Nieuwsbrief juli 2015

In deze nieuwsbrief

 1. Bestuurlijke organisatie
 2. Contracten en regio’s
 3. Stand van zaken NIPT
 4. SEO’s door GUO-echoscopisten en PND-gynaecologen
 5. Verwijsbrief na counseling
 6. Wijziging kwaliteitseisen counselor
 7. Counselingtoets op hoofdlijnen
 8. Percentielen voor verwijzing GUO gemeten tijdens het SEO
 9. Wijziging kwaliteitseisen vaginale echo
 10. Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
 11. Uitbreiding team

 

bestuurlijke organisatie1. Bestuurlijke organisatie

In 2014 is op verzoek van het ministerie van VWS door KPMG-Plexus een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke structuur van het programma prenatale screening. Het ministerie van VWS heeft gereageerd op dit advies. In het Centraal Orgaan prenatale screening zijn beroepsverenigingen en alle Regionale Centra vertegenwoordigd. Hier vindt momenteel de besluitvorming over het programma prenatale screening plaats, zoals de vaststelling van kwaliteitseisen. Het Centraal Orgaan gaat over in een Programmacommissie. In deze commissie wordt het aantal vertegenwoordigers van de acht regionale centra teruggebracht naar twee directeuren en wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de centra voor prenatale diagnostiek. De Programmacommissie zal zwaarwegende adviezen geven aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Het RIVM-CvB krijgt de rol van besluitnemer en is daarmee juridisch verantwoordelijk. Het Platform Regionale Centra krijgt via de vergunning van de Wet op het Bevolkingsonderzoek een uitbreiding van het takenpakket bij de kwaliteitsbewaking van de regionale uitvoering. VWS heeft gevraagd om diverse andere voorgestelde wijzigingen uit te werken in een implementatieplan, op basis waarvan VWS verder zal besluiten over de invoering hiervan.

 

 contract2. Contracten en regio’s

De afspraken tussen regionale centra zijn verduidelijkt over hoe om te gaan met de contracten van counselors, NT- en SEO-echoscopisten en praktijken voor counseling en echocentra. De keten van zorg aan de zwangere, van counseling tot en met eventuele prenatale diagnostiek, is leidraad voor zorgverleners en organisaties om een contract af te sluiten met een bepaald regionaal centrum. Als een zorgverlener in meer dan één regio werkt, mogen de betrokken regionale centra informatie over de kwaliteitsbeoordeling van die zorgverlener uitwisselen. Als een organisatie verhuist naar een andere regio, dan mogen de betrokken Regionale Centra relevante informatie uitwisselen voor de kwaliteitsborging.

 

nipt consortium3. Stand van zaken NIPT

De Gezondheidsraad heeft het onderzoeksconsortium gevraagd een aanvraag voor een Wbo-vergunning in te dienen voor onderzoek naar de invoering van NIPT als eerste screeningstest. Voorlopig blijft het huidige aanbod van NIPT daardoor ongewijzigd. Als een zwangere in aanmerking komt voor NIPT, dan geldt dat dit onderzoek vergoed wordt vanuit het basispakket. Wel kan het eigen risico van de zwangere aangesproken worden. Voor meer informatie over de vergoedingen van de screening op downsyndroom en het vervolgonderzoek: http://www.rivm.nl/

 

4. SEO’s door GUO-echoscopisten en PND-gynaecologen

Ervaren SEO-echoscopisten moeten jaarlijks tenminste 150 SEO’s maken. Een uitzondering geldt voor zorgverleners die ook GUO’s maken. De regionale centra voor prenatale screening hebben afgesproken dat de zorgverleners die GUO’s en (per jaar meer dan 10) SEO’s maken, een kwaliteitsovereenkomst voor SEO dienen te hebben. Zij moeten daarmee voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Voor de kwantitatieve beoordeling tellen we bij hen het aantal SEO’s, GUO-I en GUO-II die gemaakt zijn vóór 24 weken bij elkaar op. Bij de audit van de echocentra beoordelen we hun SEO-beelden. Als een GUO-echoscopist of PND-gynaecoloog incidenteel SEO’s maakt  (dat is minder dan 10 SEO’s per jaar), dan sluiten de regionale centra geen SEO-kwaliteitsovereenkomst af met de zorgverlener. Het regionaal centrum neemt in dat geval geen verantwoordelijkheid voor de gemaakte SEO’s; deze vallen dan onder de verantwoordelijkheid van het GUO-centrum.

 

verwijsbrief5. Verwijsbrief na counseling

In de kwaliteitseisen en in het draaiboek prenatale screening staat dat, indien de zwangere besluit tot de combinatietest en/of het SEO, de counselor een (papieren of digitale) verwijsbrief dient mee te geven aan de zwangere waarin wordt vermeld dat de counseling heeft plaatsgevonden. Het meegeven van een dergelijke verwijzing gebeurt in de praktijk nog niet altijd. Wij vragen de counselors te zorgen voor een verwijsbrief. Het komt voor dat de zwangere wordt gevraagd een verwijsformulier te ondertekenen, waarin zij verklaart de counseling te hebben begrepen. Dit is niet de bedoeling: het geeft schijnzekerheid en is juridisch niet geldig.

 

6. Wijziging kwaliteitseisen counselor

In de kwaliteitsovereenkomst van de counselors staat dat de counselor aantoonbaar nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied moet volgen. In de kwaliteitseisen is dit nu toetsbaar gemaakt. Een counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen met betrekking tot de counseling: iedere twee jaar dienen tenminste 4 accreditatiepunten te worden behaald. De herziene kwaliteitseis zal binnenkort te vinden zijn via: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/Down/Algemene_kwaliteitseisen_counselors.

 

toets op hoofdlijnen7. Counseling: toets op hoofdlijnen

De regionale centra hebben afgesproken de kwaliteit van de counseling te gaan toetsen. Vanwege het grote aantal counselors is besloten om ons in eerste instantie te richten op een toets op hoofdlijnen. Concreet houdt dit in dat wij per counselor zullen controleren of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen

 • voldoende opgeleid
 • geldige kwaliteitsovereenkomst
 • gegevenslevering Peridos
 • behalen normaantal.

Begin 2016 zullen wij in onze regio de toets uitvoeren. Blijkt uit de controle dat structureel niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis(-en) dan kan dit gevolgen hebben voor uw kwaliteitsovereenkomst

 

HC meting8. Percentielen voor verwijzing GUO gemeten tijdens het SEO

Regionale centra krijgen regelmatig de vraag welke percentielwaarden moeten worden aangehouden bij afwijkende biometrie en wanneer de zwangere verwezen moet worden. Zowel binnen het programma prenatale screening als bij de NVOG zijn hier geen afspraken over gemaakt. In de onlangs gehouden vergadering van het Centraal Orgaan is besloten dat mag worden verwezen voor een GUO-II bij:

HC < P2,3 of > P97,7

AC < P2,3 of > P97,7

FL < P2,3

Afwijkende BPD en grote FL zijn geen redenen voor verwijzing. De afspraak wordt opgenomen in de notitie ‘Onverwachte bevindingen/sonomarkers’.

 

TVE 9. Wijziging kwaliteitseisen vaginale echo

Een vaginale echo is een handeling voorbehouden aan verloskundigen en artsen. NT- en SEO-echoscopisten zonder BIG-registratie zijn via hun opleiding tot NT- of SEO-echoscopist voldoende opgeleid om vaginale echo’s te maken. Voor het verrichten van vaginale echo’s moeten zij echter voldoen aan een aantal extra eisen. Deze eisen waren al van kracht, maar zijn nu duidelijker geformuleerd in de kwaliteitseisen. De herziene kwaliteitseis zal binnenkort te vinden zijn via: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/Down/Kwaliteitseisen_vaginale_echo.

 

echoapparaat10. Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De eisen aan de apparatuur zijn geactualiseerd. De regionale centra kunnen echoapparatuur afkeuren als de beeldkwaliteit onvoldoende is. Als een echocentrum de apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken, dan kan het regionaal centrum toestemming geven het apparaat maximaal 3 jaar langer te gebruiken. Beelden zijn onderdeel van het medisch dossier en dienen 15 jaar bewaard te worden. Daarna mogen ze worden vernietigd, tenzij het vanuit professionele normen zinvol is om ze langer te bewaren. De herziene kwaliteitseis zal binnenkort te vinden zijn via:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/Down/Kwaliteitseisen_werkomgeving.

 

 Annemarie de Veld11.  Uitbreiding team

Vanaf 1 mei jl. is Annemarie de Veld-van Heiningen het team RCNZH voor 4 uur per week komen versterken. Annemarie richt zich vooral op ondersteuning bij het onderhouden van de website, de redactie van de nieuwsbrief en het verwerken van de aangeleverde gegevens in Peridos. Daarnaast is Annemarie werkzaam als verpleegkundig specialist bij de afdeling Prenatale Diagnostiek en Foetale Geneeskunde van het LUMC. Annemarie is per e-mail te bereiken via prenatalescreening@lumc.nl

 

 

 

 

 

Geplubliceerd op 7 juli 2015