Nieuwsbrief december 2019

Inhoud
PERIDOS
1. Gegevenslevering 2019belangrijk bericht

COUNSELING
2. Aanpassing kwaliteitseisen counselors
3. Digitale audit counselingspraktijken

NIPT

4. Resultaten eerste jaar TRIDENT

ECHO
5. Audits echocentra
6. Status leidraad nieuwe SEO-protocol

ALGEMEEN
7. Regiobijeenkomst 30 maart 2020
8. Tarieven PNS 2020
9. Voorlichtingsfolders prenatale screening
10. Oproep nieuwe leden Contractantenraad

BEREIKBAARHEID EN DATA 2020

PERIDOS

1. Gegevenslevering 2019 – belangrijk bericht
Op 15 januari 2020 zal de SPSRM de controle van de normaantallen counseling en SEO over 2019 uitvoeren. Dit betekent dat vóór 15 januari 2020 de gegevens van uw praktijk, via een Excel upload moeten zijn aangeleverd in Peridos. De gegevens uit Peridos zijn voor de SPSRM de bron om de jaarlijkse controle op normaantallen uit te voeren. Wij willen u erop wijzen dat aanleveringen na deze datum niet kunnen worden meegenomen in de controle.

U kunt bij de zorginstellingsbeheerder van de praktijk waar u werkzaam bent informeren of en wanneer uw gegevens zijn aangeleverd. Zorgverleners kunnen in Peridos ook zelf een rapportage opvragen van het aantal verrichtingen, mits er door de zorginstellingsbeheerder een upload is gedaan. Als de aantallen in deze rapportage naar uw idee niet kloppen dan kunt zich wenden tot de zorginstellingsbeheerder van de praktijk. De handleiding voor het opvragen van uw aantallen kunt u raadplegen op de website van Peridos of via deze link

In februari informeren wij de individuele zorgverlener per mail of al dan niet is voldaan aan de norm en wat de eventuele consequenties zijn.

COUNSELING  

2. Aanpassing kwaliteitseisen counselors
In november hebben wij u bericht over de gewijzigde kwaliteitseisen voor de counseling die in landelijk overleg met onder andere Regionale Centra, KNOV en NVOG zijn aangepast. De belangrijkste wijziging is dat counselors de keuze krijgen om voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal 2 van de 3 optionele bijscholingsonderdelen te volgen, namelijk:

 • e-learning
 • scholing (bijvoorbeeld een regiobijeenkomst) 
 • vaardigheidstoets (TrainTool)

Daarnaast wordt, naar verwachting eind 2020, een verplichte bijscholing voor de invoering van de 13-wekenecho georganiseerd.

Met deze aanpassingen is TrainTool facultatief geworden voor counselors met meer dan 50 counselingsgesprekken per jaar. Vooralsnog geldt alleen in deze bijscholingsronde 2019-2020 dat TrainTool verplicht is voor counselors die tussen de 35-50 counselingsgesprekken hebben gevoerd. Het is dus belangrijk om de counselingsgegevens over 2019 vóór 15 januari 2020 op te laden in Peridos i.v.m. het vaststellen van deze normaantallen.

Voor counselors die in 2018 of 2019 zijn afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken hebben gevoerd, is TrainTool ook verplicht gesteld om feedback te krijgen op hun counselingsvaardigheden. De eis van het tijdslot van 30 minuten voor een counselingsgesprek blijft behouden. Dit wil niet zeggen dat het gesprek altijd 30 minuten moet duren, maar dat de ruimte wel beschikbaar moet zijn. Daarnaast is de kwaliteitseis dat de counseling in een apart gesprek plaatsvindt, gewijzigd naar een advies.

