Nieuwsbrief December 2018 Extra

Inhoud

 1. RIVM onderzoekt implementatie NIPT en 18 weken echo
 2. Landelijke monitor
 3. Wijzigingen SEO-kwaliteitseis: termijn SEO vervroegd
 4. Aankondiging toets counselingsvaardigheden
 5. Vaardigheidstrainingen counselors
 6. Bijscholingsronde counselors 2017-2018
 7. Wijziging melding nevenbevindingen in de NIPT-uitslagbrief
 8. Informatie van het screeningslaboratorium Star-SHL
 9. Tarieven prenatale screening 2019
 10. Gegevenslevering 2018
 11. Bereikbaarheid helpdesk Peridos en SPSRM rondom de feestdagen

 

 

 1. RIVM onderzoekt implementatie NIPT en 18 weken echo

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om een uitvoeringstoets voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT ) en een uitvoeringstoets voor het eventueel vervroegen van het SEO van 20 weken naar 18 weken. Dat staat in de brief  aan de kamer d.d. 23 november. De brief is een reactie op het advies “Prenatale Screening” van de Gezondheidsraad van eind 2016.

In de uitvoeringstoets over de NIPT wordt gekeken hoe de NIPT onderdeel kan worden van het prenatale screeningsprogramma van het RIVM. Ondertussen blijft de NIPT beschikbaar via de lopende onderzoeken TRIDENT-1 en TRIDENT-2. In de uitvoeringstoets over de 18 wekenecho worden de consequenties van het vervroegen van de 20 wekenecho in kaart gebracht. Met het vervroegen is er meer tijd voor vervolgonderzoek, diagnostiek en belangrijke keuzes voor de zwangere en haar partner. Het RIVM zal deze uitvoeringstoetsen oppakken.

Daarnaast wil VWS met het RIVM, ZonMw (Nederlandse organisatie voor  gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)  en de Gezondheidsraad uitwerken welke vervolgstappen en eventueel verder onderzoek nodig zijn in het kader van de 13 weken echo.

 1. Landelijke monitor

De landelijke monitor met alle screeningsgegevens van het programma prenatale screening over 2017 is gereed. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het RIVM-CvB. Het doel van de monitor is het bewaken van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd. De monitor wordt binnenkort gepubliceerd op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/monitor-screeningsprogramma-down-edwards-en-patausyndroomseo).

 1. Wijzigingen SEO-kwaliteitseis

Termijn SEO vervroegd

De Programmacommissie Prenatale Screening heeft op 6 december 2018 geadviseerd de periode waarin het SEO wordt uitgevoerd  aan te passen. Dit betekent dat het SEO één week eerder afgerond moet zijn dan voorheen en bij voorkeur vroeger in de zwangerschap plaatsvindt. Deze wijzigingen in de periode zijn belangrijk in verband met eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De nieuwe eis luidt als volgt: ‘Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.’

Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is. De nieuwe SEO kwaliteitseis gaat in per 1 januari 2019. Alle zwangeren die zich bij een verloskundig zorgverlener melden ná 1 januari 2019 en een SEO willen, zullen gezien moeten worden voor een SEO volgens de nieuwe kwaliteitseis.

De nieuwe eis wordt binnenkort gepubliceerd op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo.

De veranderingen zullen op korte termijn ook doorgevoerd worden in de folder en in de andere materialen.

 1. Aankondiging toets counselingsvaardigheden

Met de introductie van de NIPT als eerste screeningstest in 2017, heeft de minister aangegeven dat daarmee de counseling aan zwangeren complexer is geworden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling werd om die reden verplicht gesteld in de WBO vergunning.  In een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen, het RIVM en de regionale centra is gewerkt aan een toetsingskader en daarbij is gekozen voor de methode van Traintool.

Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden hij/zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Counselors kunnen hun vaardigheden toetsen op elk gewenst moment van de dag én op elk gewenste locatie. Om bij de praktijk aan te sluiten is de toets in een projectgroep, met onder andere verloskundigen, ontwikkeld én is de toets eerst in een pilot onder 50 counselors uitgeprobeerd.

Tijdens de regiobijeenkomst van de SPSRM op 18 maart 2019 zal een presentatie gegeven worden over de waarde van counseling in de prenatale screening en de methode van Traintool.

De regionale centra starten begin 2019 met het afnemen van de toets counselingsvaardigheden. Alle counselors zullen gedurende 2019 en 2020 worden uitgenodigd om de toets te maken. Aan deze toets wordt de eerste keer geen norm verbonden, u krijgt dus geen voldoende of onvoldoende. Het volgen van de toets is wel een verplichting.

De coördinatie van het proces  ligt op landelijk niveau, bij de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). U krijgt dus de aankondiging van de CLBPS. De uitnodiging voor deelname aan de toets komt van Traintool. Meer informatie rondom de toets en hoe u de toets moet maken, krijgt u op het moment dat u de uitnodiging ontvangt. Let dus op de aankondiging en de uitnodiging die per mail worden verstuurd vanaf 2019.

