Nieuwsbrief april 2014

In deze nieuwsbrief

 1. NIPT
 2. Vergunningplichtig en informed consent
 3. Beeldbeoordeling 2014
 4. Upload Peridos 1e kwartaal 2014
 5. Keuze-items SEO
 6. Kwaliteitsverslag 2012
 7. Gewijzigd beleid weekend post
 8. Accreditatiepunten echoscopisten: beleidswijziging
 9. Astraia 1.23.6.1

 

1. NIPT

NIPT consortiumDe minister van VWS heeft een vergunning verleend voor de wetenschappelijke TRIDENT-studie naar de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test). Tot nu toe was deze nieuwe bloedtest in ons land niet beschikbaar voor zwangeren.
Vanaf 1 april is dat wel het geval, zij het onder bepaalde voorwaarden die de minister van VWS in de WBO-vergunning heeft vastgelegd. De minister heeft ook een besluit genomen over de vergoeding van de NIPT: wanneer een zwangere in aanmerking komt voor NIPT dan krijgt zij de test vergoed ongeacht haar leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico. De minister heeft aangegeven dat de regels voor 2015 zullen worden aangepast. Wij maken u erop attent dat tussen nu en 1-1-2015 nog zaken kunnen wijzigen.

Klik hier voor de brieven van de minister:

Besluit vergunning WBO aanvraag NIPT  en  Vergoeding NIPT 2014

Voor wie?

 • Vrouwen bij wie de combinatietest heeft uitgewezen dat ze een verhoogde kans hebben (gelijk aan of groter dan 1 op 200) op een kind met trisomie 21, 18 of 13 en die kiezen voor vervolgonderzoek.
 • Vrouwen met een medische indicatie.

Voorwaarden:

 • De vrouw is minimaal 18 jaar.
 • Zij is minimaal 10 weken zwanger.
 • De vitaliteit van de zwangerschap is aangetoond.
 • De vrouw is zwanger van een eenling (NIPT is minder betrouwbaar bij zwangerschap van meerling).

Wie zijn uitgesloten van het onderzoek?

 • Zwangeren bij wie uit echo-onderzoek blijkt dat het kind een verdikte nekplooi heeft die groter is dan 3,5mm.
 • Vanishing twin.

Vragen

Wat als een zwangere wel de NIPT wil, maar niet wil meedoen aan de studie?
Dat kan niet. De vergunning geldt alleen voor zwangeren die deelnemen aan de NIPT-studie. Over 2 jaar wordt een besluit genomen over het vervolg.
Wat als een zwangere geen combinatietest wil maar wel de NIPT?
Zwangeren komen alleen in aanmerking als uit de combinatietest blijkt dat ze een verhoogde kans hebben. Of als er sprake is van een medische indicatie.
Wat als een laagrisico zwangere wel de NIPT wil en ervoor wil betalen?
Dat is niet mogelijk en is zo bepaald in de vergunning die de minister voor de NIPT verleend heeft.
Hoe om te gaan met een zwangere die te laat is voor de nekplooimeting?
Hiervoor geldt: de NIPT wordt alleen aangeboden aan zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met een aandoening.
Wat kost het de zwangere?
De NIPT wordt in 2014 vergoed, ongeacht de leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico. In 2015 zullen deze regels worden aangepast.
Wat als de zwangere 36 jaar of ouder is?
Voor vrouwen boven de 36 jaar gelden bij de NIPT dezelfde voorwaarden als voor andere zwangeren.
Naar wie wordt de zwangere met een verhoogde kans verwezen in onze regio?
De zwangere wordt verwezen naar het LUMC, Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier vindt een uitgebreide counseling plaats. 
Telefoonnummer voor afspraak?
De afspraak kan worden gemaakt via de polikliniek Verloskunde van het LUMC: 071-5263325

 

NIPT nascholing

NIPT nascholingOp maandag 24 februari en woensdag 26 maart jl. hebben in totaal bijna 250 zorgverleners de nascholing over NIPT bezocht. De presentaties van de nascholing zullen wij binnenkort op onze website plaatsen. Accreditatiepunten toegekend door de verschillende beroepsverenigingen:

 • KNOV: 2,5 punten onder nummer 176485
 • V&VN  (voortplanting, obstetrie en gynaecologie): 3 punten onder nummer 176485
 • NVOG: 2 punten onder nummer 177653
 • BEN: 3 punten onder nummer A 1420

 

 

 

2. Vergunningplichtig en informed consent

VWSVanuit de regio krijgen wij met enige regelmaat vragen over de noodzaak van het gebruik van een informed consent bij prenatale screening. Daarnaast merken wij dat het nog steeds voorkomt dat zorgverleners niet op de hoogte zijn dat prenatale screening een WBO-vergunningplichtige activiteit is (Wet op het bevolkingsonderzoek). De belangrijkste afspraken nog eens op een rij.

Vergunningplichtig

Wie de screening op downsyndroom en  het SEO wil uitvoeren, is wettelijk verplicht om een overeenkomst af te sluiten met een regionaal centrum voor prenatale screening dat beschikt over een WBO-vergunning. Er zijn momenteel acht centra voor prenatale screening in Nederland die vergunninghouder zijn. Een van de taken van de vergunninghouder is het afsluiten van contracten met zorgverleners en praktijken voor het uitvoeren van de screening (counseling, NT en SEO). Iedere zorgverlener die een of meerdere verrichtingen in het kader van de prenatale screening uitvoert,  moet dus een kwaliteitsovereenkomst afsluiten. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen moet de zorgverlener in het bezit zijn van de vereiste certificaten. Landelijk zijn kwaliteitseisen afgesproken waar ondermeer een zorgverlener aan dient te voldoen voor hij/zij een contract krijgt en mag overgaan tot screening.

Informed consent

Kwaliteitseisen informed consent
• Door de verloskundig hulpverlener dient in het dossier aangetekend te worden of de vrouw al dan niet informatie wil ontvangen over prenatale screening.
• De counselor dient in het dossier aan te tekenen wanneer counseling heeft plaatsgevonden en wat de uitkomst van deze counseling is.
Indien de vrouw besluit tot combinatietest en/ of SEO dient een (verwijs-)brief meegegeven te worden waarop wordt vermeld dat de counseling heeft plaatsgevonden. Hiermee is tevens duidelijk dat toestemming gegeven is. 

 

3. Beeldbeoordeling 2014

portfolioTijdens de onlangs gehouden vergadering van het landelijk platform regionale centra is afgesproken dat, wanneer een echoscopist in twee regio’s werkt, de echoscopist in principe in beide regio’s beoordeeld wordt, tenzij een RC beslist dat dit niet nodig is. Met andere woorden een RC behoudt altijd het recht om een beoordeling uit te voeren. Verder is afgesproken dat:

 

 • RC’s elkaar informeren over echoscopisten die aangeven in meer dan één regio te werken
 • Een RC verstrekt geen beoordelingsrapport aan een ander RC
 • Het RC in de andere regio kan het beoordelingsrapport wel opvragen bij de echoscopist.

In 2014 worden de SEO-echoscopisten die ‘nieuw’ zijn in onze regio en de echoscopisten die wel in onze regio werken en niet eerder zijn beoordeeld per e-mail door ons benaderd voor de SEO-beeldbeoordeling. Hiervoor zullen wij ad random vijf casus per echoscopist uitkiezen. Selectie van de casus gebeurt door het RC aan de hand van de meest recente echogegevens die naar Peridos zijn opgeladen. Van de drie beste casus wordt door de echoscopist een digitaal logboek gemaakt. Leidraad bij de beoordeling is het NVOG Modelprotocol SEO 2.0.

 

4. Upload Peridos 1e kwartaal 2014

Peridos logoWij verzoeken alle counselingspraktijken en echocentra in onze regio om de screeningsgegevens van (of tot en met) het eerste kwartaal 2014 op te laden in Peridos.

 

 

5. Keuze-items SEO

keuze itemsNogmaals willen wij de keuze-items bij u onder de aandacht brengen. Vanaf 2013 worden de gegevens van het type SEO, de conclusie en het advies geïmporteerd in Peridos. Tot nu toe is gebleken dat nog niet alle zorgverleners de landelijk geformuleerde keuze-items voor de SEO gebruiken. Wij doen dan ook een dringend beroep op echoscopisten en managers van echopraktijken alleen deze keuze-items te gebruiken en dit in te voeren in het bronsysteem.

Klik hier voor de handout SEO keuze-items.

 

 

 

6. Kwaliteitsverslag 2012

RCNZH-logo-middelHet kwaliteitsverslag 2012 van het regionaal centrum kunt u inzien door hier te klikken.

De jaarrapportage 2012 van het RIVM kunt u inzien door hier te klikken.

 

 

7. Nieuw Postbeleid 2014

brievenbusDoor een wijziging in de Postwet wordt vanaf 1 januari 2014 op zondagavond geen post meer opgehaald en niet meer bezorgd op maandag. Voor PostNL blijft de verplichting bestaan voor een 6-daagse collectie en bezorging van spoedeisende medische post en rouwpost.

Klik op wijziging postbeleid voor meer informatie hierover.

 

 

8. Accreditatiepunten echoscopisten: gewijzigde regeling per 1 januari 2014

scholingZoals wij al eerder hebben aangegeven, heeft Het Centraal Orgaan Prenatale Screening bepaald dat SEO- en NT-echoscopisten per 2 jaar 16 accreditatiepunten dienen te behalen. Dit sluit aan op het beleid dat door de BEN wordt gevoerd. Tijdens de visitatie door het Regionaal Centrum moet de echoscopist kunnen aantonen welke bijscholing de afgelopen 2 jaar is gevolgd. Incidenteel kan gevraagd worden naar de certificaten ter controle.

 

 

9. Astraia 1.23.6.1

AstraiaAlle echocentra met Astraia als bronsysteem en waar door het centrum zelf de kansberekening wordt uitgevoerd, worden verzocht over te stappen naar versie 1.23.6.1, zodat iedere praktijk FMF versie 2.8 gebruikt.  Sorgsaem streeft ernaar de echocentra met een onderhoudscontract zo snel mogelijk op versie 1.23.6.1 te krijgen. Sorgsaem benadert zelf de echocentra met een onderhoudscontract om een update van Astraia naar de nieuwe versie uit te voeren.

 

Geplubliceerd op 1 april 2014