Nieuwsbrief December 2018

REGIONAAL

1. Nascholingseisen en check op normaantallen
2. Regiobijeenkomsten 2019
3. Verwijsafspraken polikliniek Verloskunde Geboortehuis Leiden (LUMC)
4. SPSRM rond de feestdagen

LANDELIJK

5. Toets counselingsvaardigheden
6. Vaardigheidstrainingen
7. Besluit VWS
8. Echoapparatuur en beeldschermen
9. Info vanuit het landelijk laboratorium star-shl
• Insturen van serum voor de combinatietest |
aan het laboratorium star-shl
• Ontvanger factuur van de serumbepaling
10. NIPT rond de feestdagen

PERIDOS

 1. Peridos helpdesk webformulier
 2. Peridos: AVG
 3. Verwijderen meldingen
 4. Peridos zorgmail
 5. Voorkomen downloads NIPT op eigen computer
 6. Peridos: rapportage verrichtingen zelf opvragen

REGIONAAL

1. Nascholingseisen counselors en check op normaantallen

Begin 2019 zullen wij per counselor de nascholingseisen 2017 – 2018, alsmede de normaantallen controleren. De SPSRM gaat na in Peridos of de zorgverlener voldaan heeft aan de gestelde bij- en nascholingseisen in de periode 2017-2018 alsmede de normaantallen in genoemde periode. Correspondentie hierover vindt per e-mail plaats tussen de SPSRM en u als counselor.

Wij ontvangen momenteel veel e-mails van zorgverleners met de vraag of zij aan de kwaliteitseisen voldoen. In deze fase kunnen wij hier niet individueel op ingaan. Wij verzamelen deze e-mails en nemen dit mee bij de controle.

Wanneer u als zorgverlener meent in aanmerking te komen voor dispensatie in de periode 2017-2018 (bij voorbeeld i.v.m. zwangerschapsverlof of langdurig ziekteverlof), dan verzoeken wij u ons hierover vóór 15 januari 2019 een bericht te sturen aan info@spsrm.nl , met daarin een korte uitleg van de reden van uw afwezigheid. Vergeet hierbij niet de begin- en einddatum te vermelden.
Ook wanneer er andere zaken van invloed waren op het niet halen van de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen, verzoeken wij u ons daarvan per e-mail op de hoogte te brengen vóór 21 januari 2019.
Als u de SPSRM al een e-mail heeft gestuurd is dit niet meer nodig.

We verzoeken u in Peridos onder “opleidingen” te controleren of de door u gevolgde scholing correct is vastgelegd. Indien de registratie niet compleet of onjuist is dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met het regionaal centrum: info@spsrm.nl

Voor de periode 2017 – 2018 zijn landelijk de volgende nascholingseisen voor counselors vastgesteld:
•   Verplichte nascholingsbijeenkomst NIPT (maart 2017): 3 accreditatiepunten;
•   DIN 2.1: 3 accreditatiepunten;
•   Vaardigheidstraining counseling: 4 accreditatiepunten;
•   (Na)scholing op het vlak van counseling (b.v. regiobijeenkomst): 2 punten
Zie ook de website van het RIVM:  https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/bijscholing

2. Regiobijeenkomsten 2019

De regiobijeenkomsten SPSRM voor contractanten zijn in 2019 gepland op:

Maandag 18 maart 2019
Maandag 23 september 2019
13.30 – 17.00 uur. Locatie: Poortgebouw Leiden

Heeft u ideeën of zijn er onderwerpen die u graag besproken wilt zien tijdens de regiobijeenkomst, laat het ons dan weten!

3. Verwijsafspraken polikliniek LUMC

In overleg met de polikliniek Verloskunde van Geboortehuis Leiden (LUMC) brengen wij het volgende onder uw aandacht:
De verwijzing na een (verdenking) afwijkende SEO moet (zoals gebruikelijk) telefonisch worden gedaan door de verwijzende zorgverlener.
Dagelijks worden de verwijzingen uit de regio verzameld en door de artsen prenatale geneeskunde geprioriteerd. Aan het einde van de werkdag wordt contact opgenomen met de zwangere wanneer haar afspraak is ingepland.
Het secretariaat van de polikliniek Verloskunde verzoekt ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van Zorgdomein voor het versturen van de verwijsbrief.

