Nieuwsbrief juli 2013

In deze nieuwsbrief:

 •   Eigen risico bij SEO en GUO
 •   Accreditatiepunten echoscopisten prenatale screening
 •   Kwaliteitsbewaking in de eerste lijn: pilot UVC/UMCU
 •   Volgende regiobijeenkomst: maandag 16 december 2013
 •   Voorbeeldportfolio beeldopslag SEO
 •   Afspraken t.a.v. verwijzing en verantwoordelijkheden voor SEO en GUO
 •   Cursus foetale echocardiografie
 •   Gegevenslevering Peridos

Eigen risico bij SEO en GUO

Eigen risicoHet College voor Zorgverzekeringen stelt dat de kosten voor verloskundige zorg niet ten laste komen van het verplicht eigen risico. Voor kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals bijv. laboratoriumonderzoek of vervoer in verband met de bevalling, geldt wel een verplicht eigen risico. Dit kan nog wel eens verwarring geven. Voor de ziekenhuiszorg geldt dat obstetrische verrichtingen niet onder het eigen risico vallen, maar gynaecologische verrichtingen wel. Niet onder het eigen risico vallen:

 • SEO
 • Specifieke diagnostische echo
 • Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO)

Het kan zijn dat zorgverzekeraars in hun polissen aanvullende zaken hebben opgenomen en voorwaarden hebben gesteld. Bijvoorbeeld dat er alleen wordt vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar en er niet wordt vergoed als de aanbieder geen contract heeft met de verzekeraar. Het is raadzaam dat de zwangere dit nagaat in haar polis.

Accreditatiepunten echoscopisten prenatale screening

Het Centraal Orgaan Prenatale Screening heeft onlangs bepaald dat SEO- en NT-echoscopisten per 2 jaar 16 accreditatiepunten dienen te behalen. Dit sluit aan op het beleid dat door de BEN wordt gevoerd. Tijdens de visitatie door het Regionaal Centrum moet de echoscopist kunnen aantonen welke bijscholing de afgelopen 2 jaar is gevolgd. Incidenteel kan gevraagd worden naar de certificaten ter controle. De regeling  geldt met ingang van 1 januari 2014.

Kwaliteitsbewaking in de eerste lijn: pilot UVC/UMCU

Het aantal echo’s dat per zwangerschap gemaakt wordt is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt onder andere door de start van het bevolkingsonderzoek (NT en SEO) en de vergoeding van echo’s in de eerste lijn. Het UVC/UMCU is een pilot begonnen rondom het bewaken van de kwaliteit van echoscopie in de eerstelijns verloskunde. Door op onderstaande link te klikken komt u bij het artikel dat hierover geschreven is:

Kwaliteitsbewaking echoUVC UMCU

Ook de BEN zet zich momenteel in om de kwaliteit van de niet-screeningsecho’s te verbeteren.

Regiobijeenkomst

LUMCWij zijn verheugd u te kunnen melden dat steeds meer zorgverleners onze regiobijeenkomst bezoeken. Tijdens de bijeenkomst van 1 juli jl. zijn bijna 60 zorgverleners geweest. Aan de orde kwam de detectie van hartafwijkingen vóór en na 2007, door Christine van Velzen, arts-onderzoeker VUmc. Katinka Teunissen en Sanne Eschbach, beiden arts prenatale geneeskunde in het LUMC, gaven resp. een presentatie over de placentalokalisatie bij de SEO en casuïstiek voortkomend uit het traject prenatale screening.

Toegekende accreditatiepunten voor de bijeenkomst van 1 juli jl.:

KNOV 2 punten, onder nummer 156205 en de BEN 2 punten, onder nummer A 1345.

De volgende regiobijeenkomst is gepland op: MAANDAG 16 DECEMBER 2013 om 19.00 uur

Hebt u ideeën of suggesties? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar de coördinator van het Regionaal Centrum.

Voorbeeldportfolio beeldopslag SEO

Op de website van het RCNZH is bij ‘het handboek’ een link geplaatst naar een voorbeeldportfolio van beeldopslag bij de SEO volgens de landelijke richtlijnen of u klikt op onderstaande link:

Portfolio SEO

Afspraken t.a.v. verwijzing en verantwoordelijkheden voor SEO en GUO

regelsSinds de introductie van het SEO in 2007 is gebleken dat een aantal afspraken rondom SEO en GUO duidelijker vastgelegd dienen te worden. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

Het onderscheid tussen SEO en GUO

Een SEO en een GUO verschillen in meerdere aspecten van elkaar: niet alleen in de eisen die aan de kwaliteit van de echoapparatuur zijn gesteld, maar ook in expertise van de onderzoekers (mogelijkheid van consulteren deelspecialisten) en de tijdsduur die voor het onderzoek staat. Een GUO mag alleen in een (satelliet-)centrum voor PND uitgevoerd worden. Een SEO-echoscopist is dus niet bevoegd om GUO’s te doen.

De verantwoordelijkheid voor de GUO1 verwijzing

De primaire verantwoordelijkheid voor het stellen van een GUO-indicatie ligt bij de counselor. Deze wijst de zwangere erop dat zij in een (satelliet-)centrum voor PND dient te worden gezien. De counselor dient de zwangere te informeren dat in dergelijke gevallen een verwijzing voor een SEO niet alleen incorrect is maar ook verwijtbaar is. Een SEO-echoscopist is immers niet bevoegd om GUO’s te doen en zowel de verwijzer als de uitvoerder kan juridische of tuchtrechtelijke problemen krijgen. Als de zwangere ondanks dat toch kiest voor een SEO, dient de counselor deze afwijkende gang van zaken vast te leggen in het dossier en dit te vermelden in de verwijsbrief (ook als de counselor zelf het SEO uitvoert).

De SEO-echoscopist moet er op kunnen vertrouwen dat zwangeren die verwezen worden voor het SEO, adequaat gecounseld zijn. Het is niet aan de SEO-echoscopist om zich voorafgaand aan de echo ervan te moeten vergewissen of de zwangere wellicht een GUO-indicatie heeft.

Handelwijze bij een vermoeden van een afwijking bij het SEO

De beelden van het SEO worden geïnterpreteerd door een gecertificeerd SEO-echoscopist die aansluitend aan het onderzoek de bevindingen meedeelt aan de zwangere.

De echoscopist mag, na overleg met de verloskundig zorgverlener, de zwangere verwijzen voor een GUO2 bij een centrum voor PND. Ook kan in overleg ervoor gekozen worden dat de verloskundig zorgverlener dit doet. Verwijzing naar de tweede lijn waar geen GUO2- faciliteiten zijn, is niet toegestaan volgens het landelijk screeningsprotocol. Bij onverwachte bevindingen na het SEO, dient een GUO2 binnen 3-4 werkdagen plaats te vinden.

Cursus foetale echocardiografie

‘van vierkamerbeeld tot gecorrigeerde transpositie’

4kamerbeeldOp dinsdag 26 november 2013 organiseert het LUMC in samenwerking met Boerhaave Nascholing de cursus foetale echocardiografie. De cursus beoogt inzicht te verschaffen in de basale anatomie van het hart, steeds vanuit foetaal perspectief gepresenteerd. Echobeelden worden verduidelijkt met ‘live’ demonstraties van anatomische preparaten. In een anatomisch practicum wordt de cursist in de gelegenheid gesteld het normale hart vanuit een driedimensionaal perspectief te bekijken. Deze kennis kan men daarna in de praktijk brengen met een hands-on sessie foetale echocardiografie. Tijdens het middagdeel zullen de meest voorkomende hartafwijkingen gepresenteerd worden, steeds startend met echocardiografische beelden vanuit de obstetrie, gevolgd door een anatomische demonstratie van de desbetreffende afwijking. Ook zal er in de cursus aandacht zijn voor de te verwachten prognose.

De cursus is bedoeld voor verloskundigen en echoscopisten met ervaring in het uitvoeren van het SEO. Wanneer u nog weinig echoscopische ervaring heeft of in opleiding bent tot echoscopist dan zal deze cursus wellicht niet aansluiten bij uw ervaring.

De cursus van 26 november is inmiddels volgeboekt, u kunt zich op een wachtlijst laten plaatsen voor deelname aan de volgende cursus via:

Boerhaave Nascholing

Gegevenslevering Peridos

Peridos logoWij verzoeken alle counselingspraktijken en echocentra in onze regio om de screeningsgegevens van (of tot en met) het 2e kwartaal 2013 op te laden in Peridos.

Naar de Peridosdatabase

Geplubliceerd op 11 juli 2013