 1. Vaardigheidstrainingen counselors

Het merendeel van de counselors heeft inmiddels de vaardigheidstraining gevolgd. Voor de counselors die de training nog niet hebben gevolgd, is landelijk afgesproken dat zij nog eenmalig de kans krijgen vóór 1 april 2019 de vaardigheidstraining middels een ‘bezemklas’ te volgen. De opleidingsinstituten zullen binnenkort de data voor begin 2019 bekend maken. Na 1 april 2019 kunt u de training niet meer volgen en wordt uw counselingsovereenkomst ontbonden.

 1. Bijscholingsronde 2017-2018

De verplichte bijscholing voor counselors in de periode 2017-2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Reguliere bijscholing dagdeel theorie                                3 punten
 • Reguliere bijscholing dagdeel counselingsvaardigheden   4 punten
 • DIN 2.1                                                                               3 punten
 • Scholing op het gebied van counseling                              2 punten

De regionale centra zullen in 2019 toetsen of de counselors aan de verplichte bijscholing hebben voldaan. Landelijk is op 6 december door alle regionale centra afgesproken dat, mochten de 2 punten voor ‘scholing op het gebied van counseling’ nog niet zijn gevolgd, deze punten ingehaald kunnen worden in 2019 door bijvoorbeeld een regiobijeenkomst te volgen bij het eigen regionaal centrum of bij een ander regionaal centrum.

 1. Wijziging melding nevenbevindingen in de NIPT-uitslagbrief

Een zwangere die kiest voor het ontvangen van informatie over nevenbevindingen, kreeg vanaf de start van TRIDENT-2 alleen een uitslag over nevenbevindingen als het laboratorium aanwijzingen vond voor nevenbevindingen. Geen melding in de uitslagbrief betekende: geen aanwijzingen voor nevenbevindingen.

Vanaf maandag 17 december is de uitslagbrief van zwangeren die kozen voor de NIPT met nevenbevindingen gewijzigd. Het laboratorium geeft voortaan ook door dat er geen nevenbevindingen (andere chromosoomafwijkingen) zijn te melden. Aan de uitslagbrief is een nieuwe disclaimer (voor de aanvrager) en ‘Let op’ (voor de cliënt) toegevoegd. Er wordt verwezen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen voor meer informatie. De betreffende pagina op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is aangepast.

 1. Informatie van het screeningslaboratorium Star-SHL

Insturen van serum voor CT rondom de feestdagen

Zoals in een eerdere nieuwsbrief reeds aangegeven, hierbij nog even ter herinnering:

In verband met de aankomende ongunstig vallende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:

 • materiaal dat op donderdag 20 december en vrijdag 21 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met maandag 24 december en op die dag verzenden.
 • materiaal dat op donderdag 27 december en vrijdag 28 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften invriezen tot en met maandag 31 december en op die dag verzenden.

Wij verzoeken u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is ingevroren (<datum> tot <datum>). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden. Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen. Wij willen u vragen de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt hiervan op de hoogte te stellen.

Lab-tarief 2019

Star-SHL brengt sinds 1 januari 2018 € 61,26 voor de serumscreening in rekening. Zoals aangegeven in de werkafspraken met de echocentra wordt dit tarief jaarlijks geïndexeerd op basis van de nieuwe NZa tarieven. Het landelijk vastgestelde max. NZa tarief voor de serumscreening in 2019 is € 70,06*. Dit betekent een indexering van 4,5% t.o.v. het serumtarief in 2018 van € 67,02. Op basis van deze indexering zal Star-SHL per 1 januari 2019 € 64,02 in rekening brengen voor de serumscreening.

 1. Tarieven prenatale screening 2019

Counseling                                                                                                              €   46,13

NT-meting

– bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap               € 176,96

– bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap                                          € 106,90

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

-bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap               € 154,36

-bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap                                          € 154,36

Declaratie van de prestaties counseling of NT-meting of SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.

 1. Gegevenslevering 2018

Wij verzoeken alle zorginstellingbeheerders om in de eerste helft van januari 2019 de gegevens van 2018 aan te leveren in Peridos. Voor een volledig overzicht vragen wij u om een upload te doen van heel 2018.

 1. Bereikbaarheid rondom de feestdagen

Helpdesk Peridos

Van 24 december tot 2 januari is het landelijk beheer van Peridos beperkt bereikbaar. Meldingen of vragen kunnen zoals gebruikelijk naar de helpdesk worden gemaild. Op de werkdagen in deze periode zal minimaal één keer per dag naar de meldingen gekeken worden om de meest urgente zaken op te pakken.

Bureau SPSRM

Op maandag 24 december en op maandag 31 december is de SPSRM gesloten.

 

Geplubliceerd op 27 december 2018