Nieuwsbrief januari 2013

 In deze nieuwsbrief

 1. Logo en website regionaal centrum
 2. Tarieven prenatale screening 2013
 3. Counseling op maat
 4. Nieuwe query’s Astraiagebruikers
 5. Stand van zaken Peridos
 6. PWD (Digitale gegevensuitwisseling in de Perinatale Zorg)
 7. Excel: stand van zaken
 8. Visitatie echocentra 2013
 9. Verwijzing na verhoogde kans bij de combinatietest
 10. Verwijzing voor GUO1
 11. GUO versus SEO
 12. Aanleveren gegevens 2012

 

1. Logo en website

Het regionaal centrum noordelijk Zuid-Holland heeft met de komst van Monique Haak (hoofd RC) ook een nieuw logo:

 

en een nieuwe website:               http://prenatalescreening-nzh.nl/

 

2. Tarieven prenatale screening 2013

Op 18 december 2012 heeft de NZa nieuwe tarieven voor 2013 vastgesteld. De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:

 • · counseling € 40,33
 • · combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 156,26
 • · combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 95,85
 • · SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 155,42
 • · SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 137,52

Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het laboratoriumwerk. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief.

Voor 2013 bedraagt deze € 17,90.

 

3. Counseling op maat

Steeds meer zwangeren zijn in een voorgaande zwangerschap gecounseld over prenatale screening. Het kan dan voorkomen dat om die reden de zwangere aangeeft geen behoefte te hebben aan een counselingsgesprek en er al dan niet direct een keuze wordt gemaakt voor een combinatietest en/of een SEO. In een dergelijke situatie is het wel van belang om ‘op maat’ te counselen. De zorgverlener dient in ieder geval te verifiëren of de zwangere voldoende actuele kennis heeft van de onderzoeken. Een dergelijk gesprek kan als een volwaardige counseling worden beschouwd en als zodanig geregistreerd en gedeclareerd worden.

 

4. Nieuwe query’s Astraiagebruikers

Voor de aanlevering van screeningsgegevens in Peridos zijn nieuwe query’s ontwikkeld voor de counseling, NT en combitest. Deze zijn nu volledig up to date en te downloaden via de website van Peridos voor Astraia: http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia/ voor zowel Sybase- als voor Oracle databases.

In de bijbehorende herziene handleiding is beschreven hoe de oude queries uit Astraia verwijderd kunnen worden en de nieuwe opgeladen. Wij willen u vragen de nieuwe queries te gebruiken.

 

5. Stand van zaken Peridos

Peridos groeit gestaag, met een dekking in de meeste regio’s van bijna 90% van de praktijken. Het aantal zwangeren in Peridos staat imiddels op ruim 325.000.

 

6. PWD (Digitale Gegevensuitwisseling in de Perinatale Zorg)

De verschillende belanghebbenden van het PWD  hebben recent een dag bij elkaar gezeten over  evaluatie van het project en afstemming voor de toekomst. Voor Peridos is het van belang dat de werking van HL7 goed wordt geëvalueerd, zowel aan de kant van de bronsystemen als aan de kant van Peridos. Het is essentieel dat alle, voor prenatale screening van belang zijnde, gegevens “automatisch” naar Peridos gaan. Op dit moment blijft het aantal berichten achter bij het aantal zwangerschappen in die praktijk. De redenen zijn divers, onder andere zijn er vragen over de privacy, vooral praktische vragen zoals: “moet ik nu wel of geen toestemming vragen aan de zwangere? (niet voor de screening), en mag ik de gegevens zomaar versturen naar Peridos? (ja).

In het kader van het PWD-project is een Privacy-raamwerk geschreven wat binnenkort beschikbaar komt. Er zullen praktische documenten en handvatten ter beschikking gesteld worden om duidelijk uit te leggen aan de zorgverlener wat wel en niet gevraagd en geregistreerd moet worden om berichtuitwisseling mogelijk te maken.

7. Excel: stand van zaken

Peridos wordt nog steeds grotendeels gevuld met Excel-bestanden. Op dit moment kunnen er nog geen counselings- en echogegevens naar Peridos worden verstuurd via een HL7-koppeling. Daarom is het versturen van HL7-berichten nog geen alternatief voor de Excel-export; voorlopig worden beide methoden (HL7 en Excel-export) naast elkaar gebruikt.

 

8. Visitatie echocentra 2013

Volgens landelijke afspraken wordt elk echocentrum waarmee het Regionaal Centrum een contract heeft één keer per twee jaar gevisiteerd door vertegenwoordigers van het Regionaal Centrum. In 2013 zullen wij de centra weer gaan bezoeken. De focus zal vooral liggen op de SEO en een kwaliteitsbeoordeling van de echoscopisten. Alle in onze regio werkende echoscopisten zullen individueel door ons benaderd worden. Binnenkort ontvangen de centra de benodigde formulieren en de datum waarop wij het centrum zullen bezoeken.

 

9. Verwijzing na verhoogde kans bij de combinatietest

Als bij de combinatietest blijkt dat er sprake is van een verhoogde kans, dan dient de counselor of de echoscopist de zwangere te verwijzen voor counseling bij een PND-(satelliet)centrum. In het PND-centrum neemt de zwangere pas het besluit of en welk vervolgonderzoek uitgevoerd wordt. Dit geldt niet alleen bij een verhoogde kans op T13 of T18, maar ook bij een verhoogde kans op T21. De reden hiervoor is dat de counselors in het PND-centrum de zwangere een aanbod voor vervolgonderzoek kunnen doen, passend bij de situatie van de zwangere en het actuele aanbod van vervolgonderzoeken.

10. Verwijzing voor GUO1

De primaire verantwoordelijkheid van het stellen van een indicatie voor GUO I ligt bij de counselor. De echoscopist dient zich ervan te vergewissen dat de zwangere een adequate counseling heeft gehad over het onderzoek dat zij/hij gaat uitvoeren (nekplooimeting en SEO). Als tijdens het SEO blijkt dat de zwangere eigenlijk een indicatie voor een GUO I heeft, dan kan het SEO wel verricht worden. De SEO-echoscopist dient dan de GUO-I-indicatie te bespreken met de zwangere, hierover direct contact op te nemen met de verwijzer en een aantekening hiervan te maken in de uitslagbrief en in het dossier.

Een zwangere met een indicatie heeft voor een GUO I moet verwezen naar een (satelliet)centrum voor PND. Verwijzing naar een echocentrum voor een SEO is niet correct. De SEO-echoscopist is niet bevoegd om GUO’s te doen en moet zich bewust zijn wat de mogelijke juridische consequenties kunnen zijn in geval van gemiste afwijkingen.

Een uitzondering is als de zwangere bewust kiest voor een SEO en afziet van een GUO I. Dit dient de counselor vast te leggen in het dossier en te vermelden in de verwijsbrief.

11. GUO versus SEO

SEO is screening en GUO is diagnostiek.

Beide onderzoeken kosten hetzelfde, echter voor een GUO is een eigen bijdrage vereist en voor de SEO niet.  Regelmatig is gebleken dat in de praktijk door zorgverleners voorgesteld wordt aan de zwangere om vanwege de eigen bijdrage een SEO te laten doen in plaats van een GUO. Echter een GUO is niet uitwisselbaar tegen een SEO, de twee onderzoeken zijn essentieel verschillend.

 

12. Peridos: aanleveren gegevens 2012

Wij verzoeken alle counselingspraktijken en echocentra, die dit nog niet hebben gedaan, om de screeningsgegevens van 2012 op te laden in Peridos.

Geplubliceerd op 18 januari 2013