Beeldbeoordeling Echoscopisten

Eén van de taken van de Regionale Centra Prenatale Screening (RC) is bewaking van de kwaliteit van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). De echoscopist hoort te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor echoscopisten:

1. Hij/zij moet gecertificeerd zijn voor het SEO en een SEO-overeenkomst hebben afgesloten met een Regionaal Centrum.

2. Hij/zij moet voldoen aan een minimum aantal verrichtingen per jaar (junior: 250 en senior: 150 primaire SEO’s per jaar).

3. Hij/zij moet voldoende bijscholing hebben gevolgd: tenminste 16 punten per 2 jaar.

Bovenstaande criteria zijn basisvoorwaarden voor het verrichten van een SEO. Daarnaast dient de echoscopist te werken volgens het modelprotocol SEO van de NVOG.

Een aantal inhoudelijk deskundigen hebben de wijze waarop de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek getoetst dient te worden in kaart gebracht. Elke methode voor het meten van de kwaliteit van de uitvoering van de SEO kent zijn beperkingen. Landelijk is afgesproken om de kwalitatieve beoordeling uit te voeren middels vastgelegde SEO-beelden per echoscopist. Daarnaast blijven ook de kwantitatieve gegevens (aantal revisies, aantal verwijzingen naar een PND-centrum en eventueel kwantitatieve analyse van biometrische metingen) belangrijk om een volledig beeld te vormen over de kwaliteit van het uitgevoerde screeningsonderzoek.

Resultaten van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve beoordeling worden vastgelegd in het ‘Rapport beoordeling SEO’. Indien de beoordeling uitwijst dat de kwantiteit en/of kwaliteit niet optimaal of onvoldoende is, wordt door de beoordelaar advies uitgebracht en worden afspraken gemaakt. Adviezen naar aanleiding van de SEO-beeldbeoordeling zullen op maat aan de echoscopist gegeven moeten worden. Er kan bijvoorbeeld bijscholing of training geadviseerd worden. Als blijkt dat de kwaliteit en/of kwantiteit onvoldoende blijft, dan kan de kwaliteitsovereenkomst door het RC ontbonden worden.

Meer over de beeldbeoordeling SEO is te lezen via deze link.

Klik hier voor het scoreformulier SEO

Voorbeeld logboek SEO: 2018 Logboek SEO voorbeeld v2 def.

NT

Het regionaal centrum draagt er zorg voor dat bij echoscopisten met een NT-overeenkomst een kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling plaatsvindt van de wijze waarop de NT wordt gemeten. Resultaten van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve beoordeling worden vastgelegd in het ‘Rapport beoordeling NT-meting’. Indien de beoordeling uitwijst dat de kwaliteit van het onderzoek niet optimaal is, wordt door de beoordelaar advies uitgebracht aan de echoscopist (bijv. bijscholing volgen of een training doen) en er vindt een herbeoordeling plaats. Als bij herbeoordeling de kwaliteit wederom onvoldoende blijkt ontbindt het Regionaal Centrum de kwaliteitsovereenkomst voor uitvoering van NT-metingen met de betreffende echoscopist.

Meer over de beeldbeoordeling NT is te lezen via deze link.