Nieuwsbrief December 2017

In deze nieuwsbrief:

 

REGIONAAL

  1. Bestuurlijke structuur
  2. Normaantallen 2017

LANDELIJK

3. Wijziging kwaliteitseisen NT-echoscopist

4. Vaardigheidstraining voor counselors

5. 2e vragenlijstonderzoek voor counselors

6. Landelijke werkwijze Regionale Centra

COMBINATIETEST

7. Nieuwe landelijke werkwijze

NIPT

8. Wijziging uitslagbrief NIPT

9. Toestemmingsformulieren

10. NIPT-uitslag: afspraken bij trisomie of nevenbevinding

11. Oproep medewerking vragenlijstonderzoek

 

 

Bestuurlijke structuur

Zoals wij eerder hebben bericht heeft de minister van VWS besloten dat de acht Regionale Centra voor Prenatale Screening vóór 1 januari 2018 moeten voldoen aan de zorgbrede Governance Code. Dit betekent dat de Regionale Centra geen onderdeel meer mogen zijn van een UMC en de bestuurlijke structuur moet worden herzien conform de Governance Code.

De Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden zal per 1 januari 2018  de activiteiten van het Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland voortzetten. Deze week zijn onze contractanten en belangstellenden per e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

Overeenkomsten

In verband met de herziening in de bestuurlijke structuur zullen ook de overeenkomsten met de praktijken (zorgaanbieders) en de overeenkomsten met de individuele zorgverleners inhoudelijk wijzigen, passend bij de huidige afspraken binnen het programma prenatale screening. Dit betekent dat de overeenkomsten tussen SPS Randstad-Midden en de zorgaanbieders en zorgverleners opnieuw moeten worden afgesloten. Gestart zal worden met de overeenkomsten van de zorgaanbieders, daarna volgen de overeenkomsten met de individuele zorgverleners.

Normaantallen 2017

In het voorjaar van 2018 zullen wij aan de hand van de aangeleverde gegevens in Peridos de normaantallen 2017, van counseling en SEO, per zorgverlener controleren. Bij zorgverleners die (zonder geldige opgave van reden) niet voldoen aan de norm zijn wij genoodzaakt de kwaliteitsovereenkomst te beëindigen. Voor de afspraken over de normaantallen van de NT verwijzen wij naar onderstaand item in deze nieuwsbrief.

Wij adviseren de zorginstellingsbeheerders om in januari 2018 de gegevens van heel 2017 aan te leveren in Peridos. Ook als u via HL7 de gegevens aanlevert, vragen wij u om eenmalig een Excel-upload te doen in Peridos over heel 2017.

 

Wijziging kwaliteitseisen NT-echoscopist

De door de Programmacommissie ingestelde projectgroep ‘Beleid afname NT’ heeft een voorstel gemaakt hoe om te gaan met de sterke daling van het aantal combinatietesten en in het verlengde daarvan het aantal NT-metingen door de NT-echoscopist.

De norm voor het aantal NT-metingen wordt vanaf 1 september 2018 verlaagd naar minimaal 50 NT’s per jaar. Tot 1 september 2018 is afgesproken een gedoogbeleid te voeren t.a.v. het aantal uitgevoerde NT’s. Beeldbeoordelingen voor de NT worden in 2018 wel uitgevoerd. De komende periode wordt per regio een berekening gemaakt hoeveel NT-echoscopisten een echocentrum mag leveren om te waarborgen dat de normaantallen gehaald kunnen worden.

 

Vaardigheidstraining counselors

Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling, zie tabel.

Geplande trainingen voor counselingsvaardigheden in onze regio zijn:

1 maart 2018 in Den Haag-Nootdorp:

https://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1724811-counseling-prenatale-screening

10, 25 en 26 januari in Amsterdam:

https://www.verloskunde-academie.nl/counseling-prenatale-screening/

Trainingen op de eigen locatie kunnen aangevraagd worden via:

https://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/scholing-counseling-prenatale-screening-maatwerk-op-locatie

 

Vragenlijst 2 voor counselors

Recent hebben counselors in Nederland een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een 2e vragenlijstonderzoek. De vragenlijst is toegezonden nadat de verplichte scholingsbijeenkomst ‘NIPT als eerst screeningstest’ in maart 2017 is aangeboden en de nieuwe kwaliteitseisen voor counselors en counseling van kracht zijn. De vragenlijst waar het om gaat betreft een na-meting naar het effect van de verplichte scholingsbijeenkomsten NIPT en uw ervaring met de kwaliteitseisen. Op basis van deze informatie kunnen de organisatoren van de scholingsbijeenkomsten voor counselors hun aanbod zo optimaal mogelijk kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Tevens kunnen uw antwoorden belangrijke handvatten bieden voor verbetering van beleid.

Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 25 minuten. U kunt deelnemen door te klikken op onderstaande link of door de link te kopiëren en te plakken in de adresbalk van uw browser: https://emgoplus2.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=1212A3A7-004A-4C09-9997-711AA97A3E4C

 

Landelijke werkwijze Regionale Centra

Het document met de landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening is gewijzigd: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/Landelijke_werkwijze_van_Regionale_Centra_prenatale_screening

 

Nieuwe landelijke werkwijze

De overgang in onze regio van het RIVM-IDS naar het Star-SHL is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Ook de nieuwe werkwijze van de digitale CT-aanvraag in Peridos loopt goed. Wij danken alle betrokkenen voor de inzet die nodig is geweest bij de transitie. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie van het screeningslaboratorium Star-SHL.

Wijziging uitslagbrief NIPT

Op veler verzoek werd sinds 9 oktober jl. in de niet-afwijkende uitslagbrief van de NIPT ook aangegeven dat er geen aanwijzingen waren voor nevenbevindingen (als de zwangere had aangegeven nevenbevindingen te willen weten). Vanwege een technisch probleem en het feit dat er meer afstemming nodig is over de precieze formulering van de tekst, is besloten deze wijziging tijdelijk terug te draaien. Als er in de uitslagbrief niets staat over nevenbevindingen dan betekent dit dat er geen aanwijzingen voor nevenbevindingen zijn gevonden. Nevenbevindingen worden alleen in de brief vermeld als dit ook het geval is.

 

Toestemmingsformulieren

Er worden regelmatig (getekende) toestemmingsformulieren van de NIPT meegestuurd met de bloedbuizen naar het NIPT-laboratorium. Dit is niet de bedoeling: getekende toestemmingsformulieren moeten bij de verloskundig zorgverlener in het dossier van de zwangere bewaard worden (of digitaal opgeslagen). Een kopie van het formulier is bedoeld ter informatie voor de zwangere, zodat ze weet wat zij getekend heeft. Wilt u bij de zwangere benadrukken dat dit formulier niet afgegeven wordt bij de bloedafname?

 

NIPT-uitslag: afspraken bij trisomie of nevenbevinding

Bij een uitslag aanwijzing trisomie 21,18 of 13 gaat de uitslag via Peridos rechtstreeks naar de verloskundig zorgverlener. U wordt hiervoor niet gebeld. De verloskundig zorgverlener informeert zelf de zwangere. Bij een uitslag aanwijzing nevenbevinding wordt in onze regio zowel de zwangere als de verloskundig zorgverlener gebeld door de klinisch geneticus.

 

Wat vinden zwangeren? Oproep medewerking vragenlijstonderzoek

In een aantal praktijken verdeeld over Nederland willen de TRIDENT-2 onderzoekers, via de counselors, vragenlijsten uitzetten onder zwangeren. Het vragenlijstonderzoek geeft inzicht in de overwegingen van zwangere vrouwen om al dan niet deel te nemen aan prenatale screening (NIPT of combinatietest). Met de resultaten worden adviezen en een rapportage opgesteld voor VWS. Voor uw deelname ontvangt uw praktijk een kleine financiële vergoeding in de vorm van een tegoedbon. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Meer informatie over de Trident-studies vindt u op www.meerovernipt.nl Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl (onderwerp: “vragenlijstonderzoek”). De onderzoekers sturen u dan meer informatie, waarna u kunt beslissen of u mee wilt doen.

 

Geplubliceerd op 9 januari 2018