Nieuwsbrief juli 2016

In deze nieuwsbrief:

  1. NIPT als eerste screeningstest: advies Gezondheidsraad is uitgebracht
  2. Informatiebladen downsyndroom, trisomie 13 en 18 en open rug/schedel geactualiseerd
  3. Medische indicatie voor counseling
  4. Beleid bij incomplete SEO vanwege onvoldoende beeldvorming
  5. Handtekeningen op verwijs- en uitslagformulieren
  6. Bewaren van verwijs- en uitslagformulieren
  7. Counselingscursus prenatale screening 19-09-‘16
  8. Counseling: toets op hoofdlijnen
  9. Handleiding gegevens aanleveren en controleren in Peridos

 

1. NIPT als eerste screeningstest: advies Gezondheidsraad is uitgebracht

NIPT consortiumDe Gezondheidsraad heeft op 6 juli j.l. een positief advies uitgebracht aan de minister van VWS om een vergunning te verlenen voor proefinvoering van NIPT voor alle zwangere vrouwen die willen weten of hun foetus een ernstige afwijking heeft, zoals downsyndroom. Vrouwen kunnen dan kiezen of ze de combinatietest willen laten doen of NIPT. Na de zomer zal de minister de Kamer informeren en zal zij besluiten of en per wanneer de vergunning verstrekt wordt en in welke vorm dit zal zijn. In afwachting van het besluit van de minister zijn door de NIPT-laboratoria voorbereidingen in gang gezet voor de deskundigheidsbevordering van de counselors en het voorlichtingsmateriaal voor zwangeren. Het streven is om een digitale counselingsmodule voor de screening op downsyndroom gereed te hebben, zodra het aanbod voor NIPT als eerste screeningstest gegeven mag worden. De zwangere kan deze module gebruiken in aansluiting op het counselingsgesprek.

Klik hier voor meer informatie over het advies.

 

 

2. Informatiebladen downsyndroom, trisomie 13 en 18 en open rug/schedel geactualiseerd

informatiebladenDe informatiebladen over het downsyndroom, trisomie 13 en 18 en open rug/schedel zijn herschreven en geactualiseerd. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met experts en met bureau Taal. Het doel hiervan is om de informatiebladen leesbaar te maken voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking. Bij het informatieblad over downsyndroom is de Stichting Downsyndroom betrokken geweest. De informatiebladen zijn te downloaden via de website van het RIVM.

 

 

 

 

 

3. Medische indicatie voor counseling

De combinatietest voor prenatale screening op downsyndroom is niet geschikt voor alle zwangeren. Zwangeren met een (familiaire) voorgeschiedenis van foetussen of kinderen met aangeboren afwijkingen of een chromosoomafwijking, en ouderparen waarbij één van beiden drager is van een chromosoom- of genetische afwijking, hebben een medische indicatie voor counseling in een PND-(satelliet)centrum. Zij komen vaak direct in aanmerking voor vervolgonderzoek. In een PND-centrum wordt samen met de zwangere het meest passende aanbod bepaald. Tevens is het mogelijk dat een combinatietest om medische redenen niet uitgevoerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zwangere met een drieling. Deze vrouwen dienen, indien zij dit wensen, rechtstreeks verwezen te worden naar een PND-centrum voor counseling. Bij twijfel over een medische indicatie kunt u contact opnemen met het PND-centrum.

 

4. Beleid bij incomplete SEO vanwege onvoldoende beeldvorming

In de nieuwsbrief van april 2015 hebben wij gemeld dat bij de zwangere met ernstige obesitas (BMI >40 kg/m2) een SEO gedaan kan worden en de zwangere niet verwezen hoeft te worden voor een G1. De beeldvorming bij het SEO kan soms suboptimaal zijn vanwege de maternale adipositas. Als gevolg hiervan kunnen sommige orgaansystemen niet optimaal beoordeeld worden en/of bepaalde metingen kunnen niet betrouwbaar worden uitgevoerd. De zwangere (en haar partner) dienen altijd geïnformeerd te worden over eventuele niet te beoordelen orgaansystemen en de mogelijke implicaties hiervan. Dit dient genoteerd te worden in het digitaal dossier. In de counseling en bij de eventuele beslissing om niet door te verwijzen naar een PND-centrum voor verder onderzoek, zal de aard van het niet te beoordelen orgaan mogelijk een rol spelen. Het is aannemelijk dat doorverwijzing vaker plaatsvindt wanneer organen, bijvoorbeeld de wervelkolom of het hart, niet goed te beoordelen zijn, dan wanneer een deel van de extremiteiten of van het aangezicht niet te beoordelen zijn. In het algemeen geldt bij een “incompleet SEO” dat een echocentrum, altijd in overleg met de zwangere, af kan zien van verwijzing naar een PND-centrum als verbetering in de beeldvorming onwaarschijnlijk is. Voor overleg kan de zorgverlener altijd contact opnemen met het PND-centrum.
Indien geen doorverwijzing naar een PND-centrum plaatsvindt, dan luidt de conclusie van het SEO “incompleet onderzoek” en bij advies dient “geen verder onderzoek” geregistreerd te worden. Meer informatie vindt u bij “Herhaling SEO vanwege onvoldoende beeldvorming” in de Kwaliteitseisen SEO.

