Nieuwsbrief Mei 2019

REGIONAAL

 1. SPSRM zoekt kandidaten voor de Contractantenraad
 2. Kwaliteitseisen counselors 2017-2018
 3. Bericht LUMC over nieuwe richtlijn indicatiestelling prenatale diagnostiek

LANDELIJK

 1. Procesevaluatie counseling prenatale screening
 2. Vaardigheidstoets counselors (TrainTool) – de afspraken
 3. TrainTool en privacy
 4. Nieuwe e-learning voor counselors binnenkort beschikbaar
 5. Stand van zaken 13 wekenecho

PERIDOS

 1. Informatiebeveiliging en inloggen in Peridos

 

REGIONAAL

1. SPSRM zoekt kandidaten voor de Contractantenraad

De SPSRM vindt een goed contact en feedback vanuit ‘het veld’ belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren.
Tijdens de regiobijeenkomst van 18 maart jl. is al aangekondigd dat de SPSRM voornemens is een Contractantenraad op te richten.
Het doel: interactie tussen de SPSRM en de contractanten om zo de kwaliteit van prenatale screening in de regio te optimaliseren.

We staan open voor suggesties en ervaringen uit de regio die, via de Contractantenraad aandacht zullen krijgen. We benadrukken dat wij de bijeenkomsten van de Contractantenraad niet zullen gebruiken als moment om informatie te verstrekken over bijvoorbeeld landelijk vastgestelde beleidswijzigingen. Deze informatie wordt via de gebruikelijke kanalen (nieuwsbrief, mail, regiomiddagen etc.) onder alle contractanten verspreid.

Voor een goede balans van vertegenwoordigers uit de regio zal de Contractantenraad bestaan uit:

 • 2 counselors (uit verschillende praktijken)
 • 2 SEO-echoscopisten (uit verschillende praktijken, wv. minimaal 1 echoscopist ook een NT- overeenkomst heeft in onze regio)
 • 1 gynaecoloog uit een algemeen ziekenhuis

Van de leden van de Contractantenraad verwachten wij dat zij:

 • in goed contact staan met hun achterban en bereid zijn deze te raadplegen voorafgaand aan de vergadering
 • twee keer per jaar aanwezig zijn voor overleg bij de SPSRM (circa 1,5 uur)
 • actief deelnemen
 • agendapunten inbrengen
 • beschikbaar zijn voor een zittingsduur van 2 jaar (maximale verlenging 1x)

De SPSRM biedt:

 • de uitdaging om samen met de andere leden in de Contractantenraad een waardevolle bijdrage te leveren aan optimalisering van de kwaliteit van prenatale screening in de regio.
 • reiskostenvergoeding.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de SPSRM, 071 2001220.
Graag ontvangen wij voor 1 juni a.s. de reacties van belangstellenden op info@spsrm.nl

2. Kwaliteitseisen counselors 2017-2018

In de eerste helft van de maand mei ontvangen alle zorgverleners met een counselingsovereenkomst in onze regio een mail van ons met daarin informatie of:

 • is voldaan aan de bij- en nascholingseisen 2017-2018
 • de norm van minimaal 50 counselingsgesprekken in 2018 is gehaald

Onderstaand de mogelijkheden van mails die verstuurd worden:

 1. De counselor voldoet aan de bij- en nascholingseisen 2017- 2018 en heeft de norm van minimaal 50 counselingsgesprekken in 2018 gehaald.
 2. 1De counselor heeft in 2018 <25 counselingsgesprekken verricht.
  2De counselor heeft in 2018 >25 en <45 counselingen verricht.
  Hen wordt gevraagd naar de achterliggende reden hiervan en het aantal te verwachten counselingen in de eerste helft van 2019. Deze informatie is belangrijk voor het regionaal centrum. Mogelijke consequenties voor het voortzetten van de overeenkomst is hier mede van afhankelijk.
 3. Counselors bij wie alleen de relevante nascholing (bijv. regiobijeenkomst) ontbreekt. Zij worden in de gelegenheid gesteld om dit in 2019 ‘in te halen’.
  De volgende regiobijeenkomst van de SPSRM is gepland op maandag 23 september 2019. Meer informatie over geplande regiobijeenkomsten bij andere regionale centra via deze link.
 4. Counselors bij wie de vaardigheidstraining ontbreekt en counselors waarbij in Peridos geen counselingen bekend zijn in 2018, hebben inmiddels van ons een mail ontvangen.

