Nieuwsbrief januari 2016

In deze nieuwsbrief:

 

 1. Regiobijeenkomst 9 december j.l.
 2. Lab. Workflow
 3. Bericht over de beeldbeoordeling NT en SEO 2015
 4. Data 2016: counselingscursus prenatale screening en regiobijeenkomsten
 5. Tarieven prenatale screening 2016
 6. Bewaren verwijsbrieven
 7. RIVM informatiefolders: Down en SEO
 8. Landelijke werkwijze van regionale centra
 9. Bericht voor BEN-leden
 10. Ondersteuning PWD bij aanvragen of verlengen UZI-servercertificaten
 11. Aanleveren screeningsgegevens 2015

 

 

LUMC1. Regiobijeenkomst

Ruim 80 zorgverleners hebben de regiobijeenkomst in het LUMC bezocht. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan:

 • De lab.workflow (meer informatie verder in deze nieuwsbrief).
 • 3 vessel view: verhogen detectie TGA bij het SEO.
 • casuïstiekbespreking door de artsen prenatale geneeskunde van het LUMC met als thema: “Soms pakt het anders uit…”.

 

Uitkomst enquête gehouden tijdens de regiobijeenkomst:

 • Algemeen oordeel: 98% goed tot zeer goed en 2% matig
 • tijd van de bijeenkomst: 71% neutraal en 29% oneens
 • liever ’s avonds?: 14% ja, 23% neutraal en 63% nee
 • duur van de bijeenkomst?: 88% goed, 3% te lang en 9% neutraal
 • onderwerpen relevant? 95% eens tot zeer eens, 5% neutraal
 • organisatie goed? 96% eens tot zeer eens, 4% neutraal.

De uitkomst van de enquête en de algemene opmerkingen nemen wij mee naar de volgende bijeenkomsten. Bij de opmerkingen kwam onder meer naar voren dat de casuïstiek erg werd gewaardeerd. Ook is door een aantal deelnemers het idee geopperd om de zorgverleners zelf casussen/echoplaatjes te laten insturen. Het RC staat hier zeer voor open en wil graag casuïstiek uit de regio meenemen tijdens de regiobijeenkomsten. Heeft u casussen die u tijdens de volgende regiobijeenkomst onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar: prenatalescreening@lumc.nl .

 

 

2. Lab.workflow

In 2016 wordt landelijk ingevoerd dat een aanvraag van de 1e trimesterscreening digitaal in Peridos moet gebeuren. Tijdens de regiobijeenkomst van 9 december j.l. is deze nieuwe werkwijze nader toegelicht door Wendy Rodenburg (RIVM-IDS) en Patrick van Santvoort (landelijk beheerder Peridos).

plaatje lab workflow

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste veranderingen:

 • De lab.aanvraag in Peridos genereert het aanvraagformulier voor de bloedafname.
 • de resterende medisch-inhoudelijke informatie wordt digitaal verstuurd naar het RIVM-IDS.
 • attendering per e-mail naar de aanvrager zodra de uitslag van de kansberekening of resultaten van de 1e trimesterscreening beschikbaar zijn.
 • rapportage uitslag (als PDF) op te vragen in Peridos.Uiteraard willen wij de invoering van de lab.workflow in onze regio zo soepel mogelijk laten verlopen. Het RIVM-IDS, Peridos en het RCNZH willen graag weten welke vragen bij de gebruikers leven over deze verandering. Heeft u vragen of verwacht u problemen binnen de praktijk bij de invoering van de digitale lab.workflow? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar: prenatalescreening@lumc.nl

 

Centraal berekenen door het RIVM-IDS

In het verlengde van de invoering van de digitale lab.workflow (met als belangrijkste argument kwaliteitsverbetering door het voorkomen van overschrijffouten) overwegen wij om tegelijkertijd in onze regio over te gaan naar centraal berekenen door het RIVM-IDS. Voordat wij een besluit hierover nemen, willen wij eerst in gesprek met onze regio en daarom vragen wij de contractanten (met name de praktijken die zelf de kansberekening doen) om ons argumenten te geven met de belangrijkste reden om centraal of juist decentraal te willen calculeren? U kunt uw argumenten sturen naar: prenatalescreening@lumc.nl

 

 

kwaliteitseisen3. Bericht over de beeldbeoordeling NT en SEO 2015

De beoordelaars zijn later gestart dan gepland met de beeldbeoordeling NT en SEO 2015. De reden hiervoor is dat meerdere van de aangeleverde USB-sticks incompleet of onjuist bleken. Zo waren beelden niet leesbaar, bleken er onvoldoende opgeslagen beelden om een beoordeling te kunnen doen, waren er andere onderzoeken aangeleverd dan gevraagd of waren de geselecteerde casus niet controleerbaar door het RC. We zijn nu inmiddels zover dat (nagenoeg) alles binnen is. Als alle beoordelingen afgerond zijn zullen wij de echoscopisten persoonlijk per e-mail op de hoogte stellen van de resultaten.

