Tarieven


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tarieven vastgesteld voor de verschillende verrichtingen die nodig zijn voor de downscreening en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO).

Vanaf 1 januari 2008 kan ook door de tweede en derde lijn de prenatale screening als Overig
Product (OVP) worden gedeclareerd. Dit geldt voor de counseling, de combinatietest en het SEO. De
vergoeding hiervoor is identiek aan de vergoeding voor prenatale screening voor verloskundigen. Net als voor de prenatale screening in de eerste lijn geldt dat een contract met een regionaal centrum moet zijn afgesloten om dit OVP te kunnen declareren. Deze vergoeding staat los van de reeds bestaande DBC’s omtrent overige zwangerschapscontroles.

Tarieven prenatale screening 2018

Voor 2018 zijn de tarieven voor prenatale screening gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen. De tarieven voor prenatale screening worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

counseling € 44,20

combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 170,13

combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 103,11

SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89

SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89

Toelichting In het tarief voor de SEO zit tot en met 2017 een opslag verwerkt voor de financiering van het de Regionale Centra voor Prenatale Screening. Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de Regionale Centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiele afdracht meer hoeven te doen aan de Regionale centra. Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium. De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175.


Declareren met AGB-code

De AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners) is verplicht voor uitvoerders van de prenatale screening op downsyndroom. Met de AGB-code kunnen zorgverzekeraars controleren of een zorgverlener een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Als dit niet het geval is, of als een zorgverlener geen AGB-code heeft, kan een zorgverzekeraar een declaratie afwijzen.
Kijk voor meer informatie op www.agbcode.nl.

Wijzigingen in de vergoedingen voor Downscreening per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 verandert een aantal zaken in de vergoeding van en de toegang tot de screening op het downsyndroom. Bij de combinatietest geldt: Als zwangere vrouwen geen medische indicatie hebben, moeten zij de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. De zwangere wordt geadviseerd om haar polis te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Declaratie SEO en NT bij meerlingzwangerschap

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft aangegeven dat het tarief voor het SEO en de NT-meting bij een tweeling dubbel gedeclareerd kan worden. Bij de combinatietest geldt dat de serumtest slechts één keer gedeclareerd mag worden.
Hoewel het SEO-onderzoek in één sessie tijdens een meerlingzwangerschap gebeurt, is het onderzoek gericht op elk van de afzonderlijke foetussen.
Hetzelfde geldt voor de nekplooimeting. Bij de prestaties SEO en NT-meting wordt per foetus in kaart gebracht wat de bevindingen zijn in het kader van screening op onder andere neuralebuisdefecten enerzijds en het syndroom van Down anderzijds.
Om die reden kunnen de prestaties NT-meting en SEO evenredig aan het aantal foetussen in rekening worden gebracht. Met andere woorden, 2 foetussen betekent tweemaal declareren. Dit geldt ook voor de NT-meting, maar niet voor de serumtest.

Declaratie bij revisie of herhaling SEO

Het echocentrum mag slechts één SEO declareren, ook als er een herhaling van een SEO nodig is. Dit is ongeacht de reden en het tijdstip van de herhaling. Dit geldt zowel voor een revisie in hetzelfde centrum omdat er geen beoordeling mogelijk was bij het SEO-onderzoek, als ook voor een herhalingsonderzoek bij 32 weken omdat er bijvoorbeeld een pyelectasie tussen de 5 en 10 mm geconstateerd is.

Declareren van de prenatale screening door ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen de prenatale screening als Overig Product declareren; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig.
Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen Overig Product (OVP) prenatale screening gedeclareerd. Is de zwangere echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kan het OVP apart gedeclareerd worden. Normaal gesproken kan een OVP alleen gedeclareerd worden op aanvraag van:
– de eerste lijn
– een specialisme dat geen DBC’s registreert
– een ander ziekenhuis (in het kader van wederzijdse dienstverlening (WDS)).

Voor de Overige producten prenatale screening is per 1 januari 2008 hierop een uitzondering gemaakt. Voor de declaratie van de prestaties prenatale screening 037521, 037522 en 037523 is geen verwijzing van de eerste lijn noodzakelijk. Ook de gynaecoloog kan aanvrager zijn van een van onderstaande OVP’s:
– 037521 Prenatale screening: Counseling
– 037522 Prenatale screening: Nuchal Translucency (NT-meting/nekplooimeting)
– 037523 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).