Nieuwsbrief januari 2014

In deze nieuwsbrief

 • Regiobijeenkomst 16 december j.l.
 • Tarieven 2014
 • Aanleveren screeninggegevens 2013
 • Vanishing twin en kansberekening
 • Nieuwe versie Draaiboek Prenatale Screening
 • Nieuw aanvraagformulier RIVM
 • NIPT
 • WBO-vergunning Regionale Centra
 • Uitkomst SEO-beeldbeoordeling
 • Wijzigingen kwaliteitseisen

 

 

Regiobijeenkomst

LUMCBijna 70 zorgverleners hebben de bijeenkomst van 16 december jl. bijgewoond. Ilone Narayen, arts-onderzoeker van de afdeling Neonatologie van het LUMC, vertelde over de POLS-studie. Fenna Jansen, arts prenatale geneeskunde in het LUMC, hield een presentatie over de meting van de laterale ventrikel. Monique Haak heeft uitgebreid stilgestaan bij de uitkomst van de onlangs gehouden SEO-beeldbeoordeling in onze regio. Wij waren verheugd dat ruim 2/3 van de groep echoscopisten de bijeenkomst heeft bezocht. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de uitkomst van de SEO-beeldbeoordeling.
Als laatste hield Joanne Verweij, AIO Verloskunde, een (interactieve) voordracht over de NIPT.

Zorgverleners konden aan het eind van de bijeenkomst een hand-out meenemen met de landelijk verplichte keuze-items voor de SEO.

Als u nog geen geplastificeerde versie heeft en deze wel zou willen ontvangen, dan kunt u het formulier onderaan deze nieuwsbrief invullen en verzenden.

 

Toegekende accreditatiepunten voor de bijeenkomst van 16 december:
BEN 2 punten, onder nummer A 1372; NVOG: 2 punten; KNOV is in behandeling.

Data voor de regiobijeenkomsten in 2014 worden binnenkort bekend gemaakt.
Hebt u ideeën of suggesties? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar de coördinator van het Regionaal Centrum.

 

Tarieven 2014

De NZa heeft voor 2014 nieuwe tarieven vastgesteld.

Eigen risico

Counseling € 41,77

NTmeting:

‐ bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,20

‐ bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 99,88

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):

‐ bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 158,91

‐ bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 140,92

Het verschil tussen beide tarieven van de SEO (€ 17,99) is de opslag voor de regionale centra per 1 januari 2014. Bij een meerlingenzwangerschap kan deze opslag slechts één keer in rekening worden gebracht.

 

Aanleveren screeninggegevens 2013

Peridos logo

 

kalender 2013

Wij verzoeken alle gecontracteerde praktijken in onze regio om de prenatale screeningsgegevens (counseling, NT en SEO) van heel 2013  uiterlijk 15 januari a.s. aan te leveren in Peridos.

 

 

 

 

Vanishing twin en kansberekening

vanishing twin2Bij een vanishing twin zwangerschap is sprake van in aanleg een tweelingzwangerschap waarbij één vitale foetus te zien is en één foetus met een meetbare CRL maar zonder hartactie.

Omdat één van de serumparameters (PAPP-A) nog 3-4 weken verhoogd is in geval van een vanishing twin, is het voor de kansberekening van belang onderscheid te maken in zwangerschappen waarbij sprake is van een meetbare CRL zonder hartactie (vanishing twin) versus een lege vruchtzak.  Conform het advies van het Centraal Orgaan Prenatale Screening zal met ingang van 1 januari 2014 het beleid voor de vanishing twin veranderen:

 • er is sprake van een lege vruchtzak → behandelen als éénlingzwangerschap
 • er is sprake van een vanishing twin(één foetus met een meetbare CRL maar zonder hartactie) → behandelen als éénlingzwangerschap en PAPP-A niet meenemen in de berekening.

Wanneer er sprake is van een vanishing twin is het uiteraard van belang dat dit door de zorgverlener aan het laboratorium wordt doorgegeven. Ofwel door dit aan te geven op het aanvraagformulier ofwel door een e-mail te sturen naar het RIVM: downsyndroom@rivm.nl.

 

Nieuwe versie Draaiboek Prenatale Screening

Eind 2013 is een nieuwe versie van het draaiboek Down/SEO vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening en uitgebracht. Deze versie 3.0 vervangt de uitgave 2.0 van maart 2011. Het Draaiboek is beschikbaar als pdf‐bestand via onderstaande link:

Draaiboek Down SEO 3.0

 

Nieuw aanvraagformulier RIVM

Het RIVM neemt per 1 januari 2014 een nieuw laboratoriumformulier in gebruik voor het aanvragen van de eerste-trimester-serumtest, hierop zijn de voornaamste veranderingen verwerkt.
Alle inzenders van de combinatietest hebben inmiddels van het RIVM een brief ontvangen met instructies. De brief, het aanvraagformulier en de gevolgen hiervan bij de verschillende kansschattingssoftware zijn in te zien via onderstaande link:

 

Veranderingen aanvraagformulier combinatietest 2014

Kansberekening vanishing twin met Astraia

Kansberekening vanishing twin met FMF

Kansberekening vanishing twin met LC

 

NIPT

NIPT consortiumOp advies van de Gezondheidsraad heeft de minister van VWS onlangs besloten het NIPT-consortium (de acht universitair medische centra) een vergunning te verlenen voor het gebruik van de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Diagnostiek) als vervolgscreening. Dit betekent dat vrouwen bij wie (meestal met een combinatietest) een verhoogd risico is vastgesteld op trisomie 21, 13 of 18 (syndroom van Down, Patau of Edwards), daarna kunnen kiezen voor de NIPT als vervolgonderzoek, naast de nu al beschikbare vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Voor een goede invoering van de test heeft de Gezondheidsraad een aantal voorwaarden gesteld: laboratoria moeten worden voorbereid, voorlichtingsbrochures voor zwangeren moeten worden aangepast en counselors moeten worden opgeleid. De voorbereiding zal nog enkele maanden in beslag nemen. Het voornemen is om de vergunning met ingang van 1 april 2014 te verlenen.

Het College voor Zorgverzekeringen is advies gevraagd over de opname van NIPT in het verzekerde pakket als vervolgonderzoek na een positieve combinatietest. Dit advies wordt op korte termijn verwacht.

Het RCNZH zal in het eerste kwartaal 2014 een nascholingsavond verzorgen over de counseling van NIPT. U ontvangt hierover separaat bericht.

 

WBO-vergunning Regionale Centra

VWS heeft de WBO-vergunning voor de landelijke screening op downsyndroom en NBD per 1 januari 2014 verlengd voor twee jaar.

 

Uitkomst SEO-beeldbeoordeling

In 2013 zijn tijdens de tweejaarlijkse visitatieronde niet alleen 16 echocentra bezocht, ook werden tijdens dit bezoek de SEO-echoscopisten beoordeeld. In totaal zijn 48 echoscopisten beoordeeld, hiervan is 58% senior echoscopist en 42% junior echoscopist. Het SEO-aantal (250 voor junior echoscopisten en 150 voor senior echoscopisten) werd door 75% van de groep echoscopisten gehaald. Van de 25% die het aantal niet haalde, was 67% junior echoscopist en 33% senior echoscopist. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van een speciaal voor dit doel ontwikkeld formulier, waarbij het SEO-Modelprotocol versie 2.0 leidend was. Voor iedere structuur kon een punt gescoord worden op vergroting, doorsnede en daar waar relevant caliperplaatsing. Als een (verplicht) beeld niet was opgeslagen, werd dit fout gerekend. Van de in totaal te behalen punten van 67 was de grens onvoldoende vs. voldoende bepaald bij 41 punten.

 • Onvoldoende: 8%, begin 2014 herbeoordeling
 • Voldoende: 30%
 • Goed: 30%
 • Uitstekend: 32%.

In onderstaande tabel is te zien bij welke structuren een foutieve doorsnede/vergroting werd gemaakt en er geen beeld opgeslagen werd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat bij de wervelkolom de meeste foutieve doorsneden/vergrotingen werden gemaakt. Het kwam regelmatig voor dat er geen (goed) plaatje opgeslagen was, waarop de hele wervelkolom (incl. sacrale deel) en de continuïteit van de huid goed te zien is.

 

 

 

 

Bij de niet opgeslagen beelden was dit in 33,5% het geval bij de extremiteiten.

 

Afspraken voor 2014:

 • de echoscopist moet het aantal verrichte SEO’s kunnen aantonen in Peridos, zo nodig met een handmatig bijgehouden Excelbestand volgens landelijk format
 • eenheid in taal door gebruik van landelijke keuze-items
 • alle voor de regio ‘nieuwe’ echoscopisten worden beoordeeld
 • geen screeningsecho’s? Overeenkomst op inactief
 • check accreditatiepunten nascholing.

 

Wijzigingen kwaliteitseisen

In 2013 zijn vier documenten met kwaliteitseisen gewijzigd en geaccordeerd door het Centraal Orgaan RIVM:

1. Kwaliteitseisen echoscopisten (versie 5): Volgens de algemene kwaliteitseisen dient een echoscopist te werken volgens modelprotocollen. In deze kwaliteitseisen is het laatste SEO-protocol versie april 2013 opgenomen. De belangrijkste wijziging hierin is de toevoeging over de werkwijze in geval van een laagliggende placenta.

2. Kwaliteitseisen werkomgeving (versie 7): De belangrijkste wijziging is vermeld onder punt 2: digitale database en elektronische link met het regionaal centrum prenatale screening. Elk uitvoerend centrum dient in het bezit te zijn van een elektronische database waarin de gegevens van alle echo-onderzoeken alsmede een aantal vaste standaard echodoorsneden per onderzoek digitaal vastgelegd kunnen worden. Tevens dient de apparatuur in staat te zijn om de gegevens elektronisch te extraheren en door te sturen naar Peridos. Indien de database de gegevens niet op een correcte wijze kan aanleveren aan Peridos, dan dient de gecontracteerde de gegevens handmatig aan te leveren via een landelijk vastgesteld format in Ecxel.

3. Kwaliteitseisen informed consent en privacy (versie 3): De belangrijkste wijzigingen zijn: indien een zwangere afziet van verdere screening, dient expliciete toestemming te worden gevraagd of de gegevens over de counseling naar Peridos mogen worden verstuurd. In de alinea ‘Kwaliteitseisen privacy’ is beschreven wat te doen als een zwangere haar gegevens van prenatale screening wil laten verwijderen uit het dossier of Peridos. Er is hiervoor een aparte procedure ontwikkeld.

4. Kwaliteitseisen kansschattingssoftware (versie 7): In dit document zijn veel wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de gebruikte kansschattingssoftware. Het Centraal Orgaan zal voortaan bepalen welke kansschattingssoftware is toegestaan. Deze dient te voldoen aan vastgestelde eisen en ook dient aangetoond te kunnen worden wanneer er veranderingen in de instellingen hebben plaatsgehad. Tot drie jaar na berekening moet achterhaald kunnen worden welke berekeningen met welke instellingsparameters zijn gedaan.

 

Aanvraag geplastificeerde handout SEO keuze-items

Geplubliceerd op 3 januari 2014