4. SPSRM rond de feestdagen

Op maandag 24 december en op maandag 31 december is de SPSRM gesloten.

LANDELIJK

5. Toets counselingsvaardigheden

Het voeren van een goed counselingsgesprek over prenatale screening naar down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek, vraagt om specifieke vaardigheden van de counselors. Om inhoudelijk meer inzicht te krijgen en de vaardigheden te verbeteren, zullen alle counselors prenatale screening vanaf 2019 de toets counselingsvaardigheden moeten maken. Deze toetsmethode is ontwikkeld door TrainTool en wordt al toegepast in de deskundigheidsbevordering van andere zorgprofessionals. Met deze toets laat de counselor zien welke vaardigheden hij/zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op 11 korte videofragmenten, waarbij de counselor zijn/haar eigen reactie filmt.

6. Vaardigheidstrainingen

Wij herinneren u er nogmaals aan dat u als counselor verplicht bent om in het jaar 2018 deel te nemen aan de vaardigheidstraining counseling.
Veel trainingen in december zijn inmiddels volgeboekt. Als u de training nog moet doen, adviseren wij u een e-mail te sturen naar één van de scholingsinstituten om te zien wat de mogelijkheden zijn (eventueel Incompany). Erkende scholingsinstituten: VAR, AVM, AVAG en UMCU.

Heeft u de training gedaan? Dan wordt dit door het betreffende opleidingsinstituut aan ons doorgegeven en wij registreren dit in Peridos. In sommige gevallen blijkt er geen juiste match met het BIG-nummer te zijn en kan de deelname niet worden geregistreerd. Controleer daarom zelf in Peridos of uw deelname aan de vaardigheidstraining of andere relevante scholing in Peridos bij de opleidingen geregistreerd staat. Is dit niet het geval, dan vragen wij u een kopie van het deelnamebewijs te mailen naar info@spsrm.nl

7. Besluit VWS

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van eind 2016 is een brief van VWS uitgekomen. In de kamerbrief van 23 november heeft VWS gereageerd op het advies van de Gezondheidsraad. Hieronder een korte samenvatting van de besluiten:

 1. Besluit VWS over NIPT: VWS schrijft in de kamerbrief dat zij vanzelfsprekend gevolg geven aan het Regeerakkoord en ervoor zorgen dat de NIPT beschikbaar blijft. De minister van VWS geeft het RIVM de opdracht om een uitvoeringstoets te doen. Middels een uitvoeringstoets brengt het RIVM-CvB de uitvoeringsconsequenties van de invoering van de NIPT in kaart. Teneinde de status quo te handhaven, wordt TRIDENT 2 verlengd tot na 2020.
 2. Besluit VWS over 20 wekenecho: VWS schrijft in de kamerbrief dat zij het advies van de Gezondheidsraad over nemen om het echoscopisch onderzoek in het tweede trimester bij voorkeur, en mits uitvoerbaar, in week 18 uit te voeren en vragen het RIVM-CvB de uitvoeringsconsequenties in beeld te brengen. Middels een uitvoeringstoets worden de uitvoeringsconsequenties van de invoering van de 18-wekenecho in kaart gebracht.
 3. Besluit VWS over 13 wekenecho: Voor het invoeren van de 13 weken echo wil VWS met partijen onderzoeken welke kennislacunes er nog zijn in te vullen, VWS zal daarom in samenwerking met RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek, ZonMw en de Gezondheidsraad uitwerken welke nieuwe kennis beschikbaar is, welke vragen nu nog openstaan en welke vervolgstappen nodig zijn om deze informatie boven water te krijgen.
 4. Aankaarten: VWS geeft in de brief aan dat zij de visie van de Gezondheidsraad delen dat een vrouw voldoende handvatten moet hebben om te kunnen beslissen of ze informatie wil over screening. Daarbij hecht VWS wel aan het recht op niet weten. Daarbij blijft de huidige praktijk, voor wat betreft het aankaarten van de counseling prenatale screening, bestaan.
 5. Counseling: VWS geeft aan dat De Gezondheidsraad terecht stelt dat goede counseling van groot belang is, ongeacht welk programma van prenatale screening aangeboden wordt. Halverwege 2017 zijn, na een intensief verbetertraject de kwaliteitseisen voor de counseling opnieuw vastgesteld, deze nieuwe eisen zijn in lijn met het advies van de Gezondheidsraad.

