Nieuwsbrief januari 2015

In deze nieuwsbrief:

 1. Wijzigingen in de vergoeding voor downscreening
 2. Tarieven prenatale screening in 2015
 3. Counselingscursus woensdag 28 januari 2015
 4. Peridos
 5. NIPT-nieuws
 6. Draaiboek prenatale screening aangepast
 7. Onderzoek bestuurlijke structuur
 8. Folder screening downsyndroom gewijzigd

 

 1. Wijzigingen in de vergoedingen voor Downscreening per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 verandert een aantal zaken in de vergoeding van en de toegang tot de screening op het downsyndroom. Bij de combinatietest geldt: Als zwangere vrouwen geen medische indicatie hebben, moeten zij de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. De zwangere kan worden geadviseerd om haar polis te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel als er sprake is van een medische indicatie. Een vrouw komt dan echter ook in aanmerking voor onderzoek bij de prenatale diagnostiek. Er is sprake van een medische indicatie als een zwangere een eerder kind met trisomie heeft gehad of bij een gebalanceerde translocatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.

Bij vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie) geldt:

 • De kosten van het vervolgonderzoek vallen in het basispakket van de zorgverzekering, maar gaan wel ten koste van het eigen risico.
 • Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor het vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.
 • De directe toegang voor vrouwen van 36 jaar en ouder tot het vervolgonderzoek vervalt.

Neem deze informatie mee in de gesprekken. De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig. Raad daarom zwangere vrouwen aan om te kijken op de website van het RIVM  Kosten.

 

 

2. Tarieven prenatale screening 2015

Voor 2015 zijn de tarieven voor prenatale screening vastgesteld.

 • Counseling € 41,90
 • Combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 161,96
 • Combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 98,74
 • SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 159,87
 • SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 141,97.

De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen.

Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslabora­torium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief en is voor 2015 bepaald op €17,90.

 

 

3. Counselingscursus prenatale screening

Op woensdag 28 januari 2015 organiseert het Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland in samenwerking met Boerhaave Nascholing een eendaagse counselingscursus prenatale screening die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De cursus is bestemd voor verloskundigen, echoscopisten, huisartsen, gynaecologen en voor hen die in opleiding zijn voor een van deze specialismen. Na het volgen van de cursus bent u in staat om de zwangere en haar partner adequate uitleg te geven en te ondersteunen bij het traject van prenatale screening. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u naar de website van Boerhaave nascholing via de link in dit bericht.

 

 

4. Peridos

Allereerst willen wij u bedanken voor het ook dit jaar weer verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens in onze regio! Het gaat goed, maar kan zeker nog beter. Zo zien wij in onze regio nog steeds praktijken die de gegevens niet of onvoldoende aanleveren. Het doel is om volgend jaar van alle gecontracteerde praktijken in onze regio de screeninggegevens te ontvangen.

2015 wordt een belangrijk jaar, vanaf dan worden de gegevens die u dient te registreren en moet versturen naar Peridos uitgebreid. Enkele maanden geleden werd u hierover geïnformeerd. Vanaf uiterlijk 1 juli 2015 dient u de complete dataset voor Peridos te registreren en aan te leveren.

Voor echocentra geldt dat van de SEO’s vanaf 1 januari 2015 tenminste de conclusie en het advies op de juiste wijze geregistreerd moeten worden en vanaf uiterlijk 1 juli 2015 ook de afzonderlijke bevindingen.

Wij verzoeken u maatregelen te treffen voor correcte en complete registratie, zodat u per 1 juli 2015 de gevraagde gegevens kunt aanleveren. Indien uw bronsysteem daarvoor nog niet geschikt is, wilt u dan contact opnemen met uw bronleverancier om dit op tijd gereed te hebben. De complete dataset Peridos stuurden wij u al per e-mail.

Wijziging aanleveren gegevens

De nieuwe release van Peridos (versie 3.3) is onlangs in productie genomen. Hierin is een wijziging in de Excel/HL7-module doorgevoerd. Deze module wordt gebruikt voor het aanleveren van gegevens door zorginstellingen en het verwerken hiervan door de Regionale Centra. Doordat de omvang van de aangeleverde bestanden steeds groter wordt, duurde het soms lang voordat Peridos deze gegevens had verwerkt. Dit kwam doordat het bestand  tot dusverre als één geheel werd gezien. De belangrijkste wijziging in de nieuwe module is dan ook dat een Excelbestand niet langer als één geheel wordt behandeld, maar direct na opladen in losse regels wordt geknipt. Verwerking van gegevens vindt nu per regel plaats. Dit biedt ook de mogelijkheid om gegevens die eerder zijn aangeleverd en verwerkt, eruit te filteren, zodat de Regionale Centra zich alleen op de nieuwe regels hoeven te concentreren. Voor de vernieuwde werkwijze verwijzen wij u naar de handleiding op de website van Peridos.

Correcties en aanvullingen

Nadat de zorginstellingsbeheerder een upload heeft gedaan in Peridos, is het belangrijk dat ontbrekende gegevens of niet correcte data door de zorginstellingsbeheerder worden aangevuld of gecorrigeerd in het bronsysteem. Met de nieuwe release is het voor de zorginstellingsbeheerder mogelijk om direct een overzicht te bekijken en te downloaden van data die niet voldoen en waarbij aanvullingen of correcties noodzakelijk zijn.

Aanleveren gegevens van 2014

Wij verzoeken alle centra vóór 15 februari 2015 de data van 2014 aan te leveren in Peridos. Wij streven ernaar om per 1 maart 2015 alle data van 2014 inclusief correcties in Peridos te hebben.

 

 

NIPT consortium5. NIPT-nieuws

Minister Schippers heeft de inclusiecriteria voor deelname aan de TRIDENT-studie verruimd. Vanaf september 2014 kunnen ook in aanmerking komen:

 • zwangeren met een maligniteit in de voorgeschiedenis
 • zwangeren met een monochoriale tweeling
 • zwangeren die geen Nederlands spreken, maar via een tolk, ‘informed consent’ zijn.

Een zwangerschap met een bestaande maligniteit of een bichoriale zwangerschap blijft een exclusiecriterium.

 

 

6. Draaiboek prenatale screening aangepast

Het draaiboek prenatale screening is geactualiseerd op basis van wijzigingen in de kwaliteitseisen die in eerdere nieuwsbrieven bekend zijn gemaakt. Ook is hierin de informatie over de wijzigingen in toegang tot het vervolgonderzoek en de vergoedingen per 1-1-2015 opgenomen. De nieuwe versie verschijnt binnenkort via www.rivm.nl.

 

 

7. Onderzoek bestuurlijke structuur

Op verzoek van het ministerie van VWS is door KPMG-Plexus een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke structuur van het programma prenatale screening. Daarbij is gekeken naar de programmacoördinatie door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek bij het RIVM, de organisatie van de Regionale Centra en de overlegorganen, zoals het Centraal Orgaan, het landelijk Platformoverleg van de Regionale Centra en de werkgroepen. KPMG-Plexus heeft een advies opgesteld voor verbetering van de bestuurlijke structuur. Dit advies zal halverwege december aan het ministerie van VWS worden aangeboden.

 

 

folder down8. Folder screening op downsyndroom gewijzigd

De folder screening op downsyndroom versie januari 2015 is vanaf half december beschikbaar en is te bestellen via de webshop. Informatie over de wijzigingen in toegang tot het vervolgonderzoek en de vergoedingen per 1-1-2015 zijn hierin opgenomen. Het is de bedoeling dat de huidige folder niet meer gebruikt wordt in 2015.

 

 

Namens het Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland wensen wij u fijne feestdagen en een goed en gezond 2015!

 

Geplubliceerd op 15 december 2014