 

opleiding4. Data 2016: counselingscursus prenatale screening en regiobijeenkomsten

Op dinsdag 16 februari en maandag 19 september 2016 organiseert Boerhaave nascholing, in samenwerking met het RCNZH, een eendaagse counselingscursus prenatale screening die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De cursus is bestemd voor verloskundigen, echoscopisten, huisartsen, gynaecologen en voor hen die in opleiding zijn voor een van deze specialismen. Na het volgen van de cursus bent u in staat om de zwangere en haar partner adequate uitleg te geven en te ondersteunen bij het traject van prenatale screening. Voor meer informatie en inschrijven voor de cursus verwijzen wij u naar de website van de Boerhaave nascholing.

De regiobijeenkomsten in 2016 staan gepland voor:

Maandag 4 april van 15.30-18.00 uur

maandag 17 oktober van 15.30-18.00 uur.

 

 

Eigen risico5. Tarieven prenatale screening 2016

Voor 2016 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:

 

 • Counseling € 41,36
 • combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
 • € 160,39
 • combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 97,13
 • SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 158,78
 • SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 140,87.Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screenings­laboratorium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief.

 

 

juridisch advies6. Bewaren verwijsbrieven

Naar aanleiding van vragen uit de regio of het noodzakelijk is om verwijsbrieven voor de prenatale screening te bewaren, hebben we via het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM) juridisch advies gevraagd. Het antwoord van de jurist is dat het niet nodig is voor echocentra om de verwijsbrieven te bewaren. De functie van de verwijsbrief is niet meer dan een vaststelling dat de zwangere is gecounseld en aan de prenatale screening wil deelnemen. De counselor dient wel in het dossier aan te tekenen dat de zwangere is gecounseld en dat zij wenst deel te nemen aan de prenatale screening.

 

folder down7. RIVM informatiefolders: Down en SEO

De landelijke folders over screening op Downsyndroom en de 20-weken echo zijn geactualiseerd (meest recente versie oktober 2015). U kunt de Nederlandse folders bestellen via de webshop. Vertalingen zijn alleen via de website van het RIVM te downloaden.

 

 

landelijk platform rc8.  Landelijke werkwijze van regionale centra

In Nederland hebben acht regionale centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de regionale centra uitvoeren.

De regionale centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. In de notitie “Landelijke werkwijze van regionale centra prenatale screening” is een actueel overzicht gegeven van die werkwijze.

 

 

BEN logo9. Bericht voor BEN-leden

Met ingang van 2016 wijzigt de manier waarop de echoscopisten hun accreditatiepunten bij de BEN kunnen registreren.  Wanneer de echoscopist een door de BEN geaccrediteerde  scholing (of bijeenkomst) wil bezoeken, dient men zich niet alleen bij de organisator van de scholing aan te melden, maar ook via de agenda op de website van de BEN. Nadat de scholing is gevolgd, worden de accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister van de BEN bijgeschreven. Wanneer de echoscopist zich niet op de BEN-website heeft aangemeld, worden de punten niet bijgeschreven. Uitzondering hierop is de scholing die door de BEN zelf wordt georganiseerd. Vanaf 2016 moet de organisator een deelnemerslijst voorzien van (BEN-)lidnummer aanleveren bij de BEN.  Dit betekent dat  de echoscopist er rekening mee moet houden dat door de organisator om het lidnummer gevraagd kan worden.

 

10. Ondersteuning PWD bij aanvragen of verlengen UZI-servercertificaten

Vanuit het Perinatal-Webbased-Dossier is er ondersteuning beschikbaar om praktijken te helpen bij het versturen van HL7v3 berichten. Het gaat hier dan concreet om het aanvragen en verlengen van UZI-servercertificaten. Verzoeken om ondersteuning kunnen worden gedaan via het mailadres pwd@perined.nl. Vanaf begin januari zal er ook een centraal telefoonnummer komen, als dat nummer bekend is zal het worden gecommuniceerd.

 

Peridos logo11. Aanleveren screeningsgegevens 2015

Wij vragen de centra om in januari 2016 de resterende screeningsgegevens van 2015 aan te leveren in Peridos.

 

 

Rest ons u allen te bedanken voor de prettige samenwerking in 2015

en wensen wij u een goed en gezond

2016

Team Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland

 

Geplubliceerd op 5 januari 2016