Bezwaarprocedure

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het regionaal centrum, en onderling overleg hierover tussen regionaal centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het regionaal centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen.