Nieuwsbrief april 2016

In deze nieuwsbrief:

 1. Regiobijeenkomst 4 april j.l.
 2. Digitale lab.aanvraag in Peridos
 3. Centrale of decentrale kansberekening
 4. HL7 counselingsgegevens uit Onatal
 5. Uitkomst beeldbeoordeling NT en SEO 2015
 6. NIPT als eerste screeningstest
 7. DIN 2.0: nieuwe online cursus voor counselors prenatale screening
 8. RCNZH: Counselingscursus prenatale screening 19-09-‘16
 9. Gewijzigde kwaliteitseisen SEO
 10. Landelijke monitor 2014
 11. Verwijzing GUO/PND
 12. Aanleveren gegevens

 

1. Regiobijeenkomst 4 april j.l.

Ruim 70 zorgverleners hebben op 4 april j.l. de regiobijeenkomst in het LUMC bezocht. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan:

 • De implementatie van de digitale laboratoriumaanvraag in Peridos (zie verder in deze nieuwsbrief).
 • centrale of decentrale kansberekening (zie verder in deze nieuwsbrief).
 • uitkomst beeldbeoordeling NT en SEO 2015 (zie verder in deze nieuwsbrief).
 • casuïstiekbespreking door de artsen prenatale geneeskunde van het LUMC.

Heeft u een casus die u tijdens de volgende regiobijeenkomst onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar:prenatalescreening@lumc.nl

De volgende regiobijeenkomst is gepland op maandag 17 oktober van 15.30-18.00 uur.

2. Digitale lab.aanvraag in Peridos

Medio 2016 gaan wij in onze regio starten met de digitale laboratoriumaanvraag voor de eerste trimesterscreening. Tijdens de regiobijeenkomst van 9 december 2015 en op 4 april j.l. is deze nieuwe werkwijze nader toegelicht. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De laboratoriumaanvraag in Peridos genereert het aanvraagformulier voor de bloedafname
 • de resterende medisch-inhoudelijke informatie wordt digitaal verstuurd naar het RIVM-IDS
 • attendering per e-mail naar de aanvrager zodra de uitslag van de kansberekening of resultaten van de eerste trimesterscreening beschikbaar zijn
 • rapportage uitslag (als PDF) op te vragen in Peridos.Via deze link verwijzen wij u naar de website van Peridos waar u 2 filmpjes kunt bekijken over de digitale lab.aanvraag.
 • Implementatie zal gefaseerd uitgevoerd worden, wij starten met de praktijken die de gegevens via HL7 kunnen aanleveren in Peridos. De praktijken zullen door het Regionaal Centrum benaderd worden.

3. Centrale of decentrale kansberekening

In het verlengde van de invoering van de digitale laboratoriumaanvraag heeft het RCNZH de mogelijkheden nader onderzocht om de kansberekening in onze regio te centraliseren. Het RC is van mening dat met centrale kansberekening:

 • Uniformiteit wordt verkregen in de uitvoering
 • optimalisatie van de kwaliteitsbewaking wordt bevorderd
 • afwijkingen in trends eerder worden opgemerkt.Op grond van de binnengekomen argumenten en de te verwachte ontwikkelingen m.b.t. de NIPT heeft het RCNZH besloten om de praktijken wel nadrukkelijk te adviseren over te gaan naar centraal berekenen, maar legt dit de praktijken niet op. Als u van plan bent over te gaan op centrale kansberekening, dan vragen wij u om ons dit te melden.
 • Wij hebben enkele maanden geleden onze contractanten uitgenodigd om ons argumenten te geven waarom de kansberekening decentraal moet blijven en de reden om juist niet centraal te gaan berekenen. Wij hebben van vijf echopraktijken reactie ontvangen, deze praktijken doen allemaal zelf de kansberekening. Eén praktijk overweegt over te gaan op centrale berekening, de andere vier waren het oneens met centraliseren van de kansberekening. Het belangrijkste argument dat de praktijken gaven om decentraal te willen blijven berekenen, is dat bij de NT-meting direct de uitslag aan de zwangere kan worden meegegeven.

4. HL7 counselingsgegevens uit Onatal

Sinds kort is het mogelijk om vanuit Onatal de counselingsgegevens via HL7-berichten te versturen. Deze manier van aanlevering vervangt de huidige aanlevering via het uploaden van Excel bestanden. Praktijken die met Onatal werken hebben van ons een e-mail ontvangen over de werkwijze voor het versturen van HL7-berichten.

5. Uitkomst beeldbeoordeling NT en SEO 2015

In totaal werden 27 echoscopisten voor de NT en 40 echoscopisten voor de SEO beoordeeld. Per onderdeel werden 3 casussen geselecteerd uit de aangeleverde gegevens in Peridos. Beelden van het onderzoek werden door de zorgverlener op een USB-stick gezet. Twee artsen prenatale geneeskunde van het LUMC hebben de beelden geanonimiseerd beoordeeld. In geval van onvoldoende score heeft Monique Haak meebeoordeeld.

Score NT: 26 van de 27 (96%) zorgverleners kregen een voldoende.

Score SEO: 32 van de 40 (75%) zorgverleners kregen een voldoende.

Van de zorgverleners die een onvoldoende scoorden zal binnen 3 tot 6 maanden een herbeoordeling plaatsvinden. De uitkomst van de beeldbeoordeling is tijdens de regiobijeenkomst van 4 april j.l. uitgebreid besproken.

6. NIPT als eerste screeningstest

Het onderzoeksconsortium heeft een nieuwe Wbo-vergunning aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van NIPT als eerste trimesterscreeningstest, als alternatief naast de combinatietest. Dit is de TRIDENT-2 studie.

De Gezondheidsraad heeft aan het onderzoeksconsortium vragen gesteld over de logistiek. Met de landelijke organisatie van het programma prenatale screening is afgesproken dat NIPT als eerste screeningstest ingevoerd zal worden in het reguliere programma prenatale screening. Bij de counseling over screening op downsyndroom zullen zwangeren dan de keuze krijgen voor screenen via de combinatietest of via de NIPT. De counselors zullen zich daarvoor moeten bijscholen. De registratie van de zorg zal geregistreerd worden in het (digitale) cliëntendossier. De gegevens over de counseling, labaanvraag voor NIPT en uitslagen van NIPT zullen aangeleverd moeten worden aan Peridos.

De Gezondheidsraad zal de minister van VWS adviseren over het uitvoeren van het TRIDENT-2 onderzoek. De Wbo-vergunningen die verstrekt zullen worden aan het onderzoeksconsortium en de Regionale Centra prenatale screening zijn leidend bij het invoeren van NIPT als eerste screeningstest. Er is nog geen duidelijkheid wanneer deze vergunningen verstrekt worden en in welke vorm. Naar verwachting zal het bestaande aanbod van NIPT na een verhoogde kans bij de combinatietest gecontinueerd worden en zal NIPT als eerste screeningstest nog niet in 2016 aangeboden mogen worden.

7. DIN 2.0: nieuwe online cursus voor counselors prenatale screening

De “DIN 2.0, Nascholing Prenatale Screening voor counselors” is een volledig herziene versie van de cursus “Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN)”. De DIN 2.0 geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, onverwachte bevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. Ook is een link naar een instructiefilm opgenomen.

Cursisten nemen de digitale cursus zelfstandig door. Na afloop kan een toets worden gemaakt. De “DIN 2.0” is door de KNOV, NVOG, BEN en V&VN geaccrediteerd met 3 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de VKGN en ABC-1. U vindt de DIN 2.0 op www.rivm.nl.

8. RCNZH: Counselingscursus prenatale screening

Op maandag 19 september 2016 organiseert Boerhaave nascholing, in samenwerking met het RCNZH, een eendaagse counselingscursus prenatale screening die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De cursus is bestemd voor verloskundigen, echoscopisten, huisartsen, gynaecologen en voor hen die in opleiding zijn voor een van deze specialismen. Na het volgen van de cursus bent u in staat om de zwangere en haar partner adequate uitleg te geven en te ondersteunen bij het traject van prenatale screening. Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij u naar de website van Boerhaave nascholing.

9. Gewijzigde kwaliteitseisen SEO

De kwaliteitseisen van het SEO zijn op een aantal punten gewijzigd: Bij een afwijkende bevinding bij het SEO dient dezelfde dag overlegd te worden met een PND-centrum. Als een GUO-2 gewenst is, is het streven dat deze binnen 5 werkdagen plaatsvindt. Voorheen was in de kwaliteitseis vermeld dat de GUO-2 binnen 3-4 werkdagen moest plaatsvinden. Dit stuitte soms op capaciteitsproblemen bij de PND-centra, terwijl voor een goede zorgverlening het niet altijd nodig was om zo snel een GUO-2 uit te voeren.

De verwijzingen naar de PND bij een afwijkende biometrie zijn opgenomen in de kwaliteitseisen: namelijk bij een HC, AC of FL < P2,3 en bij een HC of AC > 97,7.

Vermeld is dat er geen SEO gedeclareerd kan worden als er een tweede SEO nodig is, bijvoorbeeld vanwege herbeoordeling pyelectasie bij 30 weken.

U vindt de gewijzigde kwaliteitseisen van het SEO binnenkort op www.rivm.nl.

10. Landelijke monitor 2014

De landelijke gegevens van het programma prenatale screening over 2014 zijn gerapporteerd in de monitor 2014. De informatie is gepresenteerd voor elk van de acht regio’s. De gegevens zijn afkomstig uit Peridos. In 2014 is er bij 140.503 zwangerschappen gecounseld, zijn er 54.200 combinatietesten uitgevoerd en 144.086 SEO’s. Bij de combinatietest was er bij 6,0% van de foetus sprake van een verhoogde kans: waarvan 5,6% van de foetus een verhoogde kans had op downsyndroom, 1,5% op trisomie 18 en 1,1% op trisomie 13. Bij 3,3% van de SEO’s was er een vermoeden op een afwijking, bij 0,03% een vermoeden op een neuraalbuisdefect. Helaas ontbreken in Peridos nog veel gegevens over de bevindingen bij de prenatale diagnostiek en kan daardoor niet aangegeven worden hoeveel afwijkingen bevestigd zijn.

De monitor zal binnenkort gepubliceerd worden op www.rivm.nl.

11. Verwijzing GUO/PND

Een eerder kind met een sliding hernia (middenrifsbreuk) als oorzaak van reflux/maagzuurklachten is geen indicatie voor een G1-echo in een PND-centrum. Een eerder kind met een hernia diafragmatica is wel een indicatie voor de G1-echo.

In aanvulling op het door de BEN uitgereikte kaartje ‘beleid onverwachte bevindingen eerste trimester’: een verdikte NT van 3,5mm of meer bij een zwangerschapsduur van < 11+3wkn is reden voor verwijzing naar een prenatal (satelliet-)centrum.

12. Aanleveren gegevens

Wij vragen de centra, die dit nog niet hebben gedaan, om de screeningsgegevens van het eerste kwartaal 2016 aan te leveren in Peridos.

 

 

 

 

Geplubliceerd op 15 april 2016