Nieuwsbrief juli 2014

In deze nieuwsbrief:

 1. WBO-vergunning prenatale screening verlengd
 2. Gegevenslevering Peridos
 3. Landelijke kwaliteitseisen geactualiseerd
 4. Zorgverlenersrapportage in Peridos
 5. Juridische informatie
 6. Beleid bij kwaliteitsovereenkomsten
 7. Opslagtermijn beelden NT en SEO
 8. NIPT
 9. Anonimiseren van cliëntgegevens
 10. Checklist counseling
 11. Folder screening downsyndroom
 12. Inventarisatie normaantallen 2013
 13. Onatal Echo: upload NT en SEO mogelijk

 

 

rijksoverheid

1. WBO-vergunning prenatale screening verlengd

De WBO-vergunning die de acht regionale centra hebben voor screening op downsyndroom, trisomie 13 en 18 en voor het SEO is verlengd tot 1 juli 2016. Voor januari 2016 moeten de regionale centra opnieuw een verlenging van de vergunning aanvragen. Eén van de voorwaarden die gesteld is aan de vergunning is, dat we dan inzicht hebben in het vervolgonderzoek na de combinatietesten en SEO’s. Het is dan ook één van de landelijke prioriteiten om via Peridos deze gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Peridos logo

2. Gegevenslevering Peridos

Zoals u hierboven kunt lezen, is bij het verlengen van de vergunning door de minister gesteld dat centra er zorg voor dragen dat uitgebreide informatie voor de landelijke monitoring en evaluatie in de database Peridos opgenomen moet zijn. Onlangs is door ons een brief naar alle contactpersonen en zorginstellingsbeheerders gestuurd hierover. In deze brief vragen wij aandacht voor volledige registratie in het bronsysteem vanaf uiterlijk 1 januari 2015 en een uitbreiding van de aanlevering van de gegevens aan Peridos per 1 juli 2015. Voor echocentra geldt dat over de SEO’s vanaf 1 januari 2015 tenminste de conclusie en het advies op de juiste wijze geregistreerd wordt en vanaf uiterlijk 1 juli 2015 ook de afzonderlijke bevindingen.

 

change ahead

3. Landelijke kwaliteitseisen geactualiseerd

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft verschillende kwaliteitseisen en landelijke afspraken geactualiseerd en op haar website meer inzichtelijk bij elkaar gebracht. Het Centraal Orgaan heeft de volgende herziene kwaliteitseisen vastgesteld:
– kwaliteitseisen voor counselors,
– kwaliteitseisen voor NT-echoscopisten,
– kwaliteitseisen voor SEO-echoscopisten,
– kwaliteitseisen voor het SEO,
– kwaliteitseisen voor Informed Consent en Privacy.
Een aantal kwaliteitseisen en afspraken zijn ingevoegd in deze herziene kwaliteitseisen. Daardoor vervallen onderstaande documenten:
– Kwaliteitseisen voor het geven van de uitslag
– Beleid bij afwijkende SEO
– Beleid bij incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming
– Afspraken over verwijzing en verantwoordelijkheden voor SEO en GUO.


Wijzigingen in de kwaliteitseisen zijn:
– Als een zwangere nog niet weet of ze wil deelnemen aan combinatietest en/of SEO, moet de counselor aan de zwangere toestemming vragen of de gegevens over de counseling aangeleverd mogen worden aan Peridos,
– Niet de counselor maar de echoscopist is verantwoordelijk voor de communicatie met de zwangere over het geven van de uitslag van het echo-onderzoek,
– Een herhaling van het SEO vanwege onvoldoende beeldvorming moet bij voorkeur binnen hetzelfde bezoek plaatsvinden, bij uitzondering later, maar nooit na 22 weken + 0 dagen.
Tevens zijn er wijzigingen vastgesteld bij de eisen aan de opleidingen tot NT- en SEO-echoscopist. Het betreft eisen die gesteld zijn aan de gecommitteerden bij de praktijktoets, aan de beoordelaars van logboeken en aan de stage-/praktijkbegeleiders. De landelijk vastgestelde methoden voor het beoordelen van de logboeken van NT en SEO moeten worden gehanteerd. Verder zijn er eisen gesteld aan de inhoud en de vorm van de theoretische toets. De opleidingsinstituten krijgen hierover binnenkort bericht.

 

streepjes telling

4. (Individuele) Zorgverlenersrapportage in Peridos

Vanaf 17 juni 2014 kunnen alle zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor prenatale screening in Peridos persoonlijke rapportages maken van het aantal verrichtingen in een bepaalde periode. Met behulp hiervan kan de zorgverlener onder meer adequaat volgen of de normaantallen gehaald worden ( link naar Handleiding zorgverlenersrapportage).

 

 

juridische informatie

5. Juridische informatie

Zwangere vrouwen en hun partners hebben recht op informatie en moeten, als zij mee willen doen aan een screening, toestemming geven voor het uitvoeren daarvan (Informed Consent). Meedoen aan een screening betekent ook dat hierover gegevens worden geregistreerd. Waarom is dat nodig? Hoe komen de gegevens in een registratiesysteem? Wat gebeurt er met de gegevens en hoe wordt de privacy beschermd? Juridische informatie over de screeningen bij zwangeren is nu beschikbaar via een webpagina van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Deze webpagina is bedoeld voor zwangeren, hun partners en andere geïnteresseerden (link naar Juridische informatie).

 

overeenkomst

6. Beleid bij kwaliteitsovereenkomsten

In het Centraal Orgaan zijn in maart jl. voor alle acht regionale centra richtlijnen afgesproken wanneer een kwaliteitsovereenkomst mag worden aangegaan en wanneer een overeenkomst ontbonden moet worden. De belangrijkste punten:

 • Een kwaliteitsovereenkomst wordt  na één jaar ontbonden als een counselor of echoscopist uit dienst gaat bij een zorginstelling en nergens anders (in Nederland) meer werkt in die functie,
 • Voor echoscopisten die langer dan één jaar gestopt zijn en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst aanvragen, geldt dat zij een logboek voor een beeldbeoordeling moeten maken,
 • Voor echoscopisten die een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben met een regionaal centrum maar in een andere regio gaan werken, kan door het nieuwe regionale centrum de laatste kwaliteitsbeoordeling bij de betreffende echoscopist worden opgevraagd.

 

beeldopslag

7. Opslagtermijn beelden NT en SEO

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) moet het medisch dossier 15 jaar bewaard worden. Landelijk is vastgesteld dat deze bewaartermijn ook voor de opslag van NT-beelden en SEO-beelden aangehouden moet worden. Deze termijn geldt voor alle beelden en niet alleen voor beelden bij een vermoeden van een afwijking.

 

NIPT consortium

8. NIPT: TRIDENT-nieuwsbrief, gespreksleidraad, praktische afspraken en DIN

De TRIDENT-nieuwsbrief is bestemd voor alle betrokkenen bij het NIPT-consortium en andere geïnteresseerden in de TRIDENT-studie. We houden u hiermee op de hoogte van de voortgang van dit project, en we bespreken opmerkingen en suggesties uit het veld, eventuele knelpunten en nieuwe inzichten. U kunt hier de nieuwsbrief downloaden.

De Gespreksleidraad NIPT voor counselors is onlangs aangepast en is via deze link in te zien. Wij adviseren zorgverleners deze leidraad te gebruiken tijdens het counselingsgesprek.

Praktisch: voor een goede counseling en complete verslaglegging van alle zwangeren die naar ons komen met een verhoogde kans na combinatietest is het heel belangrijk dat we de juiste gegevens krijgen bij de verwijzing. Vandaar nog eens, wellicht ten overvloede, het volgende dringende verzoek. Als u zwangeren verwijst naar het LUMC voor counseling, omdat zij een verhoogde kans (>1:200) hebben op trisomie op basis van de combinatietest, s.v.p. altijd meegeven bij verwijzing: een kopie van het originele uitslagrapport van de combinatietest, een verwijsbrief met basisgegevens, de datum van de bloedafname, de uitslag van de biochemie, naam echoscopist  en uitslag van de NT-meting alsmede de exacte kansen op trisomie 21, 18 en 13.

Deze gegevens zijn verplicht in het kader van het landelijke TRIDENT-project en is een voorwaarde van VWS om dit te mogen doen.

Digitale Individuele Nascholing (DIN) voor counseling over prenatale screening is aangepast met informatie over NIPT. Als u de digitale toets bestaande uit 15 vragen invult, krijgt u informatie over goede en foute antwoorden. Als u 70% van de antwoorden goed hebt, dan hebt u de toets behaald en krijgt u accreditatiepunten van uw beroepsvereniging. U kunt hier de aangepaste DIN bekijken of via www.rivm.nl.

 

anoniem

9. Anonimiseren van cliëntgegevens

Een handleiding voor zorgverleners om een aanvraag te doen tot het anonimiseren van cliëntgegevens staat op de website van Peridos of vindt u hier.

kwaliteitseisen

10. Checklist counseling

In het Draaiboek prenatale screening downsyndroom en SEO was een checklist opgenomen voor counselors. Deze is aangepast en nu als losse checklist gepubliceerd.

 

folder down

11. Folder screening downsyndroom

De landelijke folder is per 1 april 2014 aangepast met informatie over NIPT. De oplage van de folder van april was beperkt , omdat deze versie spoedig herzien zou worden. De oplage bleek te beperkt te zijn; landelijke folders zijn bijgedrukt.

Een herziene versie van de folder verschijnt naar verwachting begin juli 2014. Hierin is onder andere informatie opgenomen over de vergoeding van NIPT. Het heeft de voorkeur om dan de versie van april niet meer te gebruiken. U kunt de folders bestellen via het  bestelformulier van het RIVM.

 

staafdiagram

12. Inventarisatie normaantallen 2013

Iedere echoscopist dient te voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen ten aanzien van SEO’s en NT’s (zie Algemene kwaliteitseisen echoscopisten, versie 5). Onderdeel van de kwaliteitseisen zijn de per jaar te behalen aantallen. Het RCNZH heeft de echoscopisten die in 2013 de norm niet hebben gehaald benaderd en gevraagd om een toelichting. Binnenkort ontvangen de betreffende echoscopisten naar aanleiding hiervan een reactie van het RC.

Ook in 2014 streven wij ernaar dat elke echoscopist in onze regio voldoet aan de norm. Hiervoor hebben alle echoscopisten in onze regio enkele weken geleden per e-mail een brief van ons ontvangen met het verzoek, in geval de echoscopist verwacht in 2014 de normaantallen niet te kunnen halen, ons dit te melden met een toelichting.
Wij gaan ervan uit dat de echoscopisten die niet reageren, geen problemen in de te behalen aantallen verwachten.

 

onatal

13. Onatal Echo: upload NT en SEO mogelijk

Voor verloskundige- en echopraktijken die registreren in Onatal, is het sinds kort mogelijk om de echogegevens vanuit Onatal naar Peridos op te laden.

Geplubliceerd op 3 juli 2014