Nieuwsbrief oktober 2014

In deze nieuwsbrief:

 1. Lab.workflow: digitaal aanvraagformulier 1e trimester screening
 2. Counselingscursus: maandag 8 december 2014
 3. Cursus foetale echocardiografie: dinsdag 25 november 2014
 4. Landelijke werkwijze Regionale Centra
 5. Format kwaliteitsaudits echocentra geactualiseerd
 6. Kwaliteitsverbeteringen counseling
 7. Kwaliteitseisen opleiding SEO en NT
 8. Nieuwe Astraia query
 9. Kwaliteitsverslagen 2013 RCZNH en RIVM
 10. Nieuwe wijze van folderdistributie
 11. NIPT bij monochoriale gemelli
 12. Datering van de zwangerschap na ART
 13. Oproep aan de echocentra en echoscopisten
 14. Prenatale diagnostiek

 

 

1. Lab workflow

Op dit moment zijn de Nederlandse laboratoria, samen met de mensen van Peridos, een digitaal aanvraagformulier binnen Peridos aan het ontwerpen. Dit aanvraagformulier komt in plaats van het papieren aanvraagformulier voor de combinatietest.

Wat is het?
Het digitale aanvraagformulier vervangt het papieren aanvraagformulier. We gebruiken Peridos als digitaal portaal, omdat een deel van de gegevens voor het aanvraagformulier al in Peridos zit. Als de counselingsgegevens via HL7 in Peridos aangeleverd gaan worden zal dit steeds completer zijn. Dan hoeft er nog maar een klein deel ingetypt worden om het digitale aanvraagformulier compleet te maken.

Waarom?
Werken via een digitaal aanvraagformulier verkleint de kans op incompleet ingevulde formulieren en fouten bij het overschrijven van gegevens. Dat scheelt veel nabellen en gegevens achterhalen, maar verbetert ook de juistheid van de gegevens van de combinatietest, en levert dus de beste basis voor kansberekening voor de zwangere.

Wanneer?
Het aanvraagformulier gaat in productie nadat het uitvoerig getest is. Het doel is om in het voorjaar van 2015 te beginnen met aansluiten van de eerste praktijken op deze nieuwe werkwijze. Daar zullen we u tijdig over informeren.

 

 

scholing2. Counselingscursus

Op maandag 8 december 2014 organiseerthet regionaal centrum in samenwerking met Boerhaave nascholing een eendaagse counselingscursus prenatale screening die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De cursus is bestemd voor verloskundigen, echoscopisten, huisartsen, gynaecologen en voor hen die in opleiding zijn voor deze specialismen. Na het volgen van de cursus bent u in staat om de zwangere en haar partner adequate uitleg te geven en te ondersteunen bij het traject van prenatale screening.

 

 

4kamerbeeld3. Cursus foetale echocardiografie

‘van vierkamerbeeld tot gecorrigeerde transpositie’

Op dinsdag 25 november 2014 organiseert het LUMC in samenwerking met Boerhaave Nascholing de cursus foetale echocardiografie. De cursus beoogt inzicht te verschaffen in de basale anatomie van het hart, steeds vanuit foetaal perspectief gepresenteerd. Voor de cursus van 25 november is nog plaats voor gynaecologen en artsen prenatale geneeskunde.

Meer informatie via deze link

 

 

4. Landelijke werkwijze van Regionale Centra

In Nederland hebben acht Regionale Centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld op gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de Regionale Centra uitvoeren. De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. In de notitie Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij de Wbo-vergunning. De notitie kunt u hier downloaden.

 

 

kwaliteitseisen5. Format kwaliteitsaudits echocentra geactualiseerd

Voor de kwaliteitsaudits bij de echocentra gebruiken de Regionale Centra een landelijk format. De items genoemd in dat format worden getoetst bij de visitatie. Het format is geactualiseerd, passend bij de geldende kwaliteitseisen. Extra items zijn toegevoegd om de kwaliteit van kleine echocentra te borgen. Het Centraal Orgaan prenatale screening heeft het herziene format op 2 oktober 2014 vastgesteld en is in te zien via de website van het RIVM.

 

 

 

6. Kwaliteitsverbeteringen counseling

Om de kwaliteit van de counseling te verbeteren zijn een aantal acties gestart. De Regionale Centra hebben in januari 2014 een bijeenkomst gehouden met de opleidingsinstituten, waarmee inzicht verkregen is in de wijzigingen in het programma prenatale screening en de situatie bij de opleidingen. Momenteel zijn de Regionale Centra de opleidingsinstituten voor counseling aan het toetsen. De kwaliteitseisen aan de opleidingen zullen worden geactualiseerd. Verder zal een digitale module worden ontwikkeld ter ondersteuning van de zwangeren. De zwangere kan daardoor informatie krijgen over de prenatale screening en alvast nadenken over zaken die met het screeningstraject te maken hebben voordat zij bij de counselor komen. Verder zullen de Regionale Centra op hoofdlijnen de counseling toetsen, zoals het aantal counselingsgesprekken per counselor.

 

 

kwaliteit7. Kwaliteitseisen opleidingen SEO en NT

De landelijke kwaliteitseisen aan de opleidingen tot NT- en SEO-echoscopist  zijn uitgebreid. Er zijn eisen gesteld aan de gecommitteerden bij de praktijktoets, de beoordelaars van logboeken en aan de stage-/praktijkbegeleider. Voor het beoordelen van de logboeken van de NT en het SEO moeten de landelijk vastgestelde methoden worden gehanteerd. Verder zijn er eisen gesteld aan de inhoud en de vorm van de theoretische toets. Via de Wbo-vergunning is aan de Regionale Centra de taak gegeven om de opleidingen te toetsen. De Regionale Centra hebben daarom de opleidingsinstituten gevraagd om voor 2015 deze wijzigingen in te voeren. Op de website van het RIVM is een lijst gepubliceerd met opleidingen die voldoen aan de kwaliteitseisen.

 

 

Astraia8. Astraia-query

Op het Peridos portaal www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia zijn nieuwe Astraia queries beschikbaar voor counseling, combinatietest, NT en SEO. Hierin is de startdatum gewijzigd naar 1-1-2013. Wij verzoeken Astraia gebruikers de nieuwe queries te gebruiken.

 

 

9. Kwaliteitsverslagen RCNZH en RIVM 2013

Het Kwaliteitsverslag 2013 van het RCNZH kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2013 van het screeningslaboratorium RIVM kunt u hier downloaden.

 

 

folder Downscreening10. Nieuwe wijze van folderdistributie

Het Centrum Voor Bevolkingsonderzoek/RIVM heeft de bestellingen, distributie, opslag en beheer van de folders van pre- en neonatale screeningen gecentraliseerd. Daar waar in het verleden DVP regiokantoren onder andere zorgden voor opslag en regionale distributie van de folders is nu alles landelijk georganiseerd via de grafische dienstverlener voor het RIVM VijfKeerBlauw.

U kunt voortaan via de webshop folders bestellen via http://rivmshop.pondres.nl.

 

 

NIPT consortium11. NIPT bij monochoriale gemelli

Vanaf 10 september 2014 kunnen vrouwen van 18 jaar en ouder die zwanger zijn van een monochoriale tweeling en een verhoogd risico hebben op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 na de combinatietest of een medische indicatie hebben waarbij er verhoogd risico bestaat op trisomie 21,18 of 13, ook deelnemen aan de TRIDENT studie.

Bij (mogelijk) twee-eiige tweelingen is NIPT minder betrouwbaar en daarom komen deze zwangerschappen in Nederland vooralsnog niet voor NIPT in aanmerking.

 

 

12. Datering van de zwangerschap na ART

gebeurt op basis van OPU of IUI datum. Datering van de zwangerschap door middel van een transvaginale echo vroeg in het eerste trimester wordt op basis van deze vroege metingen gedateerd. Wanneer de eerste trimester biometrie daarna (rond 10-14 weken) afwijkt van deze termijn is dit reden voor oplettendheid.

 

 

13. Oproep aan de echocentra en echoscopisten

om het primaire SEO-onderzoek te plannen bij een zwangerschapsduur tussen 19+0 en 20+6 weken. Op tijd verwijzen naar het LUMC is belangrijk om nog de mogelijkheid te hebben om vervolgdiagnostiek te kunnen afronden.

In het protocol SEO 2.0 staat: ”… Het echoscopisch onderzoek dient tussen 18 en 22 weken zwangerschap te worden verricht. Bij een zwangerschapsduur van meer dan 22 weken dient rekening gehouden te worden met het feit dat verwijzing naar een centrum voor prenatale diagnostiek en het verrichten van aanvullende diagnostiek, wellicht niet vóór een zwangerschapsduur van 24 weken te realiseren is….”

Het RCNZH vindt het belangrijk om het vervolgtraject voldoende ruimte te bieden, vandaar dat wij de termijnen iets scherper stellen dan het protocol voorschrijft.

 

 

14. Prenatale diagnostiek (PND)

Vertragingen in de zorgverlening en ongewenste wijzigingen in het beleid moeten voorkomen worden. Als u een afwijking vermoedt op basis van de combinatietest of het SEO, mag een zwangere niet eerst naar een algemeen ziekenhuis gestuurd worden, maar is een verwijzing rechtstreeks naar een PND-(satelliet)centrum nodig. Andere ziekenhuizen zijn niet bevoegd om GUO’s of invasieve diagnostiek uit te voeren.

 

 

 

Geplubliceerd op 14 oktober 2014