Besluit VWS: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22099&did=2018D56439

8. Echoapparatuur en beeldschermen

Bij het aanschaffen van een nieuw echoapparaat voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek, is het van belang dat het apparaat voldoet aan de kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag voor prenatale screening. Zorg dat u, vóórdat u een nieuw apparaat aanschaft, deze kwaliteitseisen hebt gezien, zodat u het juiste apparaat aan kan schaffen. Deze eisen gelden sinds juni 2015.

Beeldschermen
Er is nog een aantal 15 inch (schermen) echoapparaten in omloop, die vaak net rondom de datum van het wijzigen van de eis van 15 naar 17 inch (juni 2015) zijn aangeschaft. Aangezien de eis voor een 17-inchscherm al 3,5 jaar bestaat, mogen echoscopisten die hun apparatuur hebben aangeschaft rond invoeringstijd nog 1,5 jaar met een 15-inchscherm blijven werken mits de kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen (tijdens audits). Bij slechte kwaliteit kunnen de apparaten altijd alsnog eerder afgekeurd worden. Daarna is de aanschaf van een 17-inchscherm verplicht. Wij adviseren u de huidige geldende eisen erop na te kijken, mocht u binnenkort een nieuw apparaat aanschaffen.

9. Info vanuit het landelijk laboratorium star-shl

1) Insturen van serum voor de combinatietest aan het laboratorium star-shl
De bloedafname voor de combinatietest is mogelijk tussen 9 en 13+6 weken zwangerschapsduur. De optimale zwangerschapsduur voor de bloedafname is ca. 10-11 weken. De analisten bemerken dat meerdere bloedafnames relatief laat plaatsvinden (ca. 13 wk). Naast dat dit minder optimaal is voor de kwaliteit van de serumbepaling, is dit ook ongunstig voor de logistiek. Indien er iets misgaat met de verzending en het serummonster niet of te laat bij het lab aan komt, is er vaak geen mogelijkheid meer om een nieuwe bloedafname te laten plaatsvinden.

De ervaring is dat in de periode rondom Kerst en Nieuwjaar het risico hierop altijd wat groter is dan in de rest van het jaar. Dus wij willen vragen om daar rekening mee te houden en indien mogelijk de bloedafname ruim voor deze feestdagen of er na te laten plaatsvinden. Alternatief is het serum in te vriezen en volgens onderstaand voorschrift op te sturen.

In verband met de aankomende ongunstig vallende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:

 • materiaal dat op donderdag 20 december en vrijdag 21 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met maandag 24 december en op die dag verzenden.
 • materiaal dat op donderdag 27 december en vrijdag 29 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met maandag 31 december en op die dag verzenden.

Wij verzoeken u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is ingevroren (<datum> tot <datum>). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden. Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen.

Wij willen u vragen de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt hiervan op de hoogte te stellen.

2) Ontvanger factuur van de serumbepaling
Het blijkt dat niet altijd duidelijk is wie de factuur toegestuurd krijgt van de serumbepaling. Star-shl stuurt deze factuur naar het echocentrum dat in Peridos is aangevinkt voor de uitvoering van de NT.

10. NIPT rondom de feestdagen

Voor alle 3 de regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) geldt dat de NIPT-labs gesloten zijn op:
–  Dinsdag 25 december 2018 (1ste Kerstdag)
–  Woensdag 26 december 2018 (2de Kerstdag)
–  Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. Let u deze week dus op de duur van het transport van de bloedbuizen:

Bloedafname NIPT: Uiterlijk binnen op NIPT lab:
Vrijdag 21 december Maandag 24 december voor 12 uur (!)
Maandag 24 december Donderdag 27 december (hele dag)
Vrijdag 28 december Maandag 31 december voor 12 uur (!)