3. Digitale audit voor counselingspraktijken
In 2020 wordt bij alle gecontracteerde counselingspraktijken de digitale audit uitgevoerd. Klik hier voor de planning per praktijk. Op de geplande datum ontvangt de ‘contactpersoon audit counseling’ van de praktijk een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag en moet binnen 4 weken zijn afgerond. De antwoorden op de vragen worden beoordeeld aan de hand van de landelijke kwaliteitseisen. De contactpersoon ontvangt een terugkoppeling van de bevindingen met daarin eventuele advies- en verbeterpunten. Deelname aan de kwaliteitsaudit is verplicht voor alle counselingpraktijken en staat beschreven in het samenwerkingscontract tussen de zorginstelling en het Regionaal Centrum.

NIPT

4. Resultaten eerste jaar TRIDENT
In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangeren (TRIDENT-2 studie). In het toonaangevende tijdschrift American Journal of Human Genetics zijn de resultaten van het 1e jaar gepubliceerd. Deze laten zien dat de Nederlandse NIPT nauwkeuriger test dan werd verwacht. De grote meerderheid van de zwangeren die kiest voor NIPT wil ook de nevenbevindingen horen. Klik hier voor het hele artikel.

ECHO

5. Audit echocentra
In 2020 vindt een nieuwe ronde kwaliteitsaudits echocentra plaats. Conform de landelijke afspraken auditeren wij alle gecontracteerde echocentra in onze regio elke twee jaar. De vorige auditronde vond plaats aan het einde van 2018. Daardoor kan het voorkomen dat voor sommige centra de audit in 2020 iets korter dan twee jaar op de vorige plaatsvindt. Een aantal echocentra heeft inmiddels een aankondiging van ons auditbezoek in 2020 ontvangen.

Beeldbeoordeling echoscopisten
Voorheen beoordeelde de SPSRM de echoscopisten en het echocentrum gelijktijdig. Vanaf 2020 heeft de SPSRM de beeldbeoordeling van de individuele echoscopisten losgekoppeld van de audit van de echocentra. De echoscopisten ontvangen hierover separaat bericht van ons.

Echoscopisten die in meerdere regio’s werkzaam zijn, worden in principe door de regio waar de meeste SEO’s worden verricht, beoordeeld.  De andere regio vraagt de volledige beoordeling op bij de echoscopist en kan besluiten om ook zelf een beeldbeoordeling uit te voeren. 

6. Status nieuwe SEO-leidraad
In juli plaatste de NVOG een nieuwe SEO-leidraad (versie 3.0) online. Deze nieuwe leidraad vervangt het modelprotocol SEO uit 2012. In deze nieuwe SEO-leidraad zijn een  aantal wijzigingen ten opzichte van het modelprotocol uit 2012 doorgevoerd. Doordat in het veld veel vragen zijn binnengekomen over deze wijzigingen, is besloten dit protocol te agenderen in de werkgroep kwaliteit zorguitvoering en de Programmacommissie van het RIVM. Hierin zijn de beroepsgroepen, de Regionale Centra en de patiëntenorganisaties vertegenwoordigd. Landelijk is in overleg met de beroepsgroepen en de Regionale Centra besloten deze nieuwe leidraad nog niet te implementeren. Naar verwachting volgt in het eerste kwartaal van 2020 meer informatie. Tot die tijd dient u in ieder geval aan het modelprotocol SEO uit 2012 te voldoen.

ALGEMEEN

7.   Regiobijeenkomst 30 maart 2020
Op maandag 30 maart 2020 staat de eerste Regiobijeenkomst SPSRM van 2020 gepland (dit in tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde datum 23 maart).

Datum: maandag 30 maart 2020
Aanvang programma: 13.30 uur
Locatie: Poortgebouw Leiden
Aanmelden: www.spsrm.nl of klik hier

Programmaonderdelen die reeds bekend zijn (definitief programma volgt in januari):

Zin in counseling?
Linda Martin, |  Postdoc
Midwifery Science | AVAG/APH/VUmc/Amsterdam Umc 

Informatiebeveiliging
CLBPS | Carolien Kapteijns

8. Tarieven PNS 2020
De tarieven prenatale screening worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de nieuwe NZa-tarieven.
Voor 2020 zijn de tarieven:

