIPT

5. Actuele informatie

Afbeeldingsresultaat voor nipt consortiumDe NIPT is 3,5 maand geleden ingevoerd. Van 1 april 2017 t/m     9 juni 2017 zijn er landelijk 11.160 testen uitgevoerd en afgerond. Als u vragen heeft over de NIPT dan vindt een overzicht op de website van het RIVM met onder andere antwoorden op veelgestelde vragen over de uitslag, in- en exclusiecriteria, de betaling en het vaststellen van de vitaliteit.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact

 

 

6. Overzicht aanvragen NIPT nu in Peridos

Vanaf 3 juli 2017 vindt u in Peridos een overzicht van de NIPT-aanvragen uit uw praktijk. Hiermee kunt u:

 • controleren of het bloed van de zwangere is afgenomen en aangekomen bij het NIPT-laboratorium
 • de conceptaanvragen zien, van hieruit kunt u de aanvraag eenvoudig openen en desgewenst definitief maken. Indien een conceptaanvraag niet meer van toepassing is dan kunt u deze verwijderen.Het overzicht vindt u op het tabblad ‘zorgverlening’. Klik daar op ‘labaanvragen’. In de kolom ‘dagen open’ staat het aantal dagen na het printen van het aanvraagformulier vermeld zolang het laboratorium geen bloed heeft ontvangen.
 • Als de zwangere na het printen van de aanvraag toch geen bloed voor de NIPT laat afnemen dan kunt u via dit overzicht de aanvraag openen en op ‘intrekken’ klikken. Let op: de optie ‘aanvraag intrekken’ is niet bedoeld om foutief ingevoerde aanvragen te corrigeren. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding op http://www.peridos.nl/nipt/

 

7. Peridos: inloggen bij de juiste praktijk

Afbeeldingsresultaat voor drop downAls een counselor bij meerdere praktijken werkzaam is en NIPT-aanvragen doet, dan moet de zorgverlener in Peridos de praktijk selecteren waar zij/hij op dat moment werkzaam is. Wordt de verkeerde praktijk geselecteerd dan zal de aanvraag en de uitslag naar de verkeerde praktijk gaan. Er is dan sprake van een datalek; “onbevoegde kennisneming van persoons- en medische gegevens”. Dit dient gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gelet op bovenstaande is het belangrijk dat door de praktijk mutaties in het personele bestand op tijd worden doorgegeven aan het regionaal centrum. Zowel nieuwe (waarnemend) counselors als (waarnemend) counselors die stoppen moeten worden gemeld bij het regionaal centrum.

 

8. Verplichte nascholing NIPT

Het RCNZH heeft de verplichte nascholing NIPT verwerkt van zorgverleners met een counselingsovereenkomst. Wij hebben van 10 zorgverleners de counselingsovereenkomst moeten beëindigen omdat zij niet voldeden aan de nascholingseisen. Deze zorgverleners hebben van ons een brief ontvangen.

 

 

9. Toestemmingsformulier: digitaal bewaren en Engelse versie

Afbeeldingsresultaat voor digitaalSinds kort mag het toestemmingsformulier: Prenatale screening NIPT (TRIDENT-2 studie) ook digitaal bewaard worden. Voorheen mocht alleen een papieren versie bewaard worden. Houd bij het digitaal opslaan wel rekening met de volgende zaken:

 

 • Controleer na het inscannen of het formulier leesbaar is en er niets van de inhoud verloren is gegaan.
 • Sla het formulier veilig op in het dossier van de zwangere.
 • Zorg ervoor dat de formulieren – als ze opgevraagd worden – digitaal makkelijk te vinden zijn.

Vanaf nu is ook een Engelse versie beschikbaar van het toestemmingsformulier: ‘Consent form: Prenatal screening with NIPT (TRIDENT-2 study)’. Het formulier is te downloaden via www.peridos.nl/nipt U kunt hier ook de Nederlandse versie van het toestemmingsformulier downloaden en printen.

 

 

COUNSELING

10.Wijziging kwaliteitseisen counseling en counselor

Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening zeker nog kwaliteitswinst te behalen is. Eind 2016 zijn daarom de kwaliteitseisen van de counseling aangescherpt.

Counseling

Vanaf 1 juli 2017 moet er in de counseling meer tijd, aandacht en informatie zijn voor de zwangere én voor het afwegen van de keuzes. Het betreft de volgende veranderingen:

 • Counseling vindt plaats op één moment. Tijdens de afspraak wordt gecounseld over zowel de screening op down-, edwards- en patausyndroom, als over de screening met de 20-wekenecho.
 • Counseling vindt plaats in een apart gesprek, dus los van de intake.
 • Voor het counselingsgesprek moet 30 minuten beschikbaar zijn.Als u meer wilt weten over de veranderingen in de counseling, kijk dan op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo/counseling.Counselors moeten hun theoretische kennis en counselingsvaardigheden verder ontwikkelen aan de hand van een speciaal bijscholingsprogramma. Het kennisdeel is aangeboden tijdens de NIPT-nascholing in maart van dit jaar. De opleidingsinstituten voor counseling verzorgen de vaardigheidstraining vanaf het najaar 2017. Deze vaardigheidstraining dient elke counselor vóór eind 2018 gevolgd te hebben. Verder blijft de norm van 50 counselingsgesprekken per jaar per counselor bestaan. 

 

 

11. Website ‘onderzoekvanmijnongeborenkind.nl’ beschikbaar

Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kunnen zwangeren en hun partner informatie vinden over prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en over de 20 wekenecho. De website bevat ook een keuzehulp. Wij adviseren om op de website van uw praktijk de zwangeren zoveel mogelijk te verwijzen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over prenatale screening. Onderstaande tekst zou u hiervoor kunnen gebruiken:

“In de zwangerschap kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down-, edwards- en patausyndroom, een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor twee onderzoeken:

 • De prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom
 • of de 20 wekenecho, dat is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen.

U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen. Bij uw eerste gesprek vraagt de verloskundige of gynaecoloog (gebruik wat relevant is) of u meer wilt weten over deze screeningen. Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl Op deze site vindt u ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe u met uw partner of anderen kunt bespreken of u deze onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.”

 

12. Voorlichtingsfilm voor zwangeren

Afbeeldingsresultaat voor film

Op de website ‘onderzoekvanmijnongeborenkind’ is ook een voorlichtingsfilm voor zwangeren opgenomen. De film bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het tweede deel gaat over de 20 wekenecho. Mocht u de film voor uw praktijk beschikbar willen hebben, bijvoorbeeld om af te spelen in de wachtkamer, dan kunt u een bericht sturen naar het regionaal centrum Rotterdam: prenatalescreening@erasmusmc.nl

 

 

ECHO

13. Resultaten na 10 jaar SEO

Afbeeldingsresultaat voor ntvgManon Gijtenbeek en Monique Haak (LUMC) hebben in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG 2017;161:D1293) een artikel gepubliceerd waarin zij de resultaten van 10 jaar SEO in Nederland evalueren op basis van verschenen publicaties. Zij constateren dat het SEO zeer effectief is in het opsporen van meerdere aangeboren afwijkingen. Het SEO ontdekt 94% van de foetus met spina bifida. Bijna 60% van alle hartafwijkingen worden prenataal gediagnosticeerd, vooral de ernstige hartafwijkingen. De detectiegraad van geïsoleerde cheiloschisis of cheilopalatoschisis is gestegen van 32% naar 87%. Sinds de invoering van het SEO is het abortuscijfer niet toegenomen, terwijl de perinatale morbiditeit en mortaliteit wel zijn gedaald. Zij leiden daaruit af dat multidisciplinaire teams goed in staat zijn zwangerschappen te identificeren die zullen eindigen in perinatale sterfte. Het artikel is in de mail als bijlage toegevoegd.

 

14. Kwaliteitsaudit echocentra

Per 1 juni 2017 is een nieuwe versie van het format kwaliteitsaudit echocentra gepubliceerd. Regionale centra kunnen ervoor kiezen om een aantal onderdelen van de audit achterwege te laten bij echocentra die al eerder gevisiteerd zijn. Verder is het item ‘klachten’ toegevoegd, zijn de waarden van de referentiecurven gecorrigeerd en is de werkwijze bij de controle van de referentiewaarden aangepast.

Geplubliceerd op 18 juli 2017