Nieuwsbrief januari 2017

In deze nieuwsbrief:

 1. Advies Gezondheidsraad over prenatale screening
 2. Digitale lab.workflow
 3. NIPT als eerste screeningstest
 4. Verplichte nascholing counseling NIPT
 5. NT-meting naast NIPT
 6. Digitale counselingsmodule
 7. Wijzigingen kwaliteitseisen counseling
 8. Verplichte nascholing counseling
 9. FMF-opleiding NT en SEO niet meer erkend in Nederland
 10. GUO – geen eigen risico
 11. Tarieven prenatale screening 2017
 12. Aanleveren gegevens 2016 in Peridos

1. Advies Gezondheidsraad over prenatale screening

Vandaag, 22-12-’16 is het advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening verschenen. In de aanbiedingsbrief aan de minister schrijft Prof. Dr. W.A. van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad:

“Het advies laat zien dat er naast NIPT meer positieve ontwikkelingen zijn op het terrein van de prenatale screening. Zo blijkt het mogelijk om de helft van de ernstige structurele afwijkingen die nu bij de echo in het tweede trimester worden gevonden al eerder in de zwangerschap op te sporen. Nu wordt slechts een deel ervan bij wijze van toevalsbevinding gevonden als om welke reden dan ook een vroege echo wordt gemaakt. Een goed geprotocolleerde aanpak kan ten opzichte van deze praktijk aanzienlijke winst opleveren en waarborgt bovendien de kwaliteit van de echo. Belangrijk voordeel van vroege ontdekking is dat er meer tijd is voor de diagnose en voor de afweging om de zwangerschap al dan niet uit te dragen. Er zijn echter nog onvoldoende gegevens over de mate waarin een vroege echo leidt tot onnodige ongerustheid. Daarom pleit de commissie voor een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar opname in het programma van een echoscopisch onderzoek op structurele afwijkingen rond dertien weken. Daarmee kan duidelijk worden hoe de voor- en nadelen van een dergelijke vroege echo zich tot elkaar verhouden in de Nederlandse praktijk. Ik realiseer mij dat een dergelijk onderzoek veel inspanningen vraagt, maar ik vind deze ontwikkeling dermate veelbelovend dat ik het advies van harte onderschrijf. Ook voor het overige schaar ik mij achter het advies van de commissie.”

Het volledige rapport is te downloaden via de website van de Gezondheidsraad.

 

2. Digitale lab.workflow

De contactpersonen van de gecontracteerde praktijken in onze regio ontvangen begin 2017 van ons een e-mail met nadere informatie over de digitale aanvraag voor de combinatietest in Peridos en hoe u uw praktijk moet voorbereiden op de nieuwe procedure. In april 2017 zal de aanvraag voor NIPT via een vergelijkbare procedure in Peridos plaatsvinden.

 

3. NIPT als eerste screeningstest

De voorbereidingen voor de invoering van de NIPT (Trident2) zijn in volle gang:

 • De laboratoria in Amsterdam (VUmc), Rotterdam en Maastricht i.s.m. Nijmegen zullen de NIPT gaan uitvoeren voor heel Nederland. Deze laboratoria gaan apparatuur aanschaffen om het te verwachte grote aantal testen te kunnen verwerken.
 • Zowel de aanvraag als de uitslag van de NIPT gaan via Peridos.
 • Duidelijk moet nog worden op welke locaties bloed geprikt kan worden.
 • De wijze van betaling voor NIPT is een van de aandachtspunten. Tijdens de nascholing zal hierover meer informatie gegeven worden.
 • De folder voor de zwangeren wordt aangepast.
 • Voor de zwangeren wordt een digitale counselingmodule gemaakt over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.
 • Voor de counselors wordt een folder “informatie over NIPT” opgesteld met daarin een checklist voor het counselingsgesprek. Verder krijgen de counselors een informatiekaart, die gebruikt kan worden tijdens de counseling over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.
 • De digitale nascholingsmodule counseling prenatale screening DIN2.0 wordt aangepast.

 

4. Verplichte nascholing counseling NIPT

Binnen het programma prenatale screening wordt gewerkt aan een landelijk format voor de invulling van de nascholing voor counseling over NIPT als eerste screeningstest. De bijeenkomsten over NIPT die in 2017 door de regionale centra prenatale screening worden georganiseerd zullen gelden als verplichte scholing voor alle counselors. Ook andere organisaties bieden NIPT-scholing aan. Het staat u natuurlijk vrij om deze bijeenkomsten te bezoeken, maar wij benadrukken dat alleen NIPT-bijeenkomsten die door regionale centra prenatale screening zijn georganiseerd, tellen als geldige scholing voor de NIPT.

Voor de counselors in de regio noordelijk Zuid-Holland organiseren wij de nascholing in het LUMC op dinsdag 7 maart en donderdag 23 maart 2017 van 15.00-18.15 uur. Medio januari ontvangt u van ons aanvullende informatie over het programma en de aanmeldprocedure. Tevens zal deze informatie ook op de website van het RCNZH geplaatst worden.

Aanvraag van accreditatiepunten wordt gedaan bij de KNOV, NVOG, BEN en V&VN.  Deelname is gratis en aanmelding is verplicht i.v.m. accreditatie en catering.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een van de nascholingsbijeenkomsten, dan kunt u mogelijk wel deelnemen aan een bijeenkomst van een van de andere regionale centra voor prenatale screening. In de maand maart 2017 vinden de nascholingen in het land op diverse tijdstippen en locaties plaats. Data zijn vermeld op de website van het RIVM.

Wanneer u niet deelneemt aan een van de regionale scholingsbijeenkomsten, bent u vanaf 1 april 2017 niet meer bevoegd om counselinggesprekken prenatale screening te voeren. Wij zullen in april 2017 de counselingsovereenkomst ontbinden van zorgverleners die de DIN2.1 en de nascholing counseling NIPT niet beide hebben gevolgd. Als u niet in staat bent om de nascholing counseling NIPT in maart 2017 te volgen  bij een van de regionale centra, vragen wij u dit, met opgave van reden, te melden bij het RCNZH: prenatalescreening@lumc.nl .

 

5. NT-meting naast NIPT

Met de komst van de NIPT als eerste screeningstest naast de combinatietest, worden er vragen gesteld door echoscopisten en counselors over het wel of niet uitvoeren van een geïsoleerde NT-meting als de zwangere kiest voor de NIPT.

Het beleid rondom het aanbieden van een NT-meting naast een NIPT zal bekend worden gemaakt vóór de invoering van de NIPT, via de nieuwsbrief van het RIVM-CvB en de nieuwsbrief van de regionale centra.

 

6. Digitale counselingsmodule

Voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening is de ‘digitale counselingsmodule prenatale screening’ ontwikkeld. Voorlopig bevat de module alleen nog informatie over de 20-wekenecho.

Bij de invoering van NIPT als eerste screeningstest wordt de module aangevuld met informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Ook zijn er voor ieder screeningstraject keuzehulpen beschikbaar. De keuzehulpen “Bewust kiezen” voor screening op downsyndroom en de 20wekenecho kunnen de zwangere helpen haar gedachten te structureren over prenatale screening. De zwangere kan een overzicht van de antwoorden op de vragenlijst printen en bijvoorbeeld meenemen naar het counselingsgesprek. Er worden ook tips gegeven voor het praten met de partner (of anderen) over prenatale screening en er zijn ervaringsverhalen opgenomen.

De digitale counselingsmodule is geen vervanging van het counselingsgesprek maar een aanvulling hierop. Binnenkort kunt u van ons informatie verwachten op welke wijze u de counselingsmodule kunt aanbieden aan zwangeren. De module is te vinden op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.

 

7. Wijziging kwaliteitseisen counseling

Er komen wijzigingen in de kwaliteitseisen counseling. Aanleiding hiervoor zijn de veranderingen in de counseling voor prenatale screening vanwege de invoering van NIPT als eerste screeningstest naast de combinatietest. Er blijken echter ook grote verschillen te zijn in de kwaliteit van de counseling. Een van de wijzigingen is een verplichte nascholing voor de counselors; meer informatie hierover leest u in het volgende nieuwsitem. Ook willen wij nu al melden dat er veranderingen komen in de vorm van de counseling. De counseling zal op één moment gaan plaatsvinden: dus tijdens één afspraak zal zowel gecounseld worden over de screening op down-, edwards- en patausyndroom als over screening met de 20-wekenecho. De counseling zal los van de intake uitgevoerd gaan worden en voor het counselingsgesprek moet 30 minuten gereserveerd worden.

Begin 2017 zullen we meer informatie geven over de invoering van deze wijzigingen.

 

8. Verplichte nascholing counseling

Omdat er beperkte nascholingsmogelijkheden zijn voor counselors, wordt er in samenwerking met de erkende opleidingsinstituten een nascholingsprogramma gemaakt. De counselors dienen één keer per twee jaar een erkende theoretische nascholing en een vaardigheidstraining voor counseling prenatale screening te volgen. Deze nascholing duurt 2 dagdelen en levert 6 accreditatiepunten op. De erkende opleidingsinstituten voor counseling zullen naar verwachting vanaf medio 2017 de vaardigheidstrainingen aanbieden. Daarnaast dient de counselor eens per twee jaar de meest recente versie van de DIN te hebben gevolgd (3 punten).

De verplichte nascholing voor counselors in 2017 bestaat uit het bijwonen van de nascholing counseling voor NIPT (georganiseerd door de Regionale Centra) en het volgen van de nog te herziene DIN versie 2.1. Wij adviseren om de DIN2.1 voorafgaand aan de nascholing counseling NIPT te volgen.

In totaal dient de counselor 12 accreditatiepunten per 2 jaar te behalen voor nascholing over counseling prenatale screening.

 

9. FMF-opleiding NT en SEO niet meer erkend in Nederland

De FMF biedt scholing voor NT en SEO, passend bij de internationale eisen van de FMF. De scholing van de FMF is echter per 01-12-2016 geen erkende opleiding meer binnen het landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst voor NT en SEO willen afsluiten dienen een van de andere erkende opleidingen te volgen. Erkende opleidingen staan vermeld op de website van het RIVM. Degenen die een internationaal FMF-certificaat wensen, kunnen dat regelen via de internationale website van de FMF. Een FMF-licentie blijft nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in Astraia.

 

10. GUO – geen eigen risico

Voor een GUO-1 of GUO-2 wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze hier wel aan moet bijdragen, dient zij dit met haar zorgverzekering te bespreken. De zwangere kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland.

 

11. Tarieven prenatale screening 2017

De tarieven van de prenatale screening voor 2017 zijn enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:

 • Counseling € 43,62
 • Combitest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerling €167,87
 • Combitest bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap €102,24
 • SEO bij eenling en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap €164,92
 • SEO bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap €146,67

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest bedraagt in 2017 €175. De wijze van betaling is nog niet duidelijk. Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screenings­labora­torium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief van € 18,25.

 

12. Aanleveren gegevens 2016 in Peridos

Wij verzoeken alle praktijken voor counseling, NT en SEO de gegevens van 2016 aan te leveren in Peridos. Wij vragen u om uitsluitend de data van 2016 op te laden. Meesturen van oude data (van voor 2016) betekent dat de omvang van de bestanden vaak dusdanig groot is, dat dit kan zorgen voor aanzienlijke vertraging in de verwerking.

Geconstateerd is dat de praktijken die counselingsgegevens via HL7-berichten aanleveren niet alle gegevens naar Peridos sturen. Belangrijk knelpunt is de handmatige actie die voor elk bericht moet worden uitgevoerd en dit niet altijd consequent gebeurt. Om te voorkomen dat er gegevens missen, vragen wij alle praktijken die via HL7 counselingdata sturen, begin 2017 een Excelbestand met data van geheel 2016 aan te leveren.

 

Geplubliceerd op 22 december 2016