Counseling €   47,00
NIPT (Trident-2) € 175,00 (eigen bijdrage)
NT-meting (onderdeel combinatietest):
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 180,12
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 108,74
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 157,03
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap
Star-SHL serumscreening                                                                                           
€ 157,03
€   65,22

          

9.  Voorlichtingsfolders prenatale screening
Sinds juni 2019 zijn de nieuwe folders ‘Informatie over de 20 wekenecho’ en ‘Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom’ te bestellen via het bestelportaal van het RIVM. In deze folders zijn de meest recente cijfers opgenomen over de sensitiviteit en specificiteit van de NIPT, het hoofdstuk ‘Gebruik van uw gegevens’ is geactualiseerd en de teksten zijn qua leesbaarheid geschikt gemaakt voor een bredere doelgroep. Op de RIVM-website staan vertalingen van de nieuwe folders in het Engels, Pools, Arabisch en Turks. Ook de informatiekaart bevat herziene informatie over de NIPT. Deze informatiekaart kunt u gebruiken tijdens het counselingsgesprek. De informatiekaart is te bestellen via het bestelportaal. Wij adviseren u de oude folders niet meer te gebruiken.

10.  Oproep nieuwe leden Contractantenraad
De Contractantenraad bestaat momenteel uit drie zorgverleners.

 • SEO-echoscopist werkzaam in de 1e lijn
 • counselor / SEO-echoscopist werkzaam in de 2e lijn
 • gynaecoloog werkzaam in de 2e lijn

Counselors uit de 1e lijn zijn momenteel niet vertegenwoordigd en dat is jammer. Voor een goede balans van vertegenwoordigers uit de regio is de SPSRM daarom nog op zoek naar 1 of 2 counselors, bij voorkeur uit de 1e lijn. Aan de leden van de Contractantenraad wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend van 250 euro per bijeenkomst (mits aanwezig). Met een maximum van 500 euro per jaar, dit is inclusief reis- en overige kosten. Van de leden van de Contractantenraad verwacht de SPSRM dat:

 • zij in contact staan met hun achterban en bereid zijn deze te raadplegen;
 • agendapunten inbrengen;
 • beschikbaar zijn voor een zittingsduur van 2 jaar (maximale verlenging 1x);
 • twee keer per jaar beschikbaar zijn voor overleg bij de SPSRM (circa 1,5 uur).
  Data 2020 staan gepland op 23 maart en 28 september.

Heeft u interesse? Bel of mail de SPSRM via 071 200 12 20 of  info@spsrm.nl.

BEREIKBAARHEID KERSTPERIODE

Peridos helpdesk
Van maandag 23 december a.s. tot en met vrijdag 3 januari 2020 is de helpdesk Peridos beperkt bereikbaar. Alleen dringende zaken rondom de labworkflows en bepaalde toegangsproblemen zullen worden opgepakt. U kunt de helpdesk bereiken via helpdesk@peridos.nl.

Starlab
Materiaal dat op vrijdag 20 december,  maandag 23 december en dinsdag 24 december
wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met vrijdag 27 december en op die dag verzenden.

Materiaal dat op dinsdag 31 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met donderdag 2 januari en op die dag verzenden.

 • Wij verzoeken u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is ingevroren (<datum> tot <datum>);
 • Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden;
 • Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen.

Starlab vraagt u om de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt van deze aanwijzingen op de hoogte te stellen.

SPSRM
Dinsdag 31 december is de SPSRM telefonisch niet bereikbaar. Overige werkdagen in de kerstperiode zijn wij zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar via 071 200 1220 of info@spsrm.nl.   

DATA 2020

Vóór 15 januari 2020
Opladen van gegevens in Peridos over heel 2019 (counseling en SEO)

26 februari 2020
Symposium Foetale Echoscopie. Klik hier voor het programma
of hier om aan te melden.

30 maart en 21 september 2020
Regiobijeenkomst v.a. 13.30 uur Poortgebouw Leiden

SPSRM wenst u fijne feestdagen en een goed 2020!

Geplubliceerd op 17 december 2019