3. Bericht LUMC over nieuwe richtlijn indicatiestelling prenatale diagnostiek

In februari van dit jaar is een nieuwe richtlijn indicatiestelling prenatale diagnostiek binnen de NVOG verschenen. Wij hebben in de nieuwsbrief van maart jl. hierover al bericht. Op verzoek van het LUMC vestigen wij graag uw aandacht op het gedeelte van deze richtlijn waar deze de indicatiestelling voor GUO1 en GUO2 betreft. Er zijn namelijk een aantal wijzigingen ten opzichte van de voorgaande richtlijn, waardoor er nu in veel minder situaties nog een indicatie bestaat voor een GUO1. Zo is tweedelijns verwantschap niet meer automatisch een GUO1 indicatie, net zoals ICSI zwangerschap. Een nieuwe indicatie is de monozygote meerlingzwangerschap (dus monochoriale tweeling, maar ook dichoriale gemelli na terugplaatsing 1 embryo bij IVF).

Ook de indicaties voor GUO2 zijn gewijzigd, met name met betrekking tot afwijkende biometrie.
In de bijlage treft u een samenvatting van de richtlijn voor zover die betrekking heeft op GUO1 en GUO2 indicaties.

LANDELIJK

4. Procesevaluatie counseling prenatale screening

Zoals in een nieuwsbericht van de KNOV op 29 januari 2019 is aangegeven, hebben de KNOV, het RIVM-CvB en de regionale centra meerdere bezwaarbrieven ontvangen over de kwaliteitseisen voor het counselen prenatale screening. Deze bezwaren en klachten nemen wij serieus. In de eerste helft van 2019 is er een evaluatie om na te gaan hoe de nieuwe en aangescherpte eisen in de praktijk zijn gebracht en waar men tegenaan loopt. Het eerste deel van het onderzoek, diepte-interviews met counselors, is inmiddels afgerond. Binnenkort volgt een grootschalig online vragenlijstonderzoek onder alle counselors. Zo krijgen we een beeld van de uitvoering en succes- en verbeterfactoren. Deze input wordt gebruikt om het pakket aan kwaliteitseisen gaandeweg bij te sturen, om de kwaliteit van de counseling én de uitvoering ervan te optimaliseren. Begin mei ontvangen alle counselors via het Regionaal Centrum een uitnodiging voor deelname aan de vragenlijst. De resultaten worden na de zomer verwacht.

5. Vaardigheidstoets counselors (TrainTool)-de afspraken

 • De vaardigheidstoets (TrainTool) wordt uitgevoerd in de periode 2019-2020.
 • Uiterlijk 1 maand voor de uitnodiging voor deelname aan de toets ontvangt de counselor per mail een vooraankondiging. U heeft dan de gelegenheid om uitstel aan te vragen.
 • Wanneer u geen uitstel heeft aangevraagd, ontvangt u, ook per mail, een uitnodiging om de toets te maken. U heeft 4 weken (28 dagen) de tijd om de toets te maken.
 • Wanneer u niet ingaat op de uitnodiging, wordt u nog éénmaal uitgenodigd de toets te maken. Als u daar ook niet op ingaat, wordt uw kwaliteitsovereenkomst beëindigd.
 • Afspraken voor afgestudeerden in 2017 en 2018:
  • Voor counselors die in 2017 zijn afgestudeerd geldt dat zij wél in deze ronde mee moeten doen, maar uitstel voor deelname krijgen tot in 2020. Zij krijgen vanaf 2020 een uitnodiging om deel te nemen aan de toets.
  • Afgestudeerden in 2018 zijn vrijgesteld van de vaardigheidstoets in deze ronde en zullen pas in een volgende ronde de vaardigheidstoets hoeven maken.

Belangrijk bericht voor counselors die uitstel hebben gekregen vanwege een ingediend bezwaar; persoonlijk, via VSV of in teamverband.
Landelijk is afgesproken dat het niet meer de bedoeling is om op basis van een ingediend bezwaar uitstel te verlenen voor deelname aan de vaardigheidstoets. Daarbij geldt dat counselors die wel uitstel hebben gekregen vanwege een ingediend bezwaar, vanaf 1-9-2019 meegenomen zullen worden in de selectie. Dat betekent dat u vanaf die datum een uitnodiging van Traintool kan ontvangen voor deelname aan de toets.

6. TrainTool en privacy

Vanaf nu worden alle counselors in Nederland uitgenodigd deel te nemen aan de toets counselingsvaardigheden van TrainTool. De regionale centra ontvangen met regelmaat vragen over de privacy van de counselor. De filmpjes die je als counselor opneemt, worden in de beveiligde omgeving van TrainTool in Nederland opgeslagen. Alleen de coach bekijkt deze filmpjes om de toets te kunnen beoordelen. De coaches geven aan wanneer zij de counselor kennen en daarom niet de aangewezen persoon zijn om de toets te beoordelen. De opgenomen filmpjes blijven volgens de wettelijke bewaartermijn zes weken bewaard nadat de licentie van twee maanden is afgelopen.

Dit geeft de counselor de ruimte om eventueel bezwaar te maken op de uitslag van de toets. Daarna worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De Regionale Centra hebben geen toegang tot de opgenomen filmpjes, het verslag en andere gegevens die in het systeem van TrainTool worden opgeslagen.

De TrainTool software voldoet aan de strengste eisen omtrent informatiebeveiliging, is hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Heb je nog andere vragen over de privacy, neem dan contact op met het regionaal centrum.

7. Nieuwe e-learning voor counselors binnenkort beschikbaar

De e-learning:

 • vervangt de Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN) 2.1
 • is een verplicht onderdeel voor de bij- en nascholing in de periode 2019-2020
 • geeft kennis die nodig is voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down- edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO),
 • is bestemd voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch genetici en genetisch consulenten,
 • is alleen een theoretische bijscholing en niet voldoende als opleiding om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsovereenkomst counseling,
 • bestaat uit 10 modules en een afsluitende toets,
 • is geaccrediteerd met 3 punten door de KNOV, NVOG, BEN en kwaliteitsregister V&VN
 • is vanaf begin mei beschikbaar via https://rivm.nl/prenatale-screening/elearning
 • is nadat u een account heeft aangemaakt 2 weken beschikbaar om de e-learning te volgen en de toets te maken

8. Stand van zaken 13 wekenecho

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM-CVB het Briefrapport Verkenning 13 wekenecho opgesteld. Dit rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een projectgroep waarin de volgende partijen vertegenwoordigd zijn: BEN, KNOV, NVOG, VKGN, de Regionale Centra en de NIPT-Kerngroep. Deze verkenning laat zien welke stappen moeten worden gezet om een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 13 wekenecho in te voeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen opgedaan met de 20 wekenecho en de NIPT-studies (Trident-1 en Trident-2). Tevens is een voorlopige planning opgenomen voor de implementatie. Als op alle terreinen door overheids- en veldpartijen voortvarend stappen kunnen worden gezet, meent de projectgroep dat invoering op zijn vroegst eind 2020 mogelijk is.

PERIDOS

9. Informatiebeveiliging en inloggen in Peridos

Om de gegevens in Peridos beter te kunnen beveiligen wordt een veiliger manier van inloggen geïntroduceerd. Peridos gaat hierbij gebruik maken van een zogenaamde twee-factor authenticatie. Hiervoor sluit Peridos aan op Zorgportaal die deze manier van inloggen voor Peridos verzorgt. Via deze link vindt u de benodigde documenten, handleidingen en informatie.
Zorgportaal wordt gefaseerd ingevoerd, u ontvangt automatisch een uitnodiging om deel te nemen.

Geplubliceerd op 25 mei 2019