 

 

5. Handtekeningen op verwijs- en uitslagformulieren

contractZwangeren hoeven geen handtekening te zetten op verwijsformulieren voor combinatietest, SEO of vervolgonderzoek; de toestemming voor verwijzing mag worden verondersteld. Ook mag worden verondersteld dat zwangeren toestemming geven voor terugkoppeling door het PND-centrum naar de echopraktijk, zodat de echopraktijk de eigen resultaten kan evalueren. Dit sluit aan op bestaande gebruiken in de zorg waarbij de verwijzer altijd globaal op de hoogte wordt gesteld van de uitkomsten van de diagnostiek waarvoor verwezen was, tenzij de patiënt daartegen bezwaar maakt. Indien het echocentrum extra gegevens opvraagt, dan is wel uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Het PND-centrum zou daarvoor aan de zwangere een handtekening kunnen vragen.

Handtekeningen in elektronische dossiers hoeven niet. Het systeem behoort bij te houden wie er op een bepaald moment in heeft gewerkt. In papieren dossiers worden parafen gezet. Ook op papieren verwijs- en uitslagformulieren worden vaak parafen gezet, maar verplicht is het niet.

 

 

6. Bewaren van verwijs- en uitslagformulieren

De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) kent geen absolute bewaarplicht voor alle uitgewisselde stukken. In een dossier moet de uitgevoerde behandeling geregistreerd worden. Andere stukken moeten worden opgenomen voor zover dat voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is. Het dossier heeft als functies: waarborgen continuïteit van de behandeling, controle mogelijkheid voor de patiënt over diens behandeling, en bewijsfunctie dat behandeling volgens de regels is uitgevoerd.
De counselor moet kunnen aantonen dat er is gecounseld en dat er is verwezen. Dat kan door een aantekening in het dossier. Het echocentrum kan registreren dat er een verwijsbrief was en door wie is verwezen. Naarmate de verwijzer meer gegevens meestuurt die nodig zijn voor diagnostiek en behandeling, moeten die gegevens wel bewaard worden. De verwijzer moet kunnen aantonen dat die gegevens zijn verzonden. De zorgverlener naar wie verwezen is, moet kunnen aantonen dat die gegevens bij de diagnostiek zijn betrokken. De formulieren moeten dan dus wel bewaard worden of op een andere manier in het dossier opgenomen worden. Een elektronisch verwijsbericht kan bijvoorbeeld automatisch in het ontvangende dossier worden geladen.

 

 

7. Counselingscursus prenatale screening 19-09-‘16

Boerhaave nascholingDe geplande cursus van maandag 19 september 2016 is volgeboekt. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer een volgende cursus georganiseerd zal worden. Wij houden u op de hoogte.

 

8. Counseling: toets op hoofdlijnen

toets op hoofdlijnenDe Regionale Centra hebben afgesproken om de kwaliteit van de counseling te toetsen. We spreken van een toets op hoofdlijnen, omdat het niet uitvoerbaar is om de vaardigheden van iedere counselor te beoordelen. Daarom richten we ons op een aantal kwaliteitseisen zoals: voldoende opgeleid, in het bezit van een geldige kwaliteitsovereenkomst, adequate registratie, relevante nascholing (4 accreditatiepunten per 2 jaar) voldoen aan de norm van minimaal 50 gesprekken per jaar.

Alle centra met een counselingsovereenkomst hebben van ons enkele weken geleden per e-mail invulformulieren ontvangen. Wij vragen de centra, die dit nog niet hebben gedaan, om deze formulieren vóór 15 juli a.s. ingevuld aan ons te retourneren.

 

 

9. Handleiding gegevens aanleveren en controleren in Peridos

Peridos logoOnlangs is een nieuwe handleiding gepubliceerd op de Peridos website voor het aanleveren en controleren van aangeleverde gegevens in Peridos door de zorginstelling. Voor het aanleveren van Excel bestanden en het bekijken van aangeleverde gegevens heeft de zorgverlener in Peridos de rol van zorginstellingsbeheerder nodig. Wij roepen de praktijken (zorginstellingsbeheerders) op om regelmatig de aangeleverde gegevens in Peridos te controleren. Als de oorzaken van fouten, waarschuwingen of attenderingen door de zorgverlener zijn opgelost in het bronsysteem, dan kunnen de gecorrigeerde gegevens opnieuw aangeleverd worden met HL7 of Excel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplubliceerd op 21 juli 2016