Let op: om te voorkomen dat bloedbuizen die met de medische post worden verzonden meer dan 4 dagen na afname op het laboratorium aankomen, adviseren wij om vanaf woensdag 19 december t/m vrijdag 28 december gebruik te maken van verzending per koerier.
Deze kosten kunt u declareren zoals vermeld in de dienstverleningsovereenkomst.

De afnamekosten en de eventuele koerierskosten dienen maandelijks te worden gefactureerd aan het desbetreffende NIPT lab. U wordt verzocht om alle facturen van 2018 uiterlijk de eerste week van januari 2019 in te dienen.

PERIDOS

11. Peridos helpdesk

Op de Peridos website is een formulier geplaatst waarmee direct meldingen in de helpdesk kunnen worden gedaan. Hiermee is het mogelijk op privacygevoelige informatie zoals BSN en/of geboortedatum van een zwangere rechtstreeks naar de helpdesk te sturen. Dit is een veiliger manier van versturen van informatie dan via de mail.
Het formulier is rechtstreeks te bereiken via https://www.peridos.nl/helpdesk/

12. Peridos: AVG

Op de vraag of in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen het regionaal centrum en de zorginstelling is inmiddels meer duidelijkheid. Een verwerkersovereenkomst is niet nodig. Uitleg hierover kunt u lezen bij de informatie over de AVG op de Peridos website. U kunt deze informatie tevens gebruiken voor de website van uw zorginstelling.

13. Verwijderen meldingen Peridos

Vanuit de gebruikers is de vraag gekomen om in Peridos de meldingen in het meldingenscherm te kunnen verwijderen. Om een bekeken melding te kunnen verwijderen wordt in de melding (aan de rechterkant) een prullenbakje getoond. Dit prullenbakje is alleen zichtbaar voor zorgverleners die ook bevoegd zijn om meldingen te kunnen verwijderen.

14. Peridos ZorgMail

Het is op dit moment mogelijk om vanuit Vrumun en Orfeus een zogenaamd MEDNIP Zorgmail bericht te sturen. Op basis van dit bericht wordt een concept NIPT-labaanvraag aangemaakt die vervolgens in Peridos verder kan worden ingevuld. Voordeel van deze werkwijze is dat er minder gegevens handmatig worden ingevoerd in Peridos waardoor de kans op fouten afneemt.
Op de Peridos website is de handleiding te raadplegen: “Aanvraag gegevens via ZorgMail (MEDNIP bericht)”. Zie: handleiding ZorgMail

15. Voorkomen downloads NIPT op eigen computer

NIPT- aanvragen en – uitslagen worden in Peridos als PDF weergegeven; dit om te garanderen dat de aanvragen en uitslagen er altijd hetzelfde uitzien. Nadeel hiervan is dat de PDF voor het openen en afdrukken eerst gedownload moet worden. De downloads worden lokaal opgeslagen in de downloadfolder die in de browser is ingesteld. Het is niet mogelijk deze folder automatisch leeg te maken. Op internet zijn instructies te vinden hoe deze downloads handmatig verwijderd kunnen worden.

Het advies is om gedownloade NIPT-aanvragen en – uitslagen op uw computer regelmatig te verwijderen. Verder adviseren wij u het downloaden van NIPT-aanvragen –en uitslagen op een privé-computer, -laptop of -tablet zoveel mogelijk te vermijden.

15. Peridos: Rapportage verrichtingen zelf opvragen

Zorgverleners kunnen in Peridos zelf een rapportage opvragen waarin het aantal verrichtingen van de zorgverlener in een geselecteerde periode wordt vermeld. De zorgverlener kan deze rapportage voor zichzelf opvragen. De zorginstellingsbeheerder kan dit doen voor alle zorgverleners binnen de zorginstelling. De handleiding kunt u raadplegen op de website van Peridos of via deze link.

Houdt u er rekening mee dat het opvragen enkele minuten kan duren.

+++++++++++++

Wij wensen u een gezellige decembermaand en een mooi 2019!
                    Monique, Annemieke en Mireille

 

Geplubliceerd